www.ayalon-ins.co.ilדף הביתאיילון פנסיה וגמלגמל והשתלמותקופות ישנותסמדר - קרן השתלמותתקנוןסמדר - תקנון

סמדר - תקנון

סמדר קרן השתלמות - תקנון

  להורדת התקנון
  תקנון קרן השתלמות סמדר - 5.3.08
  עיקרי השינוי בתקנוני הקופות כפי שאושרו על ידי אגף שוק ההון - 5.3.08
  אישור הממונה על שוק ההון לשינוי התקנון - 5.3.08
אישור על עדכון תקנון סמדר - יולי 2012
תקנון סמדר יולי 2012

צור קשר בית השקעותכניסת קולקטיביםדרושים פרטיות ואבטחה
תמיכה בסוכנים וספקים