www.ayalon-ins.co.ilדף הביתאיילון פנסיה וגמלמגן זהבדוחות כספייםדוחות כספיים

דוחות כספיים

 דוחות כספיים של קרן הפנסיה מגן זהב ושל החברה המנהלת 
דוחות כספיים לשנת 2013
לפרטים נוספים 
דוחות כספיים לשנת 2012
לפרטים נוספים 
דוחות כספיים לשנת 2011
לפרטים נוספים 
דוחות כספיים לשנת 2010
לפרטים נוספים 
דוחות כספיים לשנת 2009
לפרטים נוספים 
   הבא 1 , 2 , 3

צור קשר בית השקעותכניסת קולקטיביםדרושים פרטיות ואבטחה
תמיכה בסוכנים וספקים