www.ayalon-ins.co.ilדף הביתאיילון פנסיה וגמלמגן זהבפרסומים לציבורפרסומים לציבור

פרסומים לציבור

למדריך לחיסכון פנסיוני שפורסם ע"י הממונה לביטוח לחץ כאן

  לצפייה בפרסומים לציבור
  הודעה לחברי מגן זהב - שינוי בעלות
  מגן זהב - פרסום בגלובס דוחות כספיים 31.12.07
  ידיעה אודות שותפות מגן זהב ופסגות - ספטמבר 2008
נוהל שימוש בחתימה גרפית ממוחשבת 1.10.11
פרסום מיום 26 ביוני 2013, בדבר העברת ניהול קרן הפנסיה
הודעה על העברת זכויות הפנסיה
הודעה לפני מיזוג קרן הפנסיה מגן זהב
הודעה לאחר מיזוג קרן הפנסיה מגן זהב

צור קשר בית השקעותכניסת קולקטיביםדרושים פרטיות ואבטחה
תמיכה בסוכנים וספקים