www.ayalon-ins.co.ilדף הביתאיילון פנסיה וגמלנתונים כספייםנתונים כספיים

נתונים כספיים

דוחות תקופתיים
לפרטים נוספים 
רשימת נכסים
לפרטים נוספים 
אספות וממשל תאגידי
הצבעה באסיפות הכלליות
לפרטים נוספים 
מדיניות השקעות
לפרטים נוספים 
תשואות והרכב נכסים
איילון פנסיה וגמל בע"מ - נתוני תשואה מצטברת לשנת 2016
לפרטים נוספים 

צור קשר בית השקעותכניסת קולקטיביםדרושים פרטיות ואבטחה
תמיכה בסוכנים וספקים