www.ayalon-ins.co.ilדף הביתהכל בה לבית הכנסת

הכל בה לבית הכנסת

תכנית ביטוח חדשה באיילון

 

 

 

 

לפרטים פנה לסוכן הביטוח שלך באיילון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כיסוי בית הכנסת יינתן על בסיס פוליסת הכל בה לעסק. התנאים המחייבים מפורטים בפוליסה.

* כל הסיכונים לסעיפי הרכוש בלבד, למעט חריגים על פי הפוליסה.

 

צור קשר בית השקעותכניסת קולקטיביםדרושים פרטיות ואבטחה
תמיכה בסוכנים וספקים