www.ayalon-ins.co.ilדף הביתהפקדות סוף שנה

הפקדות סוף שנה

  
הזדמנות אחרונה למימוש הטבת המס - קרן השתלמות לעצמאי 2015
הזדמנות אחרונה למימוש הטבת המס - קופות גמל לעצמאי 2015
תקרות הפקדה מרבית להטבת מס – 2015
תקרות הפקדה מרבית להטבת מס 2016
הערכות לסיום שנת 2016
תקרות לסוף שנת המס 2017

צור קשר בית השקעותכניסת קולקטיביםדרושים פרטיות ואבטחה
תמיכה בסוכנים וספקים