חובות בעייתיים

מסגרת כללית של היערכות הגוף המוסדי לזיהוי ולטיפול בחובות בעייתיים

בעקבות הצורך הגדל בהגברת הפיקוח על מתן האשראי בגופים המוסדיים, ובהמשך לפרק 4 ניהול נכסי השקעה בקודקס הרגולציה שפורסם ב- 9.7.2018, הקימה קבוצת איילון תשתית ארגונית לטיפול בחובות בעייתיים. במסגרת זו הגדירה  הקבוצה הליכי עבודה, הגדירה נוהל טיפול בחובות בעייתיים והגדירה הנחיות וקווים מנחים להעברת חוב לטיפולו של מרכז חובות בעייתיים  , הכול במטרה למקסם את החזר החוב ולעמוד בהגדרות החוזר.
 
קבוצת איילון רואה בעמידת הלווים בהתחייבויותיהם אבן יסוד בתפקוד של שוק הון יעיל.


זיהוי חוב כבעייתי

הוגדר מרכז חובות בעייתיים האחראי על ניתוח והערכת חוב. מרכז חובות בעייתיים אחראי על ניתוח שוטף של כל החוב הקיים בקבוצה, וכן על ניתוח כל חוב חדש שניתן במסגרת השקעות הקבוצה.
בדיקת האשראי וסיווגו לרמות הסיכון מתבצעת הן באופן כמותי באמצעות מעקב אחר הדוחות הכספיים השוטפים של החברות ואיתור סימני אזהרה בדוחות אלו והן באופן איכותי  באמצעות מעקב אחר מאפייני המיקרו של החברות ואחר המקרו של הענף, הסביבה העסקית והמשק בהם החברות פועלות.
 

מרכז חובות בעייתיים

מרכז חובות בעייתיים הינו עובד החברה ובעל מומחיות בתחום האשראי וההשקעות ואינו עוסק בייזום אשראי ואינו חבר בוועדת אשראי פנימית. מרכז החובות הבעייתיים מסווג את החובות לחובות בהשגחה מיוחדת, חובות בפיגור וחובות מסופקים,  וממליץ לוועדת האשראי הפנימית (במקרה של הלוואה מותאמת) ולוועדת ההשקעות לגבי דרכי הטיפול בחובות אלו. מרכז חובות בעייתיים קובע את דרכי הפעולה במסגרת ההגעה להסדר.
מרכז חובות בעייתיים מדווח באופן שוטף אחת לרבעון לוועדת האשראי ולוועדת ההשקעות אודות מצב החוב. בקרות מקרים מיוחדים מתבצע דיווח מיידי לוועדות אלו.
 

עקרונות פעולה בהסדר אגרות חוב

  • הקפדה על כך שלא תהיה מחילה על חוב, ובמקרים בהם מתחייבת מחילה קבלת פיצוי מתאים בדמות העלאת שיעור הריבית ו/או הגדלת הביטחונות ו/או קבלת פיצוי של מכשירים הוניים המאפשרים השתתפות בעליית ערך עתידית.
  • תרומה של בעלי השליטה להסדר החוב, באמצעות הזרמת כספים חדשים לחברה או בהפיכת כל חוב או התחייבות כלפיהם לנחות ביחס להתחייבות למחזיקי אגרות החוב.
  • החברה תיטול על עצמה מגבלות כללי ממשל תאגידי שיאפשרו שקיפות ובקרה על הנעשה בחברה.
  • תמיכה בפתרונות ארוכי טווח, המשפרים את מבנה המאזן של החברה ומאפשרים לה החזרה מקסימלית של כספים, גם במחיר של הארכת משך ההחזר של החוב.
  • הגדרות מדויקות של אופן הטיפול בהפרות אפשריות עתידיות של תנאי אגרות חוב.
  • הגדרת תנאים פיננסיים (Covenants) שבהם החברה צריכה לעמוד.

הקוד האתי

למידע נוסף