אודות

אודות איילון ביטוח הנפקות וגיוסי הון בע"מ
איילון ביטוח הנפקות וגיוסי הון בע"מ הינה בבעלותה ובשליטתה המלאה (100%) של איילון חברה לביטוח בע"מ.

החברה התאגדה בישראל ביום 6 בפברואר 2012 כחברה פרטית מוגבלת במניות.
ביום 30 ביולי 2019, פרסמה החברה תשקיף להשלמה ותשקיף מדף, על-פיו הוצעו לציבור לראשונה אגרות חוב (סדרה א') של החברה אשר נרשמו למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ והחברה הפכה להיות לחברת אגרות חוב כמשמעה בחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות").

מניות החברה לא הוצעו לציבור ואינן נסחרות בבורסה.

תחום הפעילות של החברה הינו גיוס מקורות מימון בישראל עבור איילון ביטוח, באמצעות הנפקות (ציבוריות ופרטיות), של כתבי התחייבות ו/או אגרות חוב ו/או שטרי הון, אשר תמורתן הופקדה ו/או תופקד באיילון ביטוח.
החברה אינה מעסיקה עובדים כלשהם.