ועדות

ועדת איילון ביטוח הנפקות וגיוסי הון בע"מ

ועדת ביקורת - 
המשמשת גם כועדת תגמול וגם כועדה לבחינת דוחות כספיים
  • בצלאל צוקר דח"צ יו"ר
  • ריטה בעל טכסא
  • חן שרייבר – דח"צ