תנאי שימוש באתר

תנאי שימוש באתר
להלן תנאי השימוש באתר הבית

תנאי השימוש המפורטים להלן ("תנאי השימוש") קובעים את תנאי הגישה שלך לאתר ויחולו על כל שימוש שתעשה באתר לרבות במידע, בתכנים ובשירותים המופיעים בו או בקישוריות למקורות מידע אחרים המסופקים באתר או באמצעותו, וכן על כל מסירת מידע או על כל רכישת שירות באמצעות האתר, והם מהווים את הבסיס המשפטי לכל התקשרות או פעולה שתעשה במסגרת זו, וזאת בנוסף לתנאים הקבועים בתכניות הביטוח ובמסמכים נוספים שבאתר. קבוצת איילון מאשרת לך את השימוש באתר זה בכפיפות לתנאי השימוש.

קרא בעיון את תנאי השימוש לפני השימוש באתר. אתר זה זמין לשימושך רק בתנאי שתסכים לתנאי השימוש. הגלישה והשימוש באתר זה, על השירותים אשר ניתנים ו/או יינתנו בו ו/או באמצעותו מפעם לפעם הינם בכפוף להוראות תנאי שימוש אלה. אם לצורך פעולות מסוימות נדרשת הסכמתך לתנאים נוספים, הם יחולו בנוסף, ובמקרה של סתירה, יגברו על תנאים כלליים אלה. אם אינך מסכים לכל תנאי השימוש אל תעשה שימוש באתר. גלישה ושימוש באתר מהווה הסכמה מצדך להוראות ולתנאים אלה והתחייבותך לפעול על פיהם.

האמור בתנאי השימוש מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.


 

הגדרות

"קבוצת איילון" – איילון אחזקות בע"מ ו/או איילון חברה לביטוח בע"מ ("איילון") וכן כל אחת מהחברות הבנות ו/או החברות הקשורות של איילון אחזקות בע"מ.

"מידע" – כל חומר ו/או מידע שמוצג באתר בכל מדיה ובכלל זה במילים, תמונות, ציורים, שרטוטים, רישומים, ולרבות אופן עיצובם של הנ"ל.מסירת מידע אישי באמצעות האתר

הנך מאשר כי כל מידע שתמסור באמצעות האתר לקבוצת איילון, לרבות במסגרת הרישום לקבלת שירותים באמצעות האתר ו/או בעת בקשה לקבלת מידע ו/או הצעות על מוצרים ו/או שירותים של קבוצת איילון, יימסר מרצונך ומהסכמתך המלאה ויהווה הסכמה ברורה מצדך לקבוצת איילון או למי מטעמה להשתמש בפרטים שמסרת, בכפוף לכל דין, לרבות הסכמתך שתימסר לקבל דברי דואר, בין בדואר רגיל, בין בדואר אלקטרוני ובין בכל דרך אחרת. הסכמה שתימסר למשלוח תכנים שיווקיים באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר (SMS) כפופה, בין היתר, להוראות תיקון מס' 40 של חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח-2008. המידע שקבוצת איילון אוספת מהמבקרים באתר מיועד למתן שירות ולטיפול שוטף במוצרי קבוצת איילון שרכשת וכן ליצירת קשר בהזמנה להציע הצעות לרכישת כיסויים ביטוחיים ומוצרים או שירותים פיננסיים מטעם קבוצת איילון, לדיוור ישיר, לצורך עיבודים סטטיסטיים, לפילוח ומיקוד שיווקי, למטרות שיפור ו/או שינוי השירותים הניתנים באמצעות האתר ותכניו וכן לצורך טיפול בתביעות. הנך מסכים, כי המידע יימסר לצורך עיבודו, אחסונו ו/או לשם השלמת השימושים כאמור, וזאת בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. כמו כן, יימסר המידע לסוכן עמו בחרת להתקשר. כמו כן הנך מסכים כי המידע אשר נאסף באתר על ידי קבוצת איילון הינו לשימושן של החברות מקבוצת איילון.
אם אינך מעוניין לקבל מידע על מוצרים ושירותים אשר לדעת קבוצת איילון עשויים לעניין אותך, יהיה באפשרותך לבחור בכל עת באפשרות הסרה מרשימת התפוצה בעת קבלת המידע כאמור.


מדיניות פרטיות, מסירת מידע אישי באמצעות האתר ואבטחת מידע באתר

בקבוצת איילון מבינים כי שמירה על פרטיות מהווה גורם חשוב עבור המבקרים באתר זה. כמו כן, השימוש באינטרנט חושף את המשתמש לסיכונים שונים הטבועים ברשת האינטרנט. בעניין זה, ראה מסמך "פרטיות ואבטחה" שבאתר, הכולל פירוט בדבר סיכונים הכרוכים בשימוש באינטרנט כערוץ תקשורת. מסמך זה מהווה אף הוא חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה, והנך מתבקש לעיין בו.מסמכי תכניות הביטוח כתנאים מחייבים

האתר כולל מידע כללי אודות קבוצת איילון, לרבות מידע אודות מגוון המוצרים והשירותים הנמכרים על ידי קבוצת איילון ("השירותים"). לעיתים, המידע הנכלל באתר קבוצת איילון אינו מפרט את כל התנאים, הסייגים וההוראות החלים על המוצרים והשירותים המסופקים על ידי קבוצת איילון והוא מוצג באופן כללי בלבד, וכך יש להתייחס אליו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בתכניות הביטוח או במסמכים מחייבים אחרים, או במידע המצוי במערכות קבוצת איילון, יקבע המידע הרשום בתכניות הביטוח ובמסמכים המחייבים ובמערכות קבוצת איילון, לפי העניין.מצגים

המשתמש מכיר בכך ומסכים כי האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו ו/או כל חומר או מידע שהגישה אליו נעשית באמצעות האתר, השירות המוענק באמצעות השימוש באתר והתוכנות העומדות בבסיסו, מוגשים ומועמדים לרשותו כמות שהם (AS IS) וכי בכפוף להסתייגויות של הוראות כל דין המורות אחרת, אין לראות במידע המסופק באמצעות האתר משום מתן התחייבות ו/או מצג כלשהם, בין במפורש, ובין מכללא או מכוח כל דין, כלפי המשתמש ו/או צדדיים שלישיים כלשהם, לרבות מצגים ו/או התחייבויות בנוגע לאיכותו, אמינותו, מידת הדיוק, השלמות ורמת העדכון של המידע האמור וכן שימושו המסחרי ו/או התאמתו למטרה מסוימת כלשהי.

הפרסום באתר איננו מהווה הצעה ו/או ייעוץ ו/או שידול כלליים או המתחשבים בנתונים ובצרכים המיוחדים שלך לרכישה ו/או ביצוע פעולות ו/או עסקאות, ואין בהם משום המלצה ו/או חוות דעת ו/או תחליף לשיקול דעתך העצמאי. לפני ביצוע כל עסקה, השקעה ונטילת חבות כספית מכל סוג שהוא, בהסתמך על מידע המצוי באתר, קבוצת איילון ממליצה למשתמש להיוועץ ביועץ מקצועי מוסמך בתחום הרלוונטי.

קבוצת איילון לא תחוב בכל אחריות מכל סוג שהוא לגבי החלטות ו/או פעולות עסקיות, כלכליות ו/או כספיות אשר יקבל ו/או יעשה המשתמש בהסתמך על מידע המסופק על ידי ובאמצעות האתר.

המשתמש מסכים, מצהיר ומתחייב במפורש ליטול על עצמו בלבד את כל האחריות, לרבות כל סיכון אפשרי, הנובעים מכל שימוש שיעשה באתר.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, קבוצת איילון ו/או החברות הקשורות שלה ו/או עובדיהם, בעלי המניות שלהם, סוכניהם, ספקי התוכן השונים או מעניקי הרישיונות השונים הקשורים לאתר ולתוכנו, משתדלים לוודא את תקינות ורצף פעולתו של האתר וכן את איכותו, אמינותו, שלמותו ורמת הדיוק והעדכון של המידע והתוכן הכלולים באתר, אולם הם אינם יכולים, מבטיחים או מתחייבים לערוב לכך שהתקינות ו/או רציפות פעולתו של האתר ושל המידע ו/או השירות הניתנים באמצעותו, יהיו חופשיים ו/או חפים מהפרעות ו/או שגיאות, כמו גם לתוצאות שיושגו כתוצאה מהשימוש באתר ו/או למידת הדיוק ו/או רמת העדכון של תוכנו של האתר ו/או של כל מידע המאוחסן באתר או שניתנת אליו גישה באמצעות האתר.

ההחלטה להשתמש באתר והאחריות על תוצאות השימוש בו הינה על המשתמש בלבד, וקבוצת איילון לא תישא בשום אחריות בגין נזק, הפסד או אובדן כלשהו, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא לשימוש באתר, לעיכוב בשימוש בו, או לאי יכולת להשתמש בו מכל סיבה שהיא.הגבלת אחריות

קבוצת איילון נוקטת באמצעי אבטחה מקובלים באתר. כל עוד קבוצת איילון נוקטת באמצעים אלה, המשתמש מצהיר בזאת ומסכים כי קבוצת איילון ו/או כל חברה מקבוצת איילון ו/או כל גוף או אדם הקשורים ו/או מעורבים ביצירת, הפקת או הפצת האתר ותוכנו יהיו פטורים מכל אחריות וחבות תחת כל עילה משפטית שהיא, בקשר לכל נזק, פגיעה, אובדן, הפסד או הוצאה, ישירים או עקיפים, משניים, מיוחדים או תוצאתיים, הקשורים בקבלת המידע המצוי באתר, ו/או השירותים הניתנים באמצעות האתר ו/או בשימוש באתר או חוסר היכולת להשתמש באתר, לרבות אך לא רק, אובדן נתונים או רווחים, שייגרמו כתוצאה מכל כשל, שגיאה, שיבוש, השמטה, הפרעה, מחיקה, פגם, איחור, עיכוב או הפסקה של כל שירות או פעולה או העברת נתונים, נזקי חומרה ו/או תוכנה הנובעים מווירוסים כלשהם, נתק תקשורת כלשהו, גניבה, השמדה, קיום גישה בלתי חוקית לכל מידע המצוי באתר ו/או לכל שינוי או שימוש בנתונים ובמידע המצויים באתר ו/או כל התנהגות פוגעת ו/או בלתי חוקית של משתמשים אחרים ו/או צדדים שלישיים כלשהם, קיום גישה בלתי חוקית לכל מידע המצוי באתר ובגין כל התנהגות בלתי חוקית של משתמשים אחרים או צדדים שלישיים, או כתוצאה מתקלות בציוד המשתמש או בציוד של קבוצת איילון או כתוצאה מגורמים ו/או תקלות שאינם בשליטת קבוצת איילון, וכי כל אחריות ו/או סיכון בקשר עם כל האמור לעיל יחולו על המשתמש בלבד.

המשתמש מבין ומסכים כי כל האמור לעיל חל לגבי כל תכולתו ותוכנו של האתר.

שיפוי - המשתמש באתר מסכים ומתחייב לשפות ולפצות את קבוצת איילון ו/או כל חברה מקבוצת איילון, מנהלים, נושאי משרה בהם, בעלי מניותיהם, עובדיהן, סוכניהן, והבאים מכוחם כנגד כל תביעה, דרישה והוצאה, לרבות שכ"ט עו"ד, הנובעים מכל שימוש שיעשה המשתמש באתר בניגוד לתנאי השימוש.העלאת מידע לאתר

בנוסף להגבלות אחרות המפורטות בתנאי שימוש אלה, המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר כמפורט להלן:

 • העלולים להשפיע על הביצועים או התפקוד של המערכות, השירותים או האתר של קבוצת איילון או המפריע או המונע או המגביל מאחרים את השימוש באתר;
 • האסורים לפרסום או לשימוש ו/או הם בגדר איום, פגיעה העלבה, הוצאת דיבה, השמצה או ביטוי פוגעני אחר;
 • הם בגדר דברים העלולים לעודד לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי חיקוק, או עלולים לעורר אחריות משפטית;
 • העלולים להפר זכויות קניין של אחר, כולל, בלי הגבלה, זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, פטנטים, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת;
 • הכוללים וירוס, סוס טרויאני, תולעת, פצצות זמן או רוטינות או תוכנה אחרת העלולים לגרום נזק, הפרעה, יירוט או הפקעה לכל מערכת, לאתר או למידע או הפוגע בזכויות הקניין הרוחני של אחר.
 • הכוללים פרסומות מכל סוג שהוא בלי הרשאה מפורשת מראש של קבוצת איילון.
 • הכוללים מידע כוזב או מטעה.

כמו כן, הנך מסכים:

 • שלא תשתמש ולא תבקר בכל שירות, מידע, יישום או תוכנה הזמינים דרך אתר האינטרנט באופן שלא הורשה במפורש על ידי קבוצת איילון.
 • שלא תהיה רשאי למסגר או לנצל טכניקות מסגור כדי לצרף כל חלק או היבט של התוכן או המידע, ללא הסכמתה המפורשת בכתב של קבוצת איילון.
 • שלא להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר לרבות תוכנות מסוג Robots Crawlers וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר, ובכלל זה אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
 • שלא להתחזות לאיילון או לקבוצת איילון או לכל אחת מהחברות מקבוצת איילון או להתחפש (spoof) לאיילון או לקבוצת איילון או אחר.
 • שלא לזייף כותרות או להערים באמצעים מזהים כדי להסוות את מקור התוכן המשודר באמצעות השירותים.
 • שלא להציג באופן מטעה את קשריך עם אדם או גוף כלשהו.

הנך רשאי להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש או לאפשר לאחרים להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים בפרסומים אלקטרוניים וכיו"ב, לכל מטרה בין מסחרית ובין שאינה מסחרית שאינה לצורך שימוש אישי ופרטי.

קבוצת איילון אינה יכולה לפקח על כל מידע המועלה באתר על ידיך או על ידי משתמשים אחרים. ידוע לך ומוסכם עליך כי מבלי לגרוע מכל זכות המוקנית לקבוצת איילון על פי תנאי שימוש אלה, קבוצת איילון שומרת לעצמה את הזכות לערוך, להסיר ולסרב להעלות לאתר כל מידע שלפי שיקול דעתה הבלעדי של קבוצת איילון מפר את תנאי השימוש.

בהעלותך מידע, מסמכים או הודעות לאתר ("תקשורת") אתה מעניק בזאת לקבוצת איילון רישיון בלתי מוגבל ובלתי חוזר לעשות בתקשורת כל שימוש חוקי לפי שיקול דעתה הבלעדי של קבוצת איילון, בכפיפות לתנאי שימוש אלו. הנך מוותר בזאת על כל טענה או תביעה כנגד קבוצת איילון בגין הפרת זכויות קניין ופרטיות בכל הנוגע לתקשורת, אלא אם תוכח התרשלות איילון בביצוע חובותיה הנובעות מתנאי השימוש.קישורים של צד שלישי

קישורים יוצאים - אתר האינטרנט עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט ולמשאבים של צד שלישי (אשר ייקראו ביחד להלן: "אתרים מקושרים"). אתרים מקושרים אלה ניתנים אך ורק לנוחיותך ולא כהמלצה של קבוצת איילון לגבי תוכנם של אתרים מקושרים כאלה. קבוצת איילון אינה מייצגת ואינה אחראית לנכונות, לדיוק, לרמת הביצועים או לאיכות של כל תוכן, תוכנה, שירות או יישום הנמצאים באתר מקושר כלשהו. קבוצת איילון אינה אחראית לזמינות של האתרים המקושרים או לתוכנם או פעילויותיהם של אתרים כאלה. אם תחליט לבקר באתרים מקושרים, תעשה זאת באחריותך בלבד. בנוסף, שימושך באתרים מקושרים כפוף לכל מדיניות ותנאי שימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, של האתר המקושר.
קישורים נכנסים - קישור לכל דף של אתר האינטרנט, מלבד https://www.ayalon-ins.co.il , באמצעות קישור טקסט פשוט אסור בהחלט בהיעדר הסכם קישור נפרד עם קבוצת איילון. נאסר על כל אתר אינטרנט או כלי אחר המכיל קישור לאתר https://www.ayalon-ins.co.il או לכל דף הזמין בתוכו (א) להעתיק תוכן, (ב) להשתמש בדפדפן או בסביבת שוליים מסביב לתוכן, (ג) לרמוז בכל צורה כי כל אחת מחברות קבוצת איילון ממליצה עליו או על מוצריו, (ד) לתת מצג שווא בנוגע לכל מצב עובדתי, לרבות בנוגע ליחסיו עם קבוצת איילון, (ה) להציג מידע כוזב אודות מוצרים או שירותים של קבוצת איילון, (ו) להשתמש בכל סמל או סימן של כל חברה מקבוצת איילון ללא רשות מפורשת בכתב של קבוצת איילון.קניין רוחני

המידע המצוי באתר האינטרנט הינו רכושה הבלעדי של קבוצת איילון ומכיל חומרים שונים המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר ושאר זכויות קנייניות, לרבות תוכן, תוכנה, תמונות, וידאו, גרפיקה, מוסיקה וקול, אשר חלקם בבעלות קבוצת איילון וחלקם בבעלותם של צדדים שלישיים. יתרה מזאת, כל האתר, על כל תוכנו מוגן באמצעות זכויות יוצרים כיצירה שלמה. המשתמש אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה, להשתמש באתר או בכל חלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר כולו, או חלקו למטרה כלשהי, זולת זו שלשמה נועדו. המשתמש רשאי להעביר נתוני מידע מהאתר אל המחשב שלו (download) ("שליפה") לצורך שימושו האישי בלבד.

למעט שליפה לצורך שימושו האישי של המשתמש כאמור ו/או בהתאם למותר במפורש עפ"י דיני זכויות היוצרים, אין המשתמש רשאי לבצע כל העתקה, הפצה, שידור, העברה, פרסום או ניצול מסחרי אחר של נתוני מידע שהועברו מהאתר אל מחשבו, ללא אישור מראש ובכתב מאת קבוצת איילון, או בעל זכויות היוצרים במקרה שאינו קבוצת איילון. בכל מקרה שבו המשתמש העתיק, הפיץ, שידר, העביר, פרסם או ניצל ניצול מסחרי אחר של נתוני המידע שהועברו מהאתר אל מחשבו, באופן חוקי, אין המשתמש רשאי לשנות, או למחוק את שמו של בעל זכות היוצרים במידע האמור, סימני מסחר או סימני הגנת זכויות היוצרים המופיעים על גבי המידע האמור. המשתמש מכיר בכך שאין בביצוע שליפה ו/או כל פעולה חוקית אחרת באתר בכדי להקנות לו זכות קניינית כלשהי במידע האמור בפרט ובאתר ובתוכנו של האתר בכלל.
קבוצת איילון עושה כל שביכולתה על מנת לשמור על זכויות הקניין במידע המצוי באתר. אם הנך סבור כי קיים חשש כלשהו להפרת זכויות הקניין כאמור, נודה לך על הסבת תשומת ליבנו לעניין באמצעות פרטי הקשר המופיעים מטה.שינוי באתר ו/או בתנאי השימוש

קבוצת איילון רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ובכפוף לכל דין, לשנות ו/או להפסיק את מתן השירות או אפשרות השימוש באתר ו/או כל חלק מהם, לרבות בכל הקשור לתוכן האתר ו/או השירות, השעות בהן ניתן להשתמש באתר, ו/או את השירות או הציוד הדרוש לשם קבלת גישה לאתר ו/או לצורך השימוש בו.
כמו כן, רשאית קבוצת איילון, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לשנות, לתקן או לבטל את ההוראות והתנאים האמורים או כל חלק מהם, או להוסיף ולכלול במסגרת תנאי שימוש אלה הוראות ותנאים חדשים לפיהם יינתן למשתמש השירות ו/או יתאפשר השימוש באתר.

מובהר בזאת, כי שינויים, תיקונים, ביטולים או תוספות כאמור ייכנסו לתוקף מיד עם מתן הודעה על כך, אשר תינתן באמצעות עדכון תנאי השימוש באתר או תוך שימוש בדואר אלקטרוני או רגיל או בכל דרך אחרת בה תבחר קבוצת איילון להביא את ההודעה האמורה לידיעתו של המשתמש. כל שימוש באתר ע"י המשתמש, אחרי מתן ההודעה כאמור, ייחשב כהסכמה של המשתמש לשינויים, תיקונים, ביטולים או תוספות האמורים. יש לעקוב אחר עדכונים.מסמך כתוב

הנך רשאי לשמור תנאי שימוש אלה בכתב באמצעות הדפסתם ושמירת עותק מהם, והנך מוותר על כל דרישה אחרת להוכחת תנאי שימוש אלה באמצעות מסמך כתוב.הגבלת היקף השימוש

השימוש באתר מותר אך ורק למטרות חוקיות ולמטרות אשר לשמן נועד האתר. כל שימוש ו/או ניסיון לשימוש בסיסמא כוזבת, התחזות לאחר או חדירה בכל דרך שהיא למידע ו/או לנתונים אודות צד ג' כלשהו אסורים בהחלט.
משתמשים מתחת לגיל 18 וחוסים אינם רשאים להשתמש באתר בעצמם. על האפוטרופוס החוקי להשתמש באתר בעבורם.כפיפות לחוקי מדינת ישראל ושיפוט בישראל

על תנאי שימוש אלו יחולו חוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל עניין העולה מתנאי השימוש, לרבות בגין רכישת כל מוצר באמצעות אתר זה, תהיה נתונה לבתי המשפט בישראל בלבד.
במידה וייקבע על פי דין ו/או על ידי ערכאה שיפוטית ו/או על ידי כל גורם שיפוטי מוסמך אחר שהוקם על פי דין, כי חלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי ההסכם יישארו בתוקפם.שימוש בסיסמאות

השימוש באינטרנט לצורך צפייה במידע אישי חושף את המשתמש לסיכונים הנובעים ממבנה רשת האינטרנט ומהשימוש במחשב אישי ו/או כל ציוד קצה אחר המאפשר התחברות לרשת )"מחשב אישי"(. במידה ולצורך רכישת שירות ניתנו לך שם וסיסמא, עליך לשמור עליהם ועל שאר אמצעי אבטחת המידע בסודיות מוחלטת ולמנוע כל שימוש בלתי מורשה בהם ו/או במחשבך האישי.יצירת קשר

בשאלות או בעיות הקשורות באתר האינטרנט ניתן לפנות באמצעים הבאים:

 • בדואר אלקטרוני: Moked@ayalon-ins.co.il
 • בטלפון: 1-700-72-72-27
 • בדואר: בית איילון ביטוח - מוקד שירות הלקוחות של איילון, רחוב אבא הלל 12 רמת גן, מיקוד 5250606.