הקוד האתי

הערכים המובילים בקבוצת איילון
 
קבוצת איילון הינה קבוצת הביטוח והפיננסים השישית בגודלה בישראל.

איילון דוגלת בתרבות עסקית נאותה וערכית של נושאי המשרה שלה, מנהליה ועובדיה, במסגרת מילוי תפקידם בחברה, ושואפת להנחיל ערכים ותרבות זו גם בקרב סוכני החברה וספקיה.

לפיכך, אימץ דירקטוריון החברה מערכת כללי התנהגות הנדרשים מנושאי המשרה בחברה, ממנהליה ומעובדיה.
מערכת כללים זו, הינה "קוד אתי" של איילון.