פעולות

אסיפות כלליות

אסיפה כללית מיוחדת 20 במרץ 2019

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ניתנת בזאת הודעה לבעלי המניות של החברה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של החברה.


האסיפה הכללית תתקיים ביום רביעי, יג' אדר ב' תשע"ט, 20 במרץ 2019 בשעה 13:00 במשרדי החברה ב"בית איילון ביטוח" ברחוב אבא הלל סילבר 12, קומה 17 רמת-גן.
 

פירוט הנושאים על סדר היום:


אישור מינויה מחדש של ד"ר רונית קורן כדירקטורית חיצונית בחברה.
המועד הקובע לקביעת זכאותו של בעל מניות בחברה להשתתף ולהצביע באסיפה המיוחדת, הינו יום חמישי, ט"ז באדר א' תשע"ט, 21 בפברואר 2019.

בעלי המניות רשאים להצביע בהחלטה אשר על סדר היום באופן אישי, על ידי כתב הצבעה, באמצעות שלוח או באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו ביום שני, ד' אדר ב' תשע"ט,  11 במרץ 2019. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו ביום רביעי, יג' אדר ב' תשע"ט, 20 במרץ 2019, בשעה 09:00.

למידע נוסף על ההחלטות שעל סדר היום ועל האסיפה, ראו דוח מיידי של החברה מיום 14 בפברואר 2019 (מס' אסמכתא  2019-01-014781) אותו ניתן למצוא באתרי ההפצה של רשות ניירות ערך ושל הבורסה לניירות ערך בתל אביב, www.magna.isa.gov.il ו-maya.tase.co.il, בהתאמה.
 


הודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של החברה בהתאם לתקנות ניירות ערך (פרסום מודעות בעיתונים) התשס"ח – 2008

בהמשך לדיווח מיידי שפרסמה החברה ביום 30 במאי 2018 (אסמכתא מס': 2018-01-052978), ניתנת בזאת הודעה כי ביום שלישי, י"ג תמוז תשע"ח, 26 ביוני 2018, פרסמה החברה דיווח מיידי משלים (אסמכתא מס': 2018-01-061186) בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתכנס ביום שלישי, כ' בתמוז תשע"ח, 3 ביולי 2018 בשעה 15:00 במשרדי החברה ב"בית איילון ביטוח" ברחוב אבא הלל סילבר 12, רמת גן, קומה 17. הדיווח המשלים פורסם באתר ההפצה של המגנ"א בכתובת האינטרנט www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בכתובת www.maya.tase.co.il.
 

הודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של החברה בהתאם לתקנות ניירות ערך (פרסום מודעות בעיתונים)התשס"ח – 2008

ניתנת בזאת הודעה לבעלי המניות של החברה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של החברה. האסיפה תתקיים ביום שלישי, כ' בתמוז תשע"ח, 3 ביולי 2018 בשעה 15:00 במשרדי החברה ב"בית איילון ביטוח" ברחוב אבא הלל סילבר 12, קומה 17, רמת גן.
 

פירוט הנושאים על סדר היום:

  • אישור מדיניות התגמול המעודכנת של החברה המצורפת כנספח א' לדוח הזימון, לתקופה של שלוש שנים ממועד אישורה על ידי האסיפה הכללית
  • אישור עדכון תנאי התגמול של יו"ר דירקטוריון החברה החל מיום 1.4.2018
  • מינוי מר שמואל רוזנמן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של שלוש שנים שתחל ביום 12.7.18
המועד הקובע לקביעת זכאותו של בעל מניות בחברה להשתתף ולהצביע באסיפה המיוחדת, הינו יום ראשון, כ' בסיון תשע"ח, 3 ביוני 2018.
בעלי המניות רשאים להצביע בהחלטה אשר על סדר היום באופן אישי, על ידי כתב הצבעה, באמצעות שלוח או באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו יום ראשון, י"א בתמוז תשע"ח, 24 ביוני 2018. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו יום שלישי, כ' בתמוז תשע"ח, 3 ביולי 2018 בשעה 11:00.
 
למידע נוסף על ההחלטות שעל סדר היום ועל האסיפה, ראו דוח מיידי של החברה מיום 29 במאי 2018 אסמכתא 2018-01-052405 אותו ניתן למצוא באתרי ההפצה של רשות ניירות ערך ושל הבורסה לניירות ערך בתל אביב, www.magna.isa.gov.il ו- maya.tase.co.il בהתאמה.

הודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של החברה בהתאם לתקנות ניירות ערך (פרסום מודעות בעיתונים)התשס"ח – 2008


בהמשך לדיווחים מיידים שפרסמה החברה ביום שלישי, ג' תמוז תשע"ז, 27 ביוני 2017(אסמכתא: 2017-01-053785 ואסמכתא 2017-01-053794), ניתנת בזאת הודעה כי ביום רביעי, ג' אב תשע"ז, 26 ביולי 2017 פרסמה החברה דיווחים מיידיים משלימים בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה (אסמכתא מס': 2017-01-064546 ואסמכתא מס': 2017-01-064552) אשר תתכנס ביום רביעי, י' אב תשע"ז, 2 באוגוסט 2017 בשעה 15:00 במשרדי החברה ב"בית איילון ביטוח" ברחוב אבא הלל סילבר 12, רמת גן, קומה 17.