אסיפות כלליות

אסיפה כללית 04 באוקטובר 2021

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה

 

ניתנת בזאת הודעה לבעלי המניות של החברה בדבר זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה. האסיפה הכללית תתקיים ביום שני, כ"ח בתשרי תשפ"ב, 4 באוקטובר, 2021, בשעה 12:00 במשרדי החברה ב"בית איילון ביטוח" ברחוב אבא הלל סילבר 12, קומה 17 רמת-גן.

 

פירוט הנושאים על סדר היום

 • מינויה מחדש של עו"ד אסתר דלל כדירקטורית בלתי תלויה בחברה.
 • מינויו של ד"ר אביגדור קפלן כדירקטור בחברה.
 • מינויו של עו"ד מורן מאירי כדירקטור בחברה.

המועד הקובע לקביעת זכאותו של בעל מניות בחברה להשתתף ולהצביע באסיפה המיוחדת, הינו יום שלישי, ח' בתשרי תשפ"ב, 14 בספטמבר, 2021.

 

בעלי המניות רשאים להצביע בהחלטה אשר על סדר היום באופן אישי, על ידי כתב הצבעה, באמצעות שלוח או באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו יום שבת, 25 בספטמבר, 2021. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו ביום חמישי, 30 בספטמבר, 2021.

 

למידע נוסף על ההחלטות שעל סדר היום ועל האסיפה, ראו דוח מיידי של החברה מיום 13 בספטמבר 2021  אסמכתא מספר  2021-01-078631 אותו ניתן למצוא באתרי ההפצה של רשות ניירות ערך ושל הבורסה לניירות ערך בתל אביב, www.magna.isa.gov.il ו-maya.tase.co.il, בהתאמה.


 

אסיפה כללית 08 ביולי 2021

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה


ניתנת בזאת הודעה לבעלי המניות של החברה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה. האסיפה הכללית תתקיים ביום חמישי, כ"ח בתמוז תשפ"א, 8 ביולי, 2021, בשעה 13:00 במשרדי החברה ב"בית איילון ביטוח" ברחוב אבא הלל סילבר 12, קומה 17 רמת-גן.

 

פירוט הנושאים על סדר היום:

 • אישור מינויו מחדש של ד"ר שמואל רוזנמן לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה.
 • עדכון מדיניות התגמול הקיימת של החברה, כמפורט בסעיף 14.1 למדיניות התגמול המעודכנת המצורפת כנספח ב' לדוח הזימון שפורסם במגנא.

המועד הקובע לקביעת זכאותו של בעל מניות בחברה להשתתף ולהצביע באסיפה המיוחדת, הינו יום רביעי, כ"ט בסיון תשפ"א, 9 ביוני, 2021.

 

בעלי המניות רשאים להצביע בהחלטה אשר על סדר היום באופן אישי, על ידי כתב הצבעה, באמצעות שלוח או באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו יום שני, י"ח בתמוז תשפ"א, 28 ביוני, 2021. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו ביום חמישי, כ"ח בתמוז תשפ"א, 8 ביולי, 2021, בשעה 09:00.

 

למידע נוסף על ההחלטות שעל סדר היום ועל האסיפה, ראו דוח מיידי של החברה מיום  31 במאי 2021, אסמכתא_2021-01-033523 אותו ניתן למצוא באתרי ההפצה של רשות ניירות ערך ושל הבורסה לניירות ערך בתל אביבhttps://maya.tase.co.il/company/209?view=reports

אסיפה כללית 09 בספטמבר 2020

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה


ניתנת בזאת הודעה לבעלי המניות של החברה בדבר זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה. האסיפה הכללית תתקיים ביום רביעי, כ׳ באלול תש"פ, 9 בספטמבר, 2020, בשעה 14:00 במשרדי החברה ב"בית איילון ביטוח" ברחוב אבא הלל סילבר 12, קומה 17 רמת-גן.

 

פירוט הנושאים על סדר היום:

 • מינוי מחדש של דירקטורים מכהנים (שאינם דירקטורים חיצוניים) כדירקטורים בחברה – מר אהרון פוגל, רו"ח אירית שטרן, מר יניב פגוט, עו"ד אסתר דלל, מר אמיר לוי ועו"ד יורם (סקלנובסקי) שי;
 • מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו; 
 • דיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2019.
 • דיווח של הדירקטוריון בדבר שכרו של רואה החשבון המבקר.

המועד הקובע לקביעת זכאותו של בעל מניות בחברה להשתתף ולהצביע באסיפה המיוחדת, הינו יום שני, ד' באלול תש"פ, 24 בספטמבר, 2020.

 

בעלי המניות רשאים להצביע בהחלטה אשר על סדר היום באופן אישי, באמצעות שלוח או באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו ביום שני, 31 באוגוסט, 2020.

 

למידע נוסף על ההחלטות שעל סדר היום ועל האסיפה, ראו דוח מיידי של החברה מיום 19 באוגוסט 2020, אסמכתא_2020-01-090993 אותו ניתן למצוא באתרי ההפצה של רשות ניירות ערך ושל הבורסה לניירות ערך בתל אביב, http://www.magna.isa.gov.ilו  ו- maya.tase.co.il, בהתאמה.

 

אסיפה כללית 02 בספטמבר 2019

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה


ניתנת בזאת הודעה לבעלי המניות של החברה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של החברה. האסיפה הכללית תתקיים ביום שני, ב' באלול תשע״ט, 2 בספטמבר, 2019, בשעה 15:00 במשרדי החברה ב"בית איילון ביטוח" ברחוב אבא הלל סילבר 12, קומה 17 רמת-גן.


פירוט הנושאים על סדר היום

 • אישור תנאי כהונתו של יושב ראש דירקטוריון החברה, מר אהרון פוגל; 2. הארכת תקופת ההודעה המוקדמת למר שלמה גרופמן שסיים את כהונתו כיו"ר דירקטוריון החברה.

המועד הקובע לקביעת זכאותו של בעל מניות בחברה להשתתף ולהצביע באסיפה המיוחדת, הינו יום יום שני, ד' באב תשע״ט, 5 באוגוסט, 2019.

בעלי המניות רשאים להצביע בהחלטה אשר על סדר היום באופן אישי, על ידי כתב הצבעה, באמצעות שלוח או באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו יום שבת, כ"ג באב התשע״ט, 24 באוגוסט, 2019. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו ביום ביום שני, ב' באלול תשע״ט, 2 בספטמבר, 2019, בשעה 11:00.

למידע נוסף על ההחלטות שעל סדר היום ועל האסיפה, ראו דוח מיידי של החברה מיום 28 ביולי 2019 אסמכתא 2019-01-064764 אותו ניתן למצוא באתרי ההפצה של רשות ניירות ערך ושל הבורסה לניירות ערך בתל אביב, www.magna.isa.gov.il ו-maya.tase.co.il, בהתאמה.
.

אסיפה כללית שזומנה על ידי בעל השליטה בחרה 11 ביוני 2019 - עדכון פרטים

הודעה מתקנת על כינוס אסיפה מיוחדת של בעלי המניות של איילון אחזקות בע"מ ("החברה") על ידי בעל השליטה בחברה, מר לוי יצחק רחמני, בהתאם לסעיף 64(א) לחוק החברות - עדכון פרטים

ניתנת בזאת הודעה מתקנת, בהתאם להוראות סעיף 64(א) לחוק החברות, בדבר כינוס אסיפה מיוחדת של בעלי מניות החברה ("האסיפה") על ידי בעל השליטה בחברה, מר לוי יצחק רחמני ("בעל המניות המזמן"), המחזיק במישרין ובעקיפין בכ-67.26% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה. האסיפה תתקיים ביום ג', ה-11 ביוני, 2019, בשעה 16:00 במשרדי החברה ב"בית איילון ביטוח" ברחוב אבא הלל סילבר 12, קומה 17 רמת-גן.


יובהר כי האסיפה תתכנס רק אם לא תתכנס כסדרה ובמועדה אסיפה שנתית ומיוחדת שכנסה החברה אשר צפויה להתכנס באותו מועד ובאותו מקום בשעה 15:00 ("אסיפת החברה") . ככל שתכונס אסיפת החברה במועדה ובסדרה תבוטל האסיפה מושא מודעה זו.


תשומת הלב כי ההודעה מתקנת זו כוללת עדכונים ביחס למודעה שפורסמה בעיתונות על ידי בעל המניות המזמן, והדיווח שפרסם בעל המניות המזמן כפי שפורסם על ידי החברה ביום 15.5.2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-041475). העדכונים והתיקונים הינם ביחס למועד ומיקום כינוס האסיפה והמועד הקובע להשתתפות בה.


על סדר היום:

 • סיום כהונת מר שלמה גרופמן כדירקטור בחברה.
 • סיום כהונת גב' דינה האן כדירקטורית בחברה.
 • מינוי מר אהרון פוגל כדירקטור בדירקטוריון החברה.
 • מינוי מר יורם שי כדירקטור בדירקטוריון החברה.
 • מינוי מר יניב פגוט כדירקטור בדירקטוריון החברה.
 • מינוי גב' אסתר דלל כדירקטורית בדירקטוריון החברה.
 • מינוי מר אמיר לוי כדירקטור בדירקטוריון החברה.

זכאות להשתתף בהצבעה: המועד לקביעת זכאות כל בעלי המניות להצביע באסיפה הינו יום ג' ה-28 במאי, 2019 (בתום היום) ("המועד הקובע").

אסיפה נדחית: באם תוך חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא יימצא מנין חוקי, תידחה האסיפה מאליה ליום העסקים שלאחר יום האסיפה, קרי יום ד', ה-12 ביוני, 2019, באותו מקום ובאותה השעה.

מידע נוסף: ההצבעה תתאפשר באופן אישי, באמצעות יפוי כוח או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

אסיפה כללית שזומנה על ידי בעל השליטה בחברה 11 ביוני 2019

הודעה בדבר דוח מיידי מתקן בעניין כינוס אסיפה מיוחדת של בעלי מניות החברה, בהתאם לסעיף 64 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות")

ניתנת בזאת הודעה, בהתאם להוראות סעיף 64(א) לחוק החברות, בדבר כינוס אסיפה מיוחדת של בעלי מניות החברה ("האסיפה") על ידי בעל השליטה בחברה, מר לוי יצחק רחמני ("בעל המניות המזמן"), המחזיק במישרין ובעקיפין בכ-67.26% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה. האסיפה תתקיים ביום ג', ה-11 ביוני, 2019, בשעה 16:00 במשרדי החברה ב"בית איילון ביטוח" ברחוב אבא הלל סילבר 12, קומה 17 רמת-גן.
יובהר כי האסיפה נשוא הודעה זו תתכנס רק אם לא תתכנס כסדרה ובמועדה אסיפה שנתית ומיוחדת שכנסה החברה אשר צפויה להתכנס באותו מועד ובאותו מקום בשעה 15:00 ("אסיפת החברה"). ככל שתכונס אסיפת החברה במועדה ובסדרה תבוטל האסיפה מושא הודעה זו.


פירוט הנושאים על סדר היום:


1.  סיום כהונת מר שלמה גרופמן כדירקטור בחברה;

2.  סיום כהונת עו"ד גב' דינה האן כדירקטורית בחברה;

3.  מינוי מר אהרון פוגל כדירקטור בדירקטוריון בחברה;

4.  מינוי מר יורם שי כדירקטור בדירקטוריון בחברה;

5.  מינוי מר יניב פגוט כדירקטור בדירקטוריון בחברה;

6. מינוי גב' אסתר דלל כדירקטורית בדירקטוריון בחברה;

7. מינוי מר אמיר לוי כדירקטור בדירקטוריון בחברה.

המועד הקובע לקביעת זכאותו של בעל מניות בחברה להשתתף ולהצביע באסיפה המיוחדת, הינו יום יום שלישי, כ"ג באייר תשע״ט, 28 במאי, 2019.

בעלי המניות רשאים להצביע בהחלטה אשר על סדר היום באופן אישי, או על ידי מיופה כוח (לא פחות מ-48 שעות לפני מועד האסיפה) או באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

למידע נוסף על ההחלטות שעל סדר היום ועל האסיפה, ראו דוח מיידי מתקן של החברה מיום 28.5.2019 אסמכתא 2019-01-045342 אותו ניתן למצוא באתרי ההפצה של רשות ניירות ערך ושל הבורסה לניירות ערך בתל אביב, www.magna.isa.gov.il ו-maya.tase.co.il, בהתאמה.

אסיפה כללית מיוחדת 11 ביוני 2019

הודעה בדבר פרסום דוח מיידי משלים לדוח מתוקן בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה וכינוס אסיפה כללית על ידי בעל השליטה בחברה בהתאם לסעיף 64 לחוק החברות

ניתנת בזאת הודעה לבעלי המניות של החברה בדבר פרסום דוח מיידי משלים לדוח מתוקן בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של החברה. האסיפה הכללית תתקיים ביום שלישי, ח׳ בסיון תשע״ט, 11 ביוני, 2019, בשעה 15:00 במשרדי החברה ב"בית איילון ביטוח" ברחוב אבא הלל סילבר 12, קומה 17 רמת-גן.


להלן עיקרי הפרטים שנוספו/הושלמו בדוח: 1.טופס הדיווח (ת460) הותאם לדוח המיידי – סעיפים 1.1 ו-1.2 הוסרו מסדר היום; 2.הושלם הגילוי בנושא פטור ושיפוי. ר' בסעיף 8 לדוח המיידי, ההשלמה מסומנת באפור; 3. צורף נספח א' שנשמט בטעות מהדוח המקורי.


השינויים בדוח מסומנים בסימני מהדורה לעומת הדוח המקורי שפורסם ביום 7.5.2019, למעט נספח א.

לא חל שינוי במועד הקובע ובמועד המצאת כתב הצבעה לחברה.

למידע נוסף על ההחלטות שעל סדר היום ועל האסיפה, ראו דוח מיידי משלים של החברה מיום 3.6.2019 אסמכתא 2019-01-047568 אותו ניתן למצוא באתרי ההפצה של רשות ניירות ערך ושל הבורסה לניירות ערך בתל אביב, www.magna.isa.gov.il ו-maya.tase.co.il, בהתאמה

הודעה בדבר פרסום דוח מיידי מתוקן לכינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה וכינוס אסיפה כללית על ידי בעל השליטה בחברה בהתאם לסעיף 64 לחוק החברות

ניתנת בזאת הודעה לבעלי המניות של החברה בדבר פרסום דוח מיידי מתקן לאסיפה כללית שנתית ומיוחדת של החברה. האסיפה הכללית תתקיים ביום שלישי, ח׳ בסיון תשע״ט, 11 ביוני, 2019, בשעה 15:00 במשרדי החברה ב"בית איילון ביטוח" ברחוב אבא הלל סילבר 12, קומה 17 רמת-גן.

במידה ולא תתקיים אסיפה זו במועדה וכסדרה, אזי תתקיים באותו מועד (11.06.19) ובאותו מקום (משרדי החברה) בשעה 16:00, אסיפת בעלי המניות שזימן בעל השליטה ביום 6.5.19 על פי סעיף 64 לחוק החברות, בהתאם לפרטים המפורטים בדוח מיידי מתקן מיום 28.5.2019 בדבר כינוס האסיפה שזימן בעל השליטה (אסמכתא 2019-01-054342).


פירוט הנושאים על סדר היום

1. בהתאם לדרישת מר לוי רחמני, המחזיק, במישרין ובעקיפין, בכ-67.26% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה (ר' דוח מיידי שפרסמה החברה ביום 8.4.2019, מס' אסמכתא 2019-01-032076), על סדר יומה של האסיפה יועלו ההצעות המפורטות בס"ק ‎1.3-‎1.7 להלן: 1.1. [בוטל]; 1.2. [בוטל]; 1.3. מינוי מר אהרון פוגל כדירקטור בדירקטוריון בחברה; 1.4. מינוי מר יורם שי כדירקטור בדירקטוריון בחברה; 1.5. מינוי מר יניב פגוט כדירקטור בדירקטוריון בחברה; 1.6. מינוי גב' אסתר דלל כדירקטורית בדירקטוריון בחברה; 1.7. מינוי מר אמיר לוי כדירקטור בדירקטוריון בחברה;

2.  מינויה מחדש של רו"ח גב' אירית שטרן כדירקטורית בדירקטוריון בחברה;

3.  דיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנת 2017;

4.  דיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנת 2018;

5. מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו;

6. תיקון תקנון החברה;

7. אישור מתן כתב התחייבות לפטור ולשיפוי לנושאי משרה שנמנים על בעלי השליטה בחברה ו/או קרוביהם;

8.  אישור מתן כתב התחייבות לפטור ולשיפוי לנושאי משרה.

המועד הקובע לקביעת זכאותו של בעל מניות בחברה להשתתף ולהצביע באסיפה המיוחדת, הינו יום יום ראשון, ז׳ באייר תשע״ט, 12 במאי, 2019.

בעלי המניות רשאים להצביע בהחלטה אשר על סדר היום באופן אישי, על ידי כתב הצבעה, באמצעות שלוח או באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו יום שבת, כ"ז באייר תשע״ט, 1 ביוני, 2019. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו ביום שלישי, ח׳ בסיון תשע״ט, 11 ביוני, 2019, בשעה 11:00.

למידע נוסף על ההחלטות שעל סדר היום ועל האסיפה, ראו דוח מיידי מתקן של החברה מיום 28.5.2019 אסמכתא 2019-01-045339 אותו ניתן למצוא באתרי ההפצה של רשות ניירות ערך ושל הבורסה לניירות ערך בתל אביב, www.magna.isa.gov.il ו-maya.tase.co.il, בהתאמה.

אסיפה כללית מיוחדת 11 ביוני 2019 - הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה
הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה


ניתנת בזאת הודעה לבעלי המניות של החברה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של החברה. האסיפה הכללית תתקיים
ביום שלישי, ח׳ בסיון תשע״ט, 11 ביוני, 2019, בשעה 15:00 במשרדי החברה ב"בית איילון ביטוח" ברחוב אבא הלל סילבר 12, קומה 17 רמת-גן.

פירוט הנושאים על סדר היום:

1. בהתאם לדרישת מר לוי רחמני, המחזיק, במישרין ובעקיפין, בכ-67.26% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה (ר' דוח מיידי שפרסמה החברה ביום 8.4.2019, מס' אסמכתא 2019-01-032076), על סדר יומה של האסיפה יועלו ההצעות המפורטות בס"ק ‎1.1-‎1.7 להלן: 1.1. סיום כהונת מר שלמה גרופמן כדירקטור בחברה; 1.2. סיום כהונת עו"ד גב' דינה האן כדירקטורית בחברה; 1.3. מינוי מר אהרון פוגל כדירקטור בדירקטוריון בחברה; 1.4. מינוי מר יורם שי כדירקטור בדירקטוריון בחברה; 1.5. מינוי מר יניב פגוט כדירקטור בדירקטוריון בחברה; 1.6. מינוי גב' אסתר דלל כדירקטורית בדירקטוריון בחברה; 1.7. מינוי מר אמיר לוי כדירקטור בדירקטוריון בחברה;


2. מינויה מחדש של רו"ח גב' אירית שטרן כדירקטורית בדירקטוריון בחברה;

3. דיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנת 2017;

4. דיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנת 2018;

5. מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו;

6. תיקון תקנון החברה;

7. אישור מתן כתב התחייבות לפטור ולשיפוי לנושאי משרה.

המועד הקובע לקביעת זכאותו של בעל מניות בחברה להשתתף ולהצביע באסיפה המיוחדת, הינו יום יום ראשון, ז׳ באייר תשע״ט, 12 במאי, 2019. בעלי המניות רשאים להצביע בהחלטה אשר על סדר היום באופן אישי, על ידי כתב הצבעה, באמצעות שלוח או באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו יום שבת, כ"ז באייר תשע״ט, 1 ביוני, 2019. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו ביום שלישי, ח׳ בסיון תשע״ט, 11 ביוני, 2019, בשעה 11:00.

למידע נוסף על ההחלטות שעל סדר היום ועל האסיפה, ראו דוח מיידי של החברה מיום 07.05.2019 (מס' אסמכתא 2019-01-039663) אותו ניתן למצוא באתרי ההפצה של רשות ניירות ערך ושל הבורסה לניירות ערך בתל אביב, www.magna.isa.gov.il ו-maya.tase.co.il, בהתאמה.

זימון אסיפה ליום 11.6.2019
אסיפה כללית מיוחדת 20 במרץ 2019

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ניתנת בזאת הודעה לבעלי המניות של החברה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של החברה.


האסיפה הכללית תתקיים ביום רביעי, יג' אדר ב' תשע"ט, 20 במרץ 2019 בשעה 13:00 במשרדי החברה ב"בית איילון ביטוח" ברחוב אבא הלל סילבר 12, קומה 17 רמת-גן.
 

פירוט הנושאים על סדר היום:


אישור מינויה מחדש של ד"ר רונית קורן כדירקטורית חיצונית בחברה.
המועד הקובע לקביעת זכאותו של בעל מניות בחברה להשתתף ולהצביע באסיפה המיוחדת, הינו יום חמישי, ט"ז באדר א' תשע"ט, 21 בפברואר 2019.

בעלי המניות רשאים להצביע בהחלטה אשר על סדר היום באופן אישי, על ידי כתב הצבעה, באמצעות שלוח או באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו ביום שני, ד' אדר ב' תשע"ט,  11 במרץ 2019. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו ביום רביעי, יג' אדר ב' תשע"ט, 20 במרץ 2019, בשעה 09:00.

למידע נוסף על ההחלטות שעל סדר היום ועל האסיפה, ראו דוח מיידי של החברה מיום 14 בפברואר 2019 (מס' אסמכתא  2019-01-014781) אותו ניתן למצוא באתרי ההפצה של רשות ניירות ערך ושל הבורסה לניירות ערך בתל אביב, www.magna.isa.gov.il ו-maya.tase.co.il, בהתאמה.
 

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ניתנת בזאת הודעה לבעלי המניות של החברה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של החברה.


האסיפה הכללית תתקיים ביום רביעי, יג' אדר ב' תשע"ט, 20 במרץ 2019 בשעה 13:00 במשרדי החברה ב"בית איילון ביטוח" ברחוב אבא הלל סילבר 12, קומה 17 רמת-גן.
 

פירוט הנושאים על סדר היום:


אישור מינויה מחדש של ד"ר רונית קורן כדירקטורית חיצונית בחברה.
המועד הקובע לקביעת זכאותו של בעל מניות בחברה להשתתף ולהצביע באסיפה המיוחדת, הינו יום חמישי, ט"ז באדר א' תשע"ט, 21 בפברואר 2019.

בעלי המניות רשאים להצביע בהחלטה אשר על סדר היום באופן אישי, על ידי כתב הצבעה, באמצעות שלוח או באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו ביום שני, ד' אדר ב' תשע"ט,  11 במרץ 2019. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו ביום רביעי, יג' אדר ב' תשע"ט, 20 במרץ 2019, בשעה 09:00.

למידע נוסף על ההחלטות שעל סדר היום ועל האסיפה, ראו דוח מיידי של החברה מיום 14 בפברואר 2019 (מס' אסמכתא  2019-01-014781) אותו ניתן למצוא באתרי ההפצה של רשות ניירות ערך ושל הבורסה לניירות ערך בתל אביב, www.magna.isa.gov.il ו-maya.tase.co.il, בהתאמה.
 
אסיפה כללית מיוחדת 03 ביולי 2017


הודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של החברה בהתאם לתקנות ניירות ערך (פרסום מודעות בעיתונים) התשס"ח – 2008

בהמשך לדיווח מיידי שפרסמה החברה ביום 30 במאי 2018 (אסמכתא מס': 2018-01-052978), ניתנת בזאת הודעה כי ביום שלישי, י"ג תמוז תשע"ח, 26 ביוני 2018, פרסמה החברה דיווח מיידי משלים (אסמכתא מס': 2018-01-061186) בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתכנס ביום שלישי, כ' בתמוז תשע"ח, 3 ביולי 2018 בשעה 15:00 במשרדי החברה ב"בית איילון ביטוח" ברחוב אבא הלל סילבר 12, רמת גן, קומה 17. הדיווח המשלים פורסם באתר ההפצה של המגנ"א בכתובת האינטרנט www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בכתובת www.maya.tase.co.il.
 

הודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של החברה בהתאם לתקנות ניירות ערך (פרסום מודעות בעיתונים)התשס"ח – 2008

ניתנת בזאת הודעה לבעלי המניות של החברה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של החברה. האסיפה תתקיים ביום שלישי, כ' בתמוז תשע"ח, 3 ביולי 2018 בשעה 15:00 במשרדי החברה ב"בית איילון ביטוח" ברחוב אבא הלל סילבר 12, קומה 17, רמת גן.
 

פירוט הנושאים על סדר היום:

 • אישור מדיניות התגמול המעודכנת של החברה המצורפת כנספח א' לדוח הזימון, לתקופה של שלוש שנים ממועד אישורה על ידי האסיפה הכללית
 • אישור עדכון תנאי התגמול של יו"ר דירקטוריון החברה החל מיום 1.4.2018
 • מינוי מר שמואל רוזנמן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של שלוש שנים שתחל ביום 12.7.18
המועד הקובע לקביעת זכאותו של בעל מניות בחברה להשתתף ולהצביע באסיפה המיוחדת, הינו יום ראשון, כ' בסיון תשע"ח, 3 ביוני 2018.
בעלי המניות רשאים להצביע בהחלטה אשר על סדר היום באופן אישי, על ידי כתב הצבעה, באמצעות שלוח או באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו יום ראשון, י"א בתמוז תשע"ח, 24 ביוני 2018. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו יום שלישי, כ' בתמוז תשע"ח, 3 ביולי 2018 בשעה 11:00.
 
למידע נוסף על ההחלטות שעל סדר היום ועל האסיפה, ראו דוח מיידי של החברה מיום 29 במאי 2018 אסמכתא 2018-01-052405 אותו ניתן למצוא באתרי ההפצה של רשות ניירות ערך ושל הבורסה לניירות ערך בתל אביב, www.magna.isa.gov.il ו- maya.tase.co.il בהתאמה.
אסיפה כללית מיוחדת 02 באוגוסט 2017

הודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של החברה בהתאם לתקנות ניירות ערך (פרסום מודעות בעיתונים)התשס"ח – 2008


בהמשך לדיווחים מיידים שפרסמה החברה ביום שלישי, ג' תמוז תשע"ז, 27 ביוני 2017(אסמכתא: 2017-01-053785 ואסמכתא 2017-01-053794), ניתנת בזאת הודעה כי ביום רביעי, ג' אב תשע"ז, 26 ביולי 2017 פרסמה החברה דיווחים מיידיים משלימים בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה (אסמכתא מס': 2017-01-064546 ואסמכתא מס': 2017-01-064552) אשר תתכנס ביום רביעי, י' אב תשע"ז, 2 באוגוסט 2017 בשעה 15:00 במשרדי החברה ב"בית איילון ביטוח" ברחוב אבא הלל סילבר 12, רמת גן, קומה 17.