הודעת מיזוג

הודעה בדבר מיזוג איילון חברה לביטוח בע"מ עם ולתוך איילון אחזקות בע"מ והודעה על שינוי שמה של איילון אחזקות בע"מ
 
הרינו להודיעכם, כי בתאריך 30 ביוני 2022 הושלם בהצלחה הסכם המיזוג בין איילון אחזקות בע"מ לבין איילון חברה לביטוח בע"מ, שמכוחו התמזגה איילון ביטוח עם ולתוך איילון אחזקות והועברו כל נכסיה, התחייבויותיה, הסכמיה ופעילותה של איילון ביטוח לאיילון אחזקות אשר נכנסת בנעליה לכל דבר ועניין.

בתאריך 10 ביולי 2022 שינתה איילון אחזקות את שמה, ושמה של החברה הממוזגת: איילון חברה לביטוח בע"מ.