פרטיות ואבטחה

פרטיות ואבטחה
מדיניות שמירת הפרטיות ואבטחת מידע


כללי

 • אתר "איילון" (להלן "האתר") הינו בבעלות איילון חברה לביטוח בע"מ (להלן "החברה").
 • החברה מכבדת את פרטיותם של המשתמשים הנכנסים לאתר והמשתמשים בשירותים השונים המוצעים במסגרתו. מטרת התנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו הינה לסקור, בין היתר, את האופן בו משתמשת החברה במידע אשר נמסר לה על ידי המשתמשים באתר ו/או נאסף על ידה בעת השימוש באתר החברה, למען השמירה על פרטיותם. כמו כן, לסקור את האופן בו מבצע המשתמש שימוש בתוכן המצוי באתר החברה ו/או אליו נחשף המשתמש באמצעותו. אנא קראו בעיון מסמך זה ופנו אלינו בכל שאלה בנושא.
 • תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן, מהווים חלק בלתי נפרד מתקנון תנאי השימוש של האתר (להלן "תנאי השימוש"). החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות שלה, כך שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטורים. במקרה שכזה, השינוי יעודכן במסמך זה ויפורסם באתר. שימושך באתר לאחר ביצוע השינויים, יעיד על הסכמתך לשינויים אלו, ועל כן אנו ממליצים לעיין במדיניות זו מעת לעת.
 • 'מידע אישי' במסמך זה משמעו כל מידע מזהה אודותייך אשר תמסור במסגרת הרשמתך או במסגרת השימוש באתר, או בשירותים נלווים ואחרים המוצעים או מופעלים דרך האתר, וכן כל מידע סטטיסטי מזהה המאפיין את דפוסי השימוש שלך באתר, אשר ייאסף אודותייך במסגרת השימוש באתר. שימוש במידע אישי אודותייך ייעשה אך ורק בהתאם למפורט במסמך זה או לפי חובות שבדין.
 • כל ההגדרות והמונחים במדיניות פרטיות זו יהיו כמשמעם בתנאי השימוש, אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחרת.

פעולות רישום, שמירה ואימות פרטי זיהוי

 • שירותים מסוימים באתר, כולם או חלקם, טעונים הליך הרשמה ומסירת מידע אישי במסגרתו. כך למשל, לצורך כניסה לאזור האישי באתר ו/או לצורך קבלת מידע והצעת מחיר ביחס למוצרי או שירותי החברה ומי מטעמה המפורסמים באתר, תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שם, מספר תעודת זהות, דרכי ההתקשרות וכתובת דואר אלקטרוני. השדות אשר חובה למלאם, יסומנו במפורש. ככל שמשתמש באתר יבחר שלא למסור את הנתונים המבוקשים בשדות החובה, אזי שלא יהא ניתן לבצע באתר פעולות הדורשות את מסירת הפרטים כאמור.
 • ייתכן כי כחלק בלתי נפרד מהליך רישום באתר, גישה למידע אישי או רגיש, או לפי כל צורך אחר בו נדרש זיהוי ו/או אימות זהות, יתבקש המשתמש לאמת את זהותו בהתאם למידע שמסר ו/או באמצעות פרטי קשר וזיהוי שנמסרו בעבר. אין ביצירת קשר לצורך זיהוי או אימות כאמור כדי להוות דיוור ישיר, דבר פרסומת או רישום אחר לרשימת תפוצה כלשהיא, ואין בכך כדי להעלות טענה כלשהיא מצדך לעניין משלוח דיוור או ביצוע פניה בניגוד לדין כלשהוא.
 • לחברה מאגרי מידע רשומים כחוק בהם ישמרו ויאובטחו הפרטים שנמסרו ו/או יאספו אודות המשתמשים באתר. החברה רשאית לעשות שימוש במידע שייאסף למאגרים בהתאם למטרותיהם הרשומות, ובין היתר: לצורך ניהול ותפעול כל שירות המבוקש על-ידי המשתמשים, ולשם התקשרות, עדכון, אישור ו/או יידוע שלהם בכל עניין ו/או נושא הקשור לשירות המתבקש על-ידם; התאמה והצעה של מוצרי ושירותי החברה ללקוחות ולקוחות פוטנציאליים; מתן שירות וטיפול שוטף לגבי מוצרי החברה שנרכשו ו/או הובע עניין בהם, וכן ליצירת קשר בהזמנה להציע הצעות לרכישת כיסויים ביטוחיים ומוצרים ו/או שירותים פיננסיים מטעם החברה; לדיוור ישיר, לצורך עיבודים סטטיסטיים, לפילוח ומיקוד תכנים שיווקיים באתר, באתרים מקושרים ובאמצעי מדיה ותקשורת אחרים, למטרות שיפור ו/או שינוי השירותים והתכנים המוצעים או מוצגים או ניתנים באתר או באמצעותו, וכן לצורך התגוננות משפטית וטיפול בתלונות, פניות ותביעות.
 • ייתכן שחלק מהמידע שיידרש מידי המשתמש ו/או ייאסף אודותיו מתבקש על-פי חובה שבדין, חוקית ו/או רגולטורית, ומסירת סוגי מידע מסוימים תלויה ברצונו ובהסכמתו של המשתמש. עם זאת, מילוי חלק מהשדות במסגרת ביצוע פעולות מסוימות באתר מהווה תנאי הכרחי לשימוש בו. המשתמש מאשר כי העברת המידע לחברה ו/או באמצעותה הינה על אחריותו בלבד, מרצונו החופשי ובהסכמתו, ולא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בנושא.
 • ייתכן כי מעת לעת, תתאפשר שליחת קורות חיים או פרטים אישיים אחרים לצורך הגשת מועמדות דרך האתר או דרך כתובת דואר אלקטרוני ייעודית אשר תופיע באתר, לצורך קבלה לעבודה בחברה או מי מטעמה. ככל שהמשתמש בחר לשלוח קורות חיים ו/או פרטים אחרים כאמור לצורך זה, אזי שהמשתמש מאשר ומסכים כי פרטים אלו יישמרו במאגרי החברה לשם בחינת בקשתו ו/או לשם מיון ו/או השמה לתפקידים אחרים העשויים להתאים לכישוריו. אם בסופו של תהליך בחינה או מיון כאמור לא תימצא משרה ההולמת את כישוריו, החברה שומרת לעצמה את הזכות לשוב ולפנות אליו בעתיד, בהתבסס על נתונים אלו, כדי להציע לו משרות אחרות העשויות להתאים לו.
 • המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל המידע אשר ימסור ו/או יעדכן באתר הינו נכון, אמין ומדויק וכי מסר את המידע בשמו ועבור עצמו בלבד ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן, במפורש, ובכל מקרה תהא האחריות למסירת מידע זה על המשתמש בלבד.
 • המידע אשר מסר המשתמש, אף במצב 'אורח', וכן מידע נוסף אשר יצטבר אודותיו ופעולותיו באמצעות האתר ו/או אגב השימוש בו, ישמרו אף הם במאגרי המידע של החברה המפורט לעיל, ויעשה בו שימוש בהתאם למטרות המאגרים המפורטות בסעיף 2.3 לעיל ובהתאם למדיניות פרטיות זו ו/או בהתאם להוראות כל דין. בכלל זה יעשה שימוש במידע גם לצורך ניהול השירות, טיפול ומעקב אחר פניית הלקוח, מעקב אחר טיב השירות, הצעות לקבלת שירותים דומים ו/או משלימים, סטטיסטיקה ושיווק לרבות עיבוד המידע ודיוור ישיר למטרות אלו על-ידי החברה ו/או מי מטעמה.

 

דרכי איסוף מידע מאופיין ושימוש במידע

 • החברה רשאית לאסוף וכן לעשות שימוש במידע אשר נמסר על-ידי המשתמש באתר ו/או במידע אשר הצטבר אודות המשתמש, לרבות במהלך השימוש באתר, על מנת לשפר, להעשיר ו/או לשנות את האתר, השירותים והתכנים המוצעים בו, וכן על מנת לעדכן את המשתמש ולערוך סקרי שביעות רצון ביחס לשירותים המוצעים על ידי החברה ו/או מי מטעמה ו/או על ידי צדדים שלישיים עימם יש לחברה שיתוף פעולה עסקי. זאת ועוד, החברה רשאית לעשות שימוש במידע למטרות שיווקיות וסטטיסטיות, ולמסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים, וזאת בכפוף לתנאי מדיניות הפרטיות בלבד. מובהר, כי מידע סטטיסטי זה לא יזהה את המשתמש אישית.
 • כמו כן, רשאית החברה לעשות שימוש במידע אשר נתקבל מאת המשתמש ו/או במידע אשר נאסף אודותיו, גם במקרים הבאים: יצירת קשר עם המשתמש במקרה הצורך; תחזוקת האתר; שיפור המידע והתכנים המוצעים במסגרת האתר למשתמשים באופן אישי ו/או לכלל ו/או לחלק מן המשתמשים.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, וככל שתתקבל מהמשתמש הסכמה ייעודית ומפורשת לכך, ייעשה שימוש במידע גם לשם משלוח הודעות, עדכונים ומסרים שיווקיים ואחרים, באמצעות פרטי ההתקשרות שנמסרו על-ידי המשתמש. במקרה כזה, יוכל המשתמש לחזור בו ולבטל את הסכמתו מקבלת הודעות כאמור בכל עת, על-פי דין.
 • האתר משתמש בכלים אוטומטיים לצורך אפיון השימוש של המשתמשים באתר ושיפור חווית הגלישה. כלים אלו אוספים מידע כללי אודות המשתמשים ואודות שימושם באתר. מידע זה כולל, בין היתר, גם את פרטי ספק שירותי האינטרנט, כתובת בפרוטוקול האינטרנט (כתובת IP) ושם המתחם לצורך גישה לאתר, מיקום המכשיר בו נעשה שימוש בגישה לאתר, זמני ואופני השימוש באתר, סוג הדפדפן ופרטים נוספים המעידים על אופן השימוש באתר.
 • בנוסף, האתר משתמש בעוגיות (להלן "Cookies" ו/או "עוגיות") לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בו, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות האישיות של המשתמש, לאפיין את המוצרים המתאימים לו, להתאים פרסומות מותאמות עבורו אף בגלישתו באתרים אחרים ולצרכי אבטחת מידע. עוגיות הן קבצי טקסט, אשר הדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר המשתמש יסגור את הדפדפן ואילו אחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב של המשתמש. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת משך הזמן ששהה בהם באתר, מהיכן הגיע אליו, מדורים ומידע אשר המשתמש ביקש לראות בעת הכניסה לאתר, הדפים בהם ביקר המשתמש וכיו"ב. כמו כן, יכול שהעוגיות ישמרו אף מידע בדבר הרגלי הגלישה של המשתמש באתרים אחרים, לרבות האתרים בהם גלש, העמודים באתרים וכל פעולה אחרת בהם. המידע בעוגיות מוצפן, והחברה נוקטת צעדי זהירות על מנת להבטיח כי רק מחשבי החברה ו/או מי מטעמה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.
 • ככל שאינך רוצה לקבל עוגיות, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. זכור, עם זאת, כי נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר.
 • אם אינך מעוניין לקבל או להפעיל את ה"קוקיס", תוכל לחסום אותם בכל עת באופן עצמאי על ידי שינוי הגדרות הדפדפן שלך. חלק מקובצי הקוקיס עשויים לפקוע כאשר תסגור את הדפדפן או את היישום בו אתה משתמש, וייתכן שאחרים יישמרו על גבי הזיכרון במכשירך או במחשבך. בכל עת, באפשרותך למחוק את קובצי הקוקיס, גם אם נשמרו אצלך. מוצע לעשות כן רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר, התכנים המופיעים בו והשירותים המוצעים דרכו יותאמו להעדפותיך. תשומת ליבך, כי עם מחיקת או חסימת הקבצים כאמור, ייתכן כי חלק משירותי האתר או כולו לא יפעלו באופן תקין או כלל.

מסירת מידע לצד שלישי

 • החברה תנקוט באמצעים סבירים ומקובלים על מנת לשמור ולמנוע העברת פרטים אישיים המזהים את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו, כגון שם וכתובת המשתמש, לצדדים שלישיים, וזאת למעט במקרים כדלקמן:
 1. אם התקבלה דרישה מצד המשתמש או בהסכמתו המפורשת או לשם קבלת שירות מהאתר או דרכו;
 2. לצורך העברתם לספקי מוצרים ו/או שירותים שונים על מנת להשלים פעולה יזומה לבקשתו של המשתמש באתר או באתרי האינטרנט המופיעים או המקושרים כהגדרתם בתקנון תנאי השימוש;
 3. בכל מקרה בו הפר המשתמש את תנאי השימוש, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות ו/או במקרים בהם ביצע או ניסה לבצע המשתמש ו/או מי מטעמו, באמצעות האתר ו/או בקשר איתו, פעולות המנוגדות להוראות תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות ו/או הוראות כל דין;
 4. במסגרת שיתופי פעולה עם חברות קשורות עסקית עם החברה;
 5. בשל צו שיפוטי המורה לחברה למסור את המידע לצדדים שלישיים;
 6. בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מי מטעמו לבין החברה ו/או מי מטעמה;
 7. בכל מקרה בו תסבור החברה, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של החברה, של המשתמש ו/או של צדדים שלישיים, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה המלא והבלעדי;
 8. במקרה בו העבירה ו/או המחתה החברה לצד שלישי את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש, לצדדים שלישיים, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו.
 • אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות החברה להעביר לצדדים שלישים מידע שאינו אישי, אשר אין בו כדי לזהות את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו באופן ישיר.

אבטחת מידע

 • החברה עושה כל שביכולתה כדי להגן על סודיות הנתונים שנמסרו על-ידי משתמשי האתר ולקוחותיה, זאת תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות. ידוע למשתמש, כי החברה מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמש, אולם היא אינה יכולה למנוע שיבושים באתר באופן מוחלט.
 • החברה משתמשת באמצעי הגנה והצפנה הנהוגים בתחום הסחר האלקטרוני בישראל ובארה"ב לפעולות של מסירת מידע מקוון, ובהתאם לנדרש על פי כל דין. אמצעי ההגנה האמורים נועדו לאבטחת זרימת מידע מוצפנת בין מחשב המשתמש לבין שרתי האתר.
 • החברה עושה כל שביכולתה ונעזרת באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים מתקדמים כדי לאבטח את האתר, את התקשורת דרכו ואת המידע המצוי בשליטתה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה על-ידי אנשים בלתי מוסמכים או מורשים. ההתקשרות בין מחשב המשתמש או המבקר באתר לבין מחשבי החברה מאובטחת באמצעות שיטות הצפנה מקובלות, בהתאם לתקנים הנהוגים. כמו כן, החברה נוקטת באמצעים סבירים להגנה על האתר ועל רכיבי חומרה ותוכנה הקשורים בתפעולו ודואגת לעדכנם באופן שוטף, בין היתר, כדי להגן על האתר ועל תוכנו מפני חדירות, פרצות ו/או האזנות בלתי מורשות.
 • עם זאת החברה מבהירה, כי במקרים אשר אינם בשליטתה ו/או נובעים מכח עליון, היא איננה מתחייבת כי האתר יתנהל כסדרו, ללא כל הפרעה, ו/או כי האתר ו/או הנתונים אשר נאספו ו/או נמסרו כאמור לעיל יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית למאגרי המידע של החברה, וכי ידוע למשתמש שהחברה לא תישא באחריות בגין כל נזק ו/או אובדן, ישירים או עקיפים, מכל סוג שהוא, שנגרמו כתוצאה מכך, לרבות בשל פגיעה בפרטיות.
 • חברתנו מקפידה לבצע רישום מפורט של הפעולות המבוצעות במערכותיה ולשמור אותן לאורך זמן. כמ כן מופעלים בחברה אמצעי ניטור והקלטה שמאפשרים זיהוי פעולות חריגות ותיחקורן. במקרים בהם עולה החשד כי השולח מתחזה לחברת "איילון" נבקשך להודיענו בכתובת זו: abuse@ayalon-ins.co.i

 

שמירה על פרטים אישיים של המשתמש

 • הטכנולוגיה מאפשרת שכפול וחיקוי פשוט של סימני זיהוי ולוגואים, והמשתמשים התרגלו להסתמך על מנגנונים פשוטים של זיהוי.
 • פרטי הזיהוי שלך לצורך הזדהות באתר האינטרנט הינם אישיים וסודיים. אין להחזיקם במקום גלוי בו יהיו נגישים לאחרים ואין למסור אותם לגורמים זרים. כמו כן, יש להיזהר מהודעות דואר אלקטרוני מזויפות, הנשלחות כביכול מהחברה או מגורם מוכר אחר, אשר מבקשות מהמשתמש להיכנס לאתר החברה באמצעות קישור הניתן בתוך ההודעה, ולמסור או לעדכן את פרטי הזיהוי שלו (סיסמאות, פרוטים אישיים וכיו"ב) תוך פירוט הסיבות בגינן נדרש העדכון, כגון: סיבות ביטחון, שדרוג מערכות וכדומה.
 • הקישור בהודעה כאמור עלול להוביל לחיקוי מדויק של האתר ממנו כביכול נשלחה ההודעה. בדרך זו, מנסים גורמים עבריינים לאסוף את פרטי הזיהוי של המשתמשים באתר שלא כדין, תוך הפנייתם לאתרים זדוניים כאלה ואחרים. לחילופין, ההודעה יכולה לספק למשתמש שם משתמש וסיסמה חדשים, ואף קישור לאתר אינטרנט הנחזה לאתר החברה, שם יידרש המשתמש להוסיף ולספק מידע אישי לגורם העברייני כאמור.
 • החברה ממליצה למשתמשים באתר להימנע מהעברת פרטים אישיים באמצעות דואר אלקטרוני, בפקס או בעל פה לכל גורם שהוא. עוד מומלץ שלא להשתמש בקישור שבהודעת המייל, אלא להקליד ידנית את כתובת האתר הרשמי ולהגיע ישירות לאתר, וזאת על מנת להימנע מאתרים זדוניים כאמור. כמו כן, מומלץ לפנות לחברה טלפונית, על מנת לאשר שאכן היא שלחה את הודעת הדואר האלקטרוני.
 • החברה מבקשת להדגיש, כי ככל שנדרש במסגרת הודעות כאמור לעיל לפעול במהירות ו/או שעל פי ההודעה מדובר בנושא אשר דורש תשומת לב מידית ו/או שההודעה כוללת אזהרה או התראה מסוג כלשהו, ככל הנראה שמדובר בהונאה, ולכן יש להתעלם מההודעה כאמור. לידיעתך, החברה לא תפנה בשום מקרה למשתמשי האתר ו/או ללקוחותיה באמצעות הודעות דואר אלקטרוני בבקשה לעדכן את פרטיהם האישיים ו/או למסור את שם המשתמש ו/או הסיסמה האישית שלהם ו/או להוריד אפליקציה למחשב האישי, ולכן אין להיענות לבקשות מסוג זה ולביצוע עדכון פרטים המתקבלות באמצעות דואר אלקטרוני.

יצירת קשר בנושא פרטיות

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, הינך, או מי מטעמך, רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגרי החברה ואף לבקש מהחברה לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. כדי לממש זכות זו, או בכל שאלה ו/או הבהרה בנוגע למדיניות פרטיות זו, או אם ברצונך למחוק, לשנות או לתקן את המידע האישי שלך, אנא השתמש בעמוד "יצירת קשר" באתר, או לחלופין, שלח דואר אלקטרוני ל-merkazsherut@ayalon-ins.co.il. לחילופין, הינך מוזמן לשלוח מכתב לכתובת: מרכז שירות לקוחות איילון, אבא הלל סילבר 12, רמת גן, 5250606, ת.ד 10957 בכל תכתובת לחברה יש לכלול את פרטיך המלאים ליצירת קשר. החברה תשתדל להגיב לכל בקשה סבירה בזמן סביר.