מדיניות השקעה חברתית – קבוצת איילון

"אשרי האדם שיכול לתת מבלי לזכור זאת כל הזמן ולקבל מבלי לשכוח זאת אף פעם"


רקע

אחריות חברתית - תאגידית היא האופן שבו אנו מייצרים ערך לחברה ולסביבה, במסגרת פעילותנו העסקית, ומנהלים את ההשפעות החברתיות - סביבתיות של הפעילות, על מנת לייצר ערך לכל מחזיקי העניין של החברה. הכוונה הינה להתנהלות עסקית אתית, המתחשבת בצרכים של הגורמים השונים הבאים במגע עם החברה: לקוחות, בעלי מניות, שותפים עסקיים, ספקים, עובדים, הציבור הרחב והקהילה. לתפיסתנו, הטמעת שיקולים חברתיים, סביבתיים וערכיים - אתיים בהתנהלותה השוטפת של החברה, לא רק שיתרמו לשיפור פני החברה בישראל ואיכות החיים בה, אלא אף יעצימו את אמון הלקוחות והעובדים בחברה, יחזקו את מוניטין החברה ויקדמו את הצלחתה העסקית - כלכלית.


אחריות

קבוצת איילון מאמצת גישה אסטרטגית עסקית של לקיחת אחריות חברתית, מתוך אמונה כי ניהול תוך יישום אחריות חברתית, יוביל ליצירת שינוי חברתי משמעותי בישראל ובטווח הארוך יתרום גם לפעילותה העסקית של החברה.


יעדים חברתיים

כקבוצת ביטוח ופיננסים מובילה בישראל וכגוף משמעותי במשק הישראלי, רואה איילון חשיבות רבה במעורבות חברתית ובתרומה לקהילה. איילון שמה לה למטרה לתרום ולהעניק ערך לקהילה בה היא פועלת. תחומי הפעילות בהם התמקדנו מבטאים מאמצים ארוכי טווח וברי קיימא שנוגעים בפעילות העסקית ומשקפים את מערכות היחסים עם מחזיקי העניין.
תחומי הפעילות המרכזיים, אותם הגדרנו במיקוד פעילותנו בתחום האחריות החברתית, הינם:

 • צמצום התנהגויות סיכון באמצעות מוצרים שיקדמו את הבטיחות בדרכים בישראל.
 • השפעה כלכלית עקיפה על החברה בישראל באמצעות קידום הבריאות של אוכלוסיות נזקקות / חלשות.
 • הגברת שוויון מגדרי בחברה הישראלית.

מעורבות עובדי החברה בקהילה באמצעות קיום קשר אמיץ והדוק עם ארגונים ועמותות חברתיות, והצעה לעובדיה מגוון אפשרויות להתנדבות, במטרה לאפשר לכל עובד המעוניין בכך, למצוא את הפעילות המתאימה לו ולהעניק חזרה לחברה בה אנו חיים.

פעילויות המגוונות שהחברה מקיימת מפורטות באתר האינטרנט של החברה וכן בדו"ח האחריות התאגידית.


תקציבים

 • תקציב תרומות – איילון מגדירה תקציב תרומות שנתי, במסגרת התקציב השנתי של החברה. התרומה הכספית השנתית הכוללת תוגדר בכל שנה בהתאם להיקף פעילותה העסקי של החברה, בחינת רווחיות ושיקולים ארגוניים נוספים.
 • תקציב לפעילות התנדבות בקהילה – איילון מגדירה תקציב שנתי נוסף, מעבר לתקציב התרומות, לטובת פעילויות התנדבות מגוונות בקהילה, במסגרתן עובדי החברה לוקחים חלק פעיל.
 • מימון שעות התנדבות עובדים – איילון משקיעה תקציבים בתשלום בגין שעות התנדבות העובדים בקהילה, לטובת הגברת המעורבות וכתמריץ לעובדים לקחת חלק חברתי פעיל.
 • תרומות שוות כסף – איילון מקפידה לתרום ציוד שאינו בשימוש לגורמים הנדרשים לסיוע, כגון: ריהוט וציוד מחשבים.
 • רכישת מוצרים מארגונים חברתיים - איילון מקדמת ומתעדפת רכישת מתנות ללקוחות ולעובדים מארגונים חברתיים, לרבות מגופים המעסיקים אנשים עם מוגבלויות והתמורה היא שכרם וכו'.

 

ניהול תחום אחריות חברתית תאגידית

תחום אחריות חברתית תאגידית מנוהל בחברה באגף השיווק והתקשורת, פעילות האגף כפופה למנכ"ל החברה. האגף מקדם תכנית חברתית שנתית, בהתאם ליעדים החברתיים שהוגדרו לעיל. במסגרת התכנית מוגדרים יעדי התנדבות שנתיים, תכנית מגוונת לעובדי החברה המאפשרת לכל עובד המעוניין בכך, להתנדב בפעילות הקרובה לליבו. היוזמות המגוונות מפורסמות בחברה, לרבות באפליקציה ייעודית לעובדי החברה. בצלחת הפעילויות נבדקת ונמדדת, לרבות באמצעות שאלוני משוב. כמו כן, מוענקות תעודות הוקרה בגין פעילויות התנדבות.


איילון ירוקה

במסגרת פעילותנו בתחום אחריות חברתית - תאגידית, איילון ממשיכה להרחיב את מעגלי ההשפעה שלה בקהילה ובסביבה והטמיעה ערכי איילון ירוקה, במסגרתה מעודדת ומקדמת ערכים סביבתיים בארגון.
איילון החלה ביישום ערכים סביבתיים, הלכה למעשה, במגוון ערוצים:

 • הפחתת דפוס וחיסכון בנייר.
 • הגברת השימוש בערוצים דיגיטליים.
 • הטמעת תלוש שכר דיגיטלי ירוק בקרב עובדי החברה.
 • העברת חלק ניכר מצי הרכב של החברה לרכבים היברידיים.
 • שימוש בתאורה חסכונית ועוד.

בנוסף, במסגרת הפעילות החברתית, מציינת החברה בקרב העובדים את יום איכות הסביבה העולמי, יום כדור הארץ, מקדמת פעילויות התנדבות ירוקות וערכים ירוקים, להגברת המודעות לנושא.