תקנון הפעילות

1. הגדרות

"החברה"

איילון חברה לביטוח בע"מ, ח.פ 520042169 מרחוב אבא הלל  סילבר 12, רמת גן טלפון: 6677*
טופס צור קשר באתר האינטרנט  https://www.ayalon-ins.co.il/services/contact-us/

"עמוד הפעילות"

דף פייסבוק הייעוד של "אשמורת מועדון ההטבות של הסתדרות המורים" ואתר הבית של מועדון "אשמורת" www.ashmoret-itu.co.il

https://m.facebook.com/ashmoretclub/

"משתתף"

אדם העונה על כל אלה: (1) מלאו לו שמונה עשרה (18) שנים ביום השתתפותו בפעילות; (2) הוא תושב ישראל ו/או בעל היתר שהייה כדין; (3) רכש ביטוח רכב חדש הרלוונטי לפעילות בתקופת הפעילות כמפורט בתקנון זה; (4) עמד ביתר התנאים המפורטים בתקנון.

כל אדם אשר עומד בתנאים האמורים לעיל יהא זכאי להשתתף בפעילות.

מובהר בזאת במפורש כי קטינים מתחת לגיל 18 אינם רשאים להשתתף בפעילות ולא יוכלו לזכות בפרסים.

"הפעילות"

במהלך תקופת הפעילות יוזמנו המשתתפים להיכנס לעמוד הפעילות ולמלא אחר הוראות ההשתתפות בפעילות בהתאם להוראות התקנון, ובתוך כך להעלות את התגובה המקורית, המעניינת והיצירתית ביותר לדעת צוות השופטים, במסגרתה ישתפו המשתתפים מהו היעד האידיאלי עבורם לנופש בישראל ומה הדבר הראשון שהיו עושים ביעד זה

"תקופת הפעילות"

הפעילות תתקיים בין התאריכים: 01.06.2021 משעה 00:00 ועד ליום 30.06.2021 בשעה 23:59. ההכרזה על הזוכים תתבצע ביום 01/07/2021 עד השעה 20:00

החברה רשאית לשנות את תקופת הפעילות, להאריכה, לקצרה או לבטלה באופן מוחלט, בהתאם לעדכונים אשר יפורסמו על-ידה בעמוד הפעילות ו/או בתקנון המעודכן אשר קישור אליו יפורסם מעת לעת בעמוד הפעילות, ולמשתתף ו/או למי מטעמו לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין כך.

"מועמד לזכייה בפרס"

משתתף אשר השתתף בפעילות בהתאם להוראות התקנון, העלה את התגובה המקורית, המעניינת והיצירתית ביותר לדעת צוות השופטים, ועמד ביתר הוראות התקנון, יהיה מועמד לזכייה בפרס.

החברה רשאית להגדיל או להקטין את כמות המועמדים לזכייה בפרס, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, ולמשתתף ו/או למועמד לזכייה בפרס לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין כך.

"זוכה"

חמישה (5) מועמדים לזכייה בלבד אשר: (1) עמדו בכל תנאי התקנון; (2) לא נפסלו מלהיות מועמדים לזכייה בהתאם להוראות התקנון; (3) לא נמנע מהם קבלה ו/או מימוש של פרס בהתאם להוראות התקנון; (4) הוכרזו כזוכים בפרס על-ידי החברה בהתאם למנגנון המפורט בתקנון.

"הפרס"

אלף (1,000) ש"ח למימוש ברשת מלונות פתאל בארץ בלבד.
החברה תהא רשאית לשנות ו/או להחליף את זהות הפרס, כולו או חלקו ו/או את גובה הפרס ו/או את כמות הפרסים ו/או להוסיף עליו פרסים נוספים, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי. עדכונים לעניין זה יפורסמו בעמוד הפעילות ו/או התקנון.
מרגע מסירת הפרס לזוכה, לא תעמוד לזוכה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה, לרבות בגין מימוש הפרס או אי מימושו, לפי העניין, ובהתאם לסוג הפרס, איכותו, טבעו, התאמתו לצרכי הזוכה, ולרבות בשל כל שינוי בו מכל סוג שהוא.

"צוות השופטים"

חבר אנשים אשר ימונה על-ידי מועדון "אשמורת" וסוכנות "נכונים" ו/או מי מטעמם, אשר יבחרו את התגובה המקורית, המעניינת והיצירתית ביותר מבין התגובות אשר הועלו על-ידי המשתתפים לדף הפעילות בכל תקופת הפעילות.

"התקנון"

הוראות תקנון זה לעיל ולהלן.

2. כללי

2.1.בכל במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות התקנון לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, לרבות בעמוד הפעילות ו/או בכל דרך אחרת, למעט הודעה רשמית מטעם החברה בדבר שינוי התקנון, תגברנה הוראות התקנון לכל דבר ועניין.
2.2.התקנון עשוי להשתנות מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי של החברה. התקנון המעודכן יהיה זמין בעמוד הפעילות. נוסחו המחייב של התקנון בכל עת הוא הנוסח המעודכן, אף אם המשתתף ו/או אדם אחר הסתמך על נוסח קודם. האחריות לבדיקת הנוסח המעודכן המפורסם בעמוד הפעילות היא על המשתתף בלבד – החברה אינה אחראית, וממילא לא תעדכן ו/או תיידע את המשתתפים אודות עצם עדכון התקנון.
2.3.לא ניתן לערער על תוצאות הפעילות ו/או על כל עניין הנוגע אליה ו/או לפרסים, וקביעות החברה בעניינים אלה יהיו סופיות ומוחלטות ולא יבוא אחריהן דבר.
2.4.בתקנון נעשה שימוש בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. עמכן הסליחה.


3. הרשמה, ההשתתפות בפעילות וזכייה בפרס

3.1.כל משתתף המעוניין להשתתף בפעילות יידרש לקרוא תקנון זה. מבלי לגרוע מהאמור, השתתפות בפעילות משמעה הסכמה לתנאי התקנון והוראות הדין.
3.2.הפעילות תהא זמינה דרך רשתות חברתיות ואתרים אשר באמצעותם תבחר החברה לפרסם את הפעילות, ובין היתר במסגרת פייסבוק ואינסטגרם וכיו"ב. משכך, השתתפות בפעילות כפופה, בין היתר ובנוסף להוראות התקנון והדין, גם להוראות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אותם אתרים ורשתות חברתיות. החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר את הפעילות ואת אפשרות הכניסה אליה מפלטפורמה כזו או אחרת ו/או להרחיב את הפעילות לפלטפורמות נוספות ו/או דרכים אחרות, בכל עת בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת.
3.3.משתתף המעוניין להשתתף בפעילות יידרש להיכנס לעמוד הפעילות באמצעות מכשיר המאפשר זאת. על המכשיר של המשתתף להיות מחובר לאינטרנט ולאפשר גלישה בו.
3.4.במהלך תקופת הפעילות יוזמנו המשתתפים להיכנס לעמוד הפעילות ולמלא אחר הוראות ההשתתפות בפעילות בהתאם להוראות התקנון והפוסט הרלוונטי, ובתוך כך להעלות את התגובה המקורית, המעניינת והיצירתית ביותר לדעת צוות השופטים, בהתאם לשיקול דעתו המלא והבלעדי, במסגרתה ישתפו המשתתפים מהו היעד האידיאלי עבורם לנופש בישראל ומה הדבר הראשון שהיו עושים ביעד זה.
3.5.בתום תקופת הפעילות, לאחר העלאת כלל התגובות לעמוד הפעילות על-ידי המשתתפים, יקבל צוות השופטים החלטה סופית ומוחלטת שאינה ניתנת לערעור, בהתאם לשיקול דעתו המלא והבלעדי, ויבחר את חמשת (5) התגובות של המשתתפים המועמדים לזכייה אשר יהיו המקוריות, המעניינות והיצירתיות ביותר.
3.6.לאחר בחירת צוות השופטים כאמור לעיל, החברה תיצור קשר עם אותם מועמדים לזכייה בתיבת הדואר המקושרת לחשבון הפייסבוק ממנו העולתה התגובה, וזאת על מנת ליידע אותם בדבר מועמדותם לזכייה בפרס, במסגרתה יתבקשו למסור את מספר הטלפון הנייד שלהם לצורך יצירת קשר עמם (להלן "הודעת הזכייה הראשונה"). מובהר כי ככל שמועמד לזכייה לא הגיב על הודעת הזכייה הראשונה עד שלושה (3) ימים ממועד קבלתה, תפוג זכאותו ותבוטל זכייתו בפרס ומועמד אחר יהא מועמד לזכייה בפרס במקומו, ולא תהא למועמד לזכייה הראשון כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בגין כך.
3.7.לאחר שקיבל את הודעת הזכייה הראשונה ומסר לחברה את מספר הטלפון הנייד שלו לצורך יצירת קשר, תנסה החברה ליצור קשר עם אותו מועמד לזכייה באמצעות שיחה ו/או הודעת SMS (להלן "הודעת הזכייה השניה").
3.8.קיבל משתתף ו/או מועמד לזכייה הודעת זכייה כלשהי בשוגג, אשר אינה תואמת את פרטיו, ידווח על כך לחברה בהזדמנות הראשונה ולא יהא זכאי לקבל את הפרס.
3.9.במסגרת הודעת הזכייה השניה, ולאחר זיהוי המשתתפים כנדרש, החברה תעדכן אותם אודות דרכי מימוש הפרס, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי של החברה. כמו כן, החברה תיידע את הזוכים אודות המועד האפשרי האחרון למימוש הפרס, ועל הזוכים לדאוג לממשו עד למועד זה, אשר על פי תקנון הפעילות לא יעלה על 3 שנים ממועד קבלת הודעת הזכייה (להלן "תקופת המימוש").
3.10.ככל שהזוכה לא ידאג לממש את הפרס במהלך תקופת המימוש, תוקפו של הפרס יפוג, והמועמד לזכייה שזכה בפרס לא יוכל עוד לממשו. במצב דברים זה, יבחר צוות השופטים תגובה אחרת כמקורית, מעניינת ויצירתית ביותר במסגרת הפעילות, ואותו משתתף אשר העלה אותה יהפוך למועמד לזכייה ו/או לזוכה החדש. מובהר כי לחברה אין ולא תהא כל אחריות בשל אי-יכולת למימוש הפרס מפאת תום תקופת המימוש ו/או אי יכולת למימוש הפרס במהלך התקופה בשל נסיבות שאינן תלויות במישרין בחברה.
3.11.לשם הבהרה – בכל תקופת הפעילות יהיו בכל מקרה עד חמישה (5) זוכים בלבד, והם חמישה (5) מועמדים לזכייה אשר התגובה שהעלו לדף הפעילות במסגרת תקופת הפעילות בהתאם לתקנון נבחרה על-ידי צוות השופטים, בהתאם לשיקול דעתם המלא והבלעדי, לתגובה המקורית, המעניינת והיצירתית ביותר, במסגרתה ישתפו מהו היעד האידיאלי עבורם לנופש בישראל ומה הדבר הראשון שהיו עושים ביעד זה.
3.12.הפרס שיחולק במסגרת הפעילות אינו ניתן להחלפה, לשינוי ו/או להמרה על-ידי הזוכה לא בכסף, לא בשווה כסף ולא בכל פרס ו/או מוצר אחר, למעט בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי של החברה כמפורט לעיל.
3.13.כניסה לעמוד הפעילות והשתתפות בפעילות אינן מהוות ראיה ו/או הבטחה לקבלת הפרס.
3.14.על כל משתתף לקרוא היטב את התקנון בטרם ישתתף בפעילות. מבלי לגרוע מהאמור, מעצם השתתפותו בפעילות, מאשר המשתתף ומקבל על עצמו את כל תנאי התקנון. עוד מובהר כי החברה תהיה רשאית לפסול את המשתתף מהשתתפות בפעילות ו/או מזכייה בפרס במידה ולא יעמוד בתנאי התקנון ו/או בתנאי השימוש של הרשת החברתית בה הפעילות מפורסמת ו/או הוראות הדין. למשתתף כאמור לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין כך.


4. פטור מאחריות
4.1.המשתתף מצהיר בזאת, כי אין ולא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה, מנהליה, עובדיה, ומי מטעמה, בכל הקשור והמתייחס לפעילות, להשתתפות (או אי ההשתתפות) בה ו/או לזכייה בה ו/או לפרס. המשתתף מצהיר בזאת, כי התחייבותו זו הינה מוחלטת, בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול או לשינוי.
4.2.ההשתתפות בפעילות הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף והחברה לא תישא באחריות לכל נזק, ישיר או עקיף, (לרבות נזק גוף), הפסד, אבדן ו/או הוצאה מכל מין וסוג שייגרמו למי מהמשתתפים, והקשור במישרין או בעקיפין עם הפעילות.
4.3.יובהר, כי החברה, מנהליה, עובדיה וכל מי מטעמה, אינם אחראים לאיכות או טיב הפרס, ואינם אחראים בכל צורה שהיא לגבי נזקים, הוצאות או תקלות כלשהן בקשר עם הפרס. מימוש הפרס יהיה באחריות הזוכה ובהתאם להוראות הדין, ולזוכה ו/או למי מטעמו לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ככל שייגרם לו ו/או למי מטעמו נזק ו/או פגיעה ו/או הוצאה ו/או הפסד בקשר עם מימוש הפרס.
4.4.המשתתף מצהיר, מסכים ומאשר, כי ידוע לו שפעילות זו נערכת ומתאפשרת באמצעות מערכות טכנולוגיות וזמינה רק ככל שהחיבור לרשת האינטרנט זמין ופועל. משכך, המשתתף יודע כי עשויים להתרחש אירועים ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות, בין אם במערכות החברה ו/או ברשת האינטרנט ו/או תקלות שמקורן במשתתף עצמו ו/או בספק התקשורת ו/או ברשת החברתית במסגרתה הפעילות זמינה וכיו"ב, אשר יש בהם כדי למנוע מהמשתתף מלזכות בפרס ו/או מלקבל את הפרס על אף היותו מועמד לזכייה בפרס, והמשתתף מסכים לפטור את החברה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי או סעד בגינם.
4.5.בהשתתפותו בפעילות מסכים המשתתף, כי כל תקלה, שיבוש, איחור וכיו"ב, אשר מקורם בכוח עליון, מלחמה (לרבות בין מדינות או גורמים שאינם ישראל), שביתה, פיגועים, אסונות טבע, מגפה וכיו"ב, בין בארץ ובין בכל מקום אחר, או כל אירוע אחר אשר אינו תלוי בחברה, לא ייחשב כלל להפרה של תקנון זה, ולא יזכה את המשתתף בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה.
4.6.החברה אינה מתחייבת שהפעילות לא תופרע או תתקיים כסדרה ללא מגבלות או הפסקות, תנוהל ללא טעויות, תהא חסינה מפני נזקים, קלקולים, אי דיוקים, שגיאות ותקלות. מובהר בזאת, כי בכל אחד מהמקרים המפורטים בסעיף זה לעיל, תהא החברה רשאית לנקוט בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי בכל צעד על מנת למזער ו/או לנטרל את האמור, לרבות להפסיק את הפעילות טרם תום תקופת הפעילות ו/או לבטל את הפעילות כליל ו/או לנקוט בכל צעד אחר, ולמשתתף לא תעמוד כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר עם האמור.
4.7.בכל מקרה בו יוכח, כי תקלה, פגיעה או רשלנות של המשתתף מנעה ממנו מלהשתתף בפעילות ו/או מלזכות בפרס ו/או לממש את הפרס, תהא החברה פטורה מאחריות.
4.8.החברה תהיה רשאית למסור כל מידע אשר יידרש ממנה על פי חוק ו/או על פי הוראה של רשות מוסמכת.


5. בעלות וזכויות קניין רוחני
5.1.הפעילות כולה או חלקה ועמוד הפעילות בפרט, לרבות כל התכנים המופיעים בהם, עיצובים, איורים, צילומים, תמונות, קטעי אודיו ו/או וידאו, טקסט, גרפיקה, תוכנה, יישום, קוד מחשב וכל חומר אחר וכיו"ב (להלן "התוכן" או "התכנים") מוגנים על-ידי דיני זכויות יוצרים ושייכים לחברה ו/או למי מטעמה ו/או לגופים שלישיים אשר מסרו הסכמתם לשימוש שעושה בהם החברה. חל איסור מוחלט להכניס שינויים, לבצע הליך הנדסה לאחור, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, למכור או למסור לצד שלישי וכיו"ב כל חלק מן התוכן מבלי לקבל את הסכמתה המפורשת של החברה, מראש ובכתב.
5.2.כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם הפעילות מכל מין וסוג שהוא (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות ובין אם המדובר בזכויות שטרם נרשמו), ובכלל זאת שם המתחם, סימני המסחר, שמות המסחר, זכויות יוצרים, זכויות כלכליות ומוסריות, סודות מסחריים, השיטות, אופן הצגת ועיצוב הפעילות וכן כל עניין או פרט אחר הקשורים בה, הינם רכושה המלא והבלעדי של החברה או של צד שלישי, אשר הרשה לחברה לעשות בהן שימוש. לפי-כך, אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם ו/או לבצע פעולה אחרת בתוכן הפעילות.
5.3.החברה עושה ככל שביכולתה על מנת לכבד זכויות צדדים שלישיים, ובין היתר באמצעות שימוש מורשה בהתאם לרישיון השימוש הספציפי שניתן לה ועל-ידי מתן קרדיט מתאים. ככל שהמשתתף ו/או גוף כלשהו טוען לזכויות בתוכן מסוים המוצג בפעילות ו/או מתנגד לשימוש שהחברה עושה בו, עליו ליידע את החברה על כך באמצעות מסירת הודעה בכתב דרך כתובת הדואר האלקטרוני של החברה כפי שמופיעה בתקנון, תוך ציון מדויק של מיקום החומר הפוגע, פירוט מהות הפגיעה וציון כתובת דואר אלקטרוני למענה. ככל שתימסר לחברה הודעה כאמור, החברה תבחן את הפנייה תוך זמן סביר, ואם תמצא כי השימוש בתוכן המדובר אכן נוגד זכויותיו של צד שלישי, התוכן יוסר מהפעילות והשימוש בו ייפסק. החברה תודיע לטוען לזכויות בתוכן אשר מסר הודעה אודות הפעולות שבכוונתה לנקוט ו/או הפעולות שנקטה באשר לתוכן כאמור.
5.4.ככל שהפעילות תכיל תוכן, פרסומים, פרסומות, כתבות, מידע, שירותים, מוצרים ו/או כל תוכן אחר של צדדים שלישיים ו/או מטעמם, בין באמצעות הפניית המשתתף לאתרים של צדדים שלישיים ו/או באמצעות הצגתם של אלה בפעילות (להלן "תוכן של צד שלישי"), אזי שכניסה ו/או שימוש של המשתתף בתוכן של צד שלישי הינו בכפוף לתקנון ו/או תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים, ככל שאלה קיימים. מובהר, כי כל חוות דעת, הבעת עמדה, עצה, הצהרה, הצעה, אינפורמציה, שירות ו/או כל תוכן אחר בתוכן של צד שלישי, הינם של אותו צד שלישי ואינם בשליטת החברה, ומשכך החברה אינה מעורבת ביצירתם, עריכתם ו/או הפעלתם, ואין ולא תהא לה כל אחריות בגין כך.
5.5.המשתתף מצהיר ומאשר כי התגובות שהועלו על-ידו לדף הפעילות נכתבו על-ידו וכי הן נקיות מזכויות של צדדים שלישיים כלשהם. כמו כן, המשתתף מתחייב בפני החברה כי התגובות אינן מהוות הפרה של הוראות הדין ו/או הסכם, לרבות אך לא רק זכויות קניין רוחני וזכויות יוצרים של צדדים שלישיים, דיני לשון הרע ו/או הוצאת דיבה ו/או פגיעה בשם טוב של אדם ו/או גוף כלשהו, הפרה של דיני הגנת הפרטיות, הטעיה של צרכן, פרסום מידע שקרי, מטעה ו/או מסולף ו/או פרסום המקים עילה לתביעה ו/או אחריות אזרחית ו/או העלול לגרום לחברה נזק / הוצאה / הפסד / אבדן הכנסה כלשהם וכיו"ב.
5.6.המשתתף מצהיר ומתחייב בזאת כי יש בידיו את כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים (כלכליות ומוסריות) הנובעות מהתגובות שיעלה לעמוד הפעילות. כמו כן, המשתתף מוותר בזאת על כל הזכויות בתגובות אשר הועלו לעמוד הפעילות ומסכים להעניקן ולהעבירן לחברה ו/או למי מטעמה באופן מפורש, סופי, מוחלט, ניתן להעברה ובלתי חוזר.
5.7.החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, להעלות ו/או להשאיר ו/או לעשות שימוש בתגובות שהועלו על-ידי המשתתף לעמוד הפעילות בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, ולרבות אך לא רק, לשמור, להעתיק, להעביר, להפיץ, להציג, לשווק, לשדר, לשכפל, לעבד, לערוך, לבצע בפומבי, ליצור יצירות נגזרות, להעניק רישיונות משנה, לפרסם וכדומה את התגובות כאמור, כולן או חלקן, בכלל אמצעי המדיה השונים לרבות טלוויזיה, עיתונות, שילוט ומסכי חוצות, אתרי האינטרנט של החברה ו/או של צדדים שלישיים, רשתות חברתיות ופלטפורמות דיגיטליות וכן בכל פורמט ו/או צורה אחרת בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי של החברה.
5.8.ידוע למשתתף והוא מסכים כי לחברה ו/או למי מטעמה אין ולא תהא כל אחריות בקשר עם התגובות ו/או השימוש בהן וכיו"ב, ולרבות תגובות שונות שאינן קשורות לפעילות בעמוד הפעילות, ואף שומרת לעצמה את הזכות להסיר כל תגובה כאמור מעמוד הפעילות וזאת בכפוף לצרכיה הלגיטימיים ו/או בהתאם להוראות הדין. להסרת ספק מובהר, כי במקרה שייגרם כל נזק כתוצאה מהאמור, המשתתף יהא האחראי המלא והבלעדי לכך ויפצה ו/או ישפה את החברה בגין כל נזק, ישיר או עקיף, הפסד, אבדן הכנסה, הוצאה וכיו"ב שייגרמו לה בגין כך, ולא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בגין כלל האמור לעיל ובכלל.
5.9.תכונות, דגמים, עיצוב, צבעים או חזות של המוצרים ו/או השירותים המתוארים ו/או מוצגים בפעילות, לרבות כל תמונה ו/או הצגה כאמור הינם לצורכי המחשה בלבד. ככל שהמשתתף זיהה ו/או חשד כי קיים פער בין נראות מסוימת בצמוד לתיאור המוצר המבוקש לבין המצב בפועל, יוכל המשתתף לפנות לחברה אשר תפעל לתקן זאת בהתאם לצורך. בכל מקרה של פער ו/או הבדל כאמור יגבר התיאור המילולי על התמונה.


6. פרטיות ואבטחת מידע
6.1.כאמור לעיל, בעמוד הפעילות ו/או במסגרת הודעות הזכייה יידרשו המשתתפים למסור פרטים אישיים מסוימים. החברה עושה מאמצים על מנת לשמור על פרטיות המשתתפים, ולהגן על המידע שלהם.
6.2.לחברה מאגרי מידע רשומים כדין בהם ישמרו הנתונים והפרטים שנמסרו ו/או יאספו אודות המשתתפים במסגרת הפעילות, המיועדים, בין היתר, לניהול ותפעול הפעילות, ניהול קשרי לקוחות החברה ומתן שירות, צרכים תפעוליים, שיווקיים ו/או סטטיסטיים ו/או עיבוד המידע בדרך אחרת, לרבות לצורך תפעול וניהול מכירות, גיוס, טיפוח ועידוד נאמנות לקוחות באמצעות קיום פעילויות ותמריצים, לרבות דיוור ישיר למטרות אלה. מובהר בזאת, כי לא חלה על המשתתף כל חובה שבדין למסור את המידע כאמור וכי מסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו. יחד עם זאת, ככל שלא יימסרו הפרטים המבוקשים בעמוד הפעילות, המשתתף לא יוכל להשתתף בפעילות.
6.3.המשתתף מצהיר כי כל המידע שימסור ו/או יעדכן בפעילות הינו נכון, אמין ומדויק וכי המידע נמסר בשמו ועבורו בלבד ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים. מובהר בזאת כי הקלדת פרטים אישיים כוזבים אסורה בהחלט, מהווה עוולה אזרחית ואף עבירה פלילית, והעושה כן צפוי להליכים משפטיים, לרבות תביעות בגין נזקים אשר יגרמו לחברה עקב כך.
6.4.החברה עושה כמיטב יכולתה על מנת להגן על סודיות המידע של המשתתפים, תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות על מנת למנוע חדירה למערכותיה וסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתתפים, אולם כידוע אין ביכולתה למנוע זאת באופן מוחלט.
6.5.בהשתתפותו בפעילות ועם קבלת אישורו לכך במסגרת הליך ההרשמה, המשתתף מסכים ומאשר כי החברה תהא רשאית לשלוח למשתתף, מעת לעת, באמצעים דיגיטליים לרבות דוא"ל ו/או מסרונים, מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי של החברה. המשתתף מודע כי יש ביכולתו לבקש מהחברה להסירו מרשימת התפוצה לקבלת דיוורים פרסומיים בכל עת, ובקשה כאמור תיעשה בהתאם להוראות להסרה מרשימת תפוצה אשר יפורטו בדיוורים הפרסומיים שתשלח החברה.


7. שונות
7.1.בהשתתפותו בפעילות המשתתף מצהיר, מסכים ומאשר כי קרא את התקנון וכי הוא מקבל על עצמו את כל הוראותיו, וגם אם לא קרא את התקנון, הוא מסכים כי התקנון יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
7.2.הפעילות בכללותה לרבות כל התכנים המופיעים בה מותאמים למדינת ישראל ומיועדים לשימוש במדינת ישראל, אלא אם כן צוין אחרת, ומוצעת לציבור ולמשתתפים כמות שהם (AS IS). החברה עושה מאמצים על מנת שהתוכן המופיע בפעילות יהא נכון, מדויק ועדכני. יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת לכך, ויתכן כי התוכן אינו שלם ו/או שנפלו בו טעויות טכניות או אחרות, ולכן החברה לא תישא באחריות כלשהי לעדכניות, דיוק ושלמות המידע המצוי בפעילות.
7.3.ההשתתפות בפעילות אסורה על עוזריה, עובדיה, מנהליה, שותפיה וכיו"ב של החברה ובני משפחותיהם.
7.4.למען הסר ספק, הפעילות בהתאם להוראות התקנון אינה מהווה הגרלה כהגדרתה בסעיף 244 לחוק העונשין אלא בפעילות שזכייה בו אינה תלויה בגורל.
7.5.הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב-יפו.
7.6.המשתתף מודע, מסכים ומאשר בזאת, כי תקופת ההתיישנות לגבי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה, תוגבל לתקופה של שישה (6) חודשים, והצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי"ח-1958.
8.יצירת קשר
8.1.בכל עניין, שאלה ו/או בקשה, המשתתף יוכל לפנות לחברה בטלפון:*6677 או לפנות בכתב בטופס צור קשר באתר האינטרנט של החברה: https://www.ayalon-ins.co.il/services/contact-us/ בכל תכתובת לחברה יש לכלול את פרטיך המלאים לרבות, כתובת ואימייל ליצירת קשר. החברה תשתדל להגיב לכל בקשה סבירה בזמן סביר.