ביטוח חיים קבוצתי 6826 לעמיתי עוצ"מ קופת התגמולים של עובדי ציבור המושבים


הננו להודיעך, כי פוליסת ביטוח חיים קבוצתי לעמיתי עוצ"מ קופת התגמולים של עובדי ציבור המושבים, אשר התנהלה בחברת הביטוח "הפניקס", מסתיימת בתאריך 31 בינואר 2020.

הפוליסה החדשה הממשיכה תנוהל ב"איילון חברה לביטוח בע"מ" החל מ- 1 בפברואר 2020 ותהיה בתוקף עד ליום 31 בינואר 2023.

בהתאם לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (ביטוח חיים קבוצתי), תשנ"ג-1993,
ההצטרפות לביטוח חיים קבוצתי במקרה בו דמי הביטוח או חלקם, משולמים בידי מי שחייו בוטחו, תהיה על פי הסכמה בכתב בלבד,

ההצטרפות תהיה ללא חיתום רפואי, תוך שמירה על הרצף הביטוחי, למבוטח קיים שגילו במועד תחילת הביטוח באיילון אינו עולה על הגיל המרבי לביטוח, כמפורט בדף פרטי הביטוח.

לפיכך, למעבר של מבוטח קיים לפוליסה החדשה, נדרשת הסכמתך המפורשת להמשך הביטוח עבורך, בטופס ההסכמה המצורף:


להלן מסמכים לעיונך:

תנאי פוליסה לביטוח חיים קבוצתי לעמיתי עוצ"מ קופת התגמולים של עובדי ציבור המושבים, ודף פרטי ביטוח הכולל את פירוט הכיסויים הביטוחיים והפרמיה - לצפייה לחץ כאן>>

יודגש כי אם לא נקבל את הסכמתך המפורשת להצטרף לביטוח זה עד ליום 27/02/2020, במועד זה יסתיים הכיסוי הביטוחי הקבוצתי לגבייך באיילון חברה לביטוח בע"מ.

לקבלת שירות, ניתן ליצור אתנו קשר באמצעים הבאים:
  • טלפון מוקד שירות לקוחות ביטוח חיים: 1700-72-72-77
  • דוא"ל לכתובת: mokedat@ayalon-ins.co.il


לשירותך,

איילון חברה לביטוח בע"מ
ענף ביטוח חיים, אגף חסכון לטווח ארוך
 

לשאלות ובירורים

לשאלות ובירורים
שם מלא
מספר נייד
כתובת דואר אלקטרוני