ביטוח תאונות אישיות לעובדי חברת החשמל


נבקש להביא לידיעתך כי פוליסת ביטוח תאונות אישיות הקבוצתית של עובדי חברת החשמל לישראל בע"מ שמתנהלת בחברת הביטוח "הראל", מסתיימת ב-31 בדצמבר 2019.

הפוליסה החדשה תנוהל בחברת הביטוח "איילון" החל מ-01 בינואר 2020 ותוקפה עד ה-30 ביוני 2022.

בהתאם להוראת אגף שוק ההון, עקב שינויים שחלו בתנאי הפוליסה ובדמי הביטוח, המעבר לפוליסה החדשה אינו אוטומטי ולכן נדרשת הסכמתך המפורשת להמשך הביטוח עבורך ועבור בן הזוג.

להלן מסמכים לעיונך:

יודגש כי אם לא תתקבל בקשתך המפורשת להצטרף לביטוח לפי פוליסת הביטוח החדשה ב"איילון" ולצרף את בן/ת זוגך עד ליום ה- 31/12/2019, במועד זה יסתיים / יבוטל ביטוח תאונות אישיות הקבוצתי הן לגביך ולגבי בן/ת הזוג שהיו מבוטחים ב"הראל".

בהתאם, את האישור יש להעביר עד ולא יאוחר מיום ה- 31 בדצמבר 2019.

יש לראות במכתב זה הודעה ראשונה בהתאם לתקנה 7 (א) לתקנות אודות הצורך בקבלת הסכמת מבוטח באשר לשינויים בפוליסה.


לשירותך,


איילון חברה לביטוח בע"מ


 

לשאלות ובירורים

לשאלות ובירורים
שם מלא
מספר נייד
כתובת דואר אלקטרוני