פניה לביטול פוליסה קיימת בביטוח חיים / אובדן כושר עבודה / נכות


פוליסת ביטוח שברשותך מעניקה ביטחון כלכלי, כיסויים ושירותים שיסייעו לך במקרה של אירוע ביטוחי.
בטרם תעביר את בקשתך לביטול פוליסת הביטוח שברשותך, אנו ממליצים לך לפנות לסוכן הביטוח שלך לצורך קבלת הסבר ביחס לכיסויים הביטוחים שברשותך ומשמעות ביטול הפוליסה.
לתשומת לבך, קיימת חשיבות לשמירה על הרצף הביטוחי , ככל שלא תדאג לכיסוי ביטוחי הינך עלול להיות חשוף לנזק ו/או לכל מקרה ביטוח אחר שאינו מכוסה על פי תנאי הפוליסה.

חשוב להבין את ההשלכות האפשריות בביטול פוליסה קיימת:


בביטוח חיים/אובדן כושר עבודה/נכות – בעת ביטול פוליסה קיימת יבוטלו כל הכיסויים הביטוחיים הקיימים בפוליסה, וממועד הביטול – לא יכוסו אירועים שקרו לאחר מועד הביטול.


לרכישת ביטוח מחדש בחברת איילון או בגוף מוסדי אחר:

 • תידרש למלא הצהרת בריאות חדשה ויבוצע לך חיתום רפואי עדכני. במידה ומצבך הרפואי השתנה, יהיו לכך השלכות על תנאי קבלתך לביטוח.
 • תנאי הפוליסה החדשה יהיו בהתאם לתוכנית העדכנית שתשווק במועד רכישת התוכנית החדשה.
 • גובה הפרמיה אשר תידרש לשלם – תותאם לתוכנית החדשה, גילך במועד הרכישה, ותושפע מתנאי החיתום
  הרפואי העדכני.


במידה והחלטת כי ברצונך לבטל את פוליסת הביטוח שברשותך, עליך לפעול כדלהלן:

 • למלא את טופס  נספח ג' - הודעת ביטול ולחתום.
 • חובה לפרט את מספר הפוליסה הרלוונטית באופן מדויק, ולמלא את כל הפרטים הנדרשים בטופס.
 • באפשרותך לבטל את הפוליסה במלואה – במקרה זה יבוטלו כל הכיסויים הביטוחיים הקיימים בה.
 • באפשרותך לבטל רק נספח/ים הקיימים בפוליסה – במקרה זה, שאר הכיסויים בפוליסה יישארו ללא שינוי.


באפשרותך להעביר את בקשת הביטול לחברתנו באחת מהדרכים הבאות:

פניה לקבלת מידע ביטוח חיים / אובדן כושר – ייפוי כוח מאת המועמד לביטוח (בהתאם לחוזר צירוף לביטוח 2016-1-7)

בחוזר "צירוף לביטוח" (2016-1-7) הוגדרה חובת סוכן ביטוח / יועץ / משווק, לבצע תהליך התאמת הביטוח לצרכי המועמדים לביטוח ולהציע להם ביטוח התואם לצרכיהם, תוך התייחסות לביטוחים הרלוונטיים הקיימים על-שמם.

לברור מידע בגין פוליסות קיימות בביטוח חיים/אובדן כושר באיילון חברה לביטוח בע"מ, יש לפעול כדלהלן:

 • כל מבוטח בוגר (מעל גיל 18) נדרש למלא ולחתום על טופס נספח ב'
 • את הטופס יש לשלוח בדוא"ל לכתובת מייל ייעודית באיילון ביטוח חיים: mail-infobh@ayalon-ins.co.il.
 • ייפוי הכוח יהיה בתוקף למשך 30 יום ממועד חתימתו.
 • המידע ישלח בדוא"ל לכתובת ממנה התקבלה בקשת המידע.
פעילויות ספורט אתגרי מוחרגים
ניוד פוליסות - מקדמי קצבה 31.03.16

לקבלת הצעה לביטוח חיים

שדות חובה מסומנים ב -
לידיעתך, לצורך טיפול מקצועי, פנייתך תועבר לאחד מסוכני הביטוח המקצועיים שלנו
 
לקבלת הצעה לביטוח חיים
שם מלא
תעודת זהות
מספר נייד
דואר אלקטרוני
מהות הפניה
MarketingSource
MarketingMedium
MarketingQueryString