הגשת תביעה בביטוח חיים

רוצה להגיש תביעה? ריכזנו עבורך את כל סוגי התביעות ומה צריך לעשות כדי להגיש תביעה.
איך מגישים תביעת ביטוח חיים במקרה של מוות?

במקרה של מות אחד מיקיריך, תוכל לבחון זכאותך לתגמולי ביטוח חיים, בהתאם לתנאי הביטוח בתוכנית על-שם המנוח


הזכאות לתגמולי בטוח – תהיה למי שהורה המבוטח בהודעתו האחרונה לחברת הביטוח ובטרם פטירתו, על-ידי מינוי מוטבים או הגדרה ליורשים חוקיים או על-פי צוואה.

במקרים שבהם לא קיימת הוראת מינוי מוטבים בתוכנית או שהמנוח הגדיר כמוטבים את היורשים החוקיים או על-פי צוואה – המוטבים נדרשים להמציא צו ירושה או צו קיום צוואה על מנת שהזכאים שיקבלו את הכספים יהיו יורשים על פי דין.

משיכת סכומים מתוכנית של מבוטח שנפטר, עם יתרה נמוכה עד 8,000 ₪:

בהתאם לחוזר משרד האוצר, במקרים שבהם לא קיימת הוראת מינוי מוטבים בתוכנית או שהמנוח קבע כמוטבים את היורשים החוקיים או על-פי צוואה , ניתן יהיה לבצע משיכת כספים מבלי שתדרשו להמציא צו ירושה או צו קיום צוואה ובלבד שיתקיימו כל התנאים הבאים:

 • יתרת הכספים בחשבון המבוטח שנפטר או סכום התשלום העומד לזכות מוטביו של מבוטח שנפטר אינם עולים על 8,000 ₪ (הסכום יעודכן מדי שנה ביום 1 בינואר) במועד שבו הוגשה הבקשה למשיכת כספים מהחשבון.
 • עברו לפחות 3 שנים ממועד פטירת המבוטח
 • המבקש למשוך את הכספים חתם על כתב שיפוי שיכלול את הפרטים הבאים: להורדה ומילוי כתב שיפוי לחץ כאן >>
  • הצהרה כי המבקש למשוך הוא, ככל הידוע לו, יורש לפי דין של המבוטח.
  • הצהרה של המבקש לגבי החלק שלו הוא זכאי מתוך הכספים .
  • חתימה על תצהיר התחייבות לשיפוי החברה אם החברה תחויב לשלם לאחר את הכספים או את חלקם.
 • המבקש למשוך את הכספים הוא בן זוגו, הורהו או ילדו של המבוטח
 • הגוף המוסדי נדרש לבדוק מול הרשם לענייני ירושה לרבות באמצעות אתר האינטרנט שלו , כי לא הוצא צו ירושה או צו קיום צוואה לגבי עזבון המבוטח שנפטר וכי לא הוגשה בקשה להוצאת צו ירושה  או צו קיום צוואה כאמור.
 • לעניין משיכת כספים ממרכיב הפיצויים – בלבד שהתקיימו שני התנאים הבאים:
  • לא חלות לגבי אותם כספים הוראות סעיף 5 לחוק פיתויי-פיטורים, התשכ"ג-1963.
  • התקיימו הוראות הדין לעניין משיכת הכספים.

התיישנות הגשת תביעת ביטוח חיים

תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח חיים היא חמש שנים לאחר שקרה מקרה הביטוח. לתשומת לבך: הגשת הבקשה לחברה, אינה עוצרת את מרוץ ההתיישנות וכי רק הגשת התביעה לבית משפט עוצרת את מניין ההתיישנות.איזה טפסים ואישורים עלי לשלוח?

 • טופס הגשת תביעה דיגיטלי או טופס הגשת תביעה חתום.
 • אישור מרופא משפחה לגבי ההיסטוריה הרפואית
 • תעודת פטירה בציון סיבת המוות, ממשרד הפנים.
 • אישור סיבת המוות מגורם מוסמך כמו משטרה, בית חולים, מגן דוד אדום או רופא מטפל
 • אם המבוטח נפטר בבית חולים, יש לצרף מסמך סיכום אשפוז
 • אם המבוטח נפטר כתוצאה מתאונת דרכים , יש לצרף אישור ממוסד ממשלתי כמו משטרת ישראל, המכון לרפואה משפטית או משרד הביטחון, המעיד על נסיבות התאונה
 • צילום תעודות זהות עדכניות של המוטבים בתכנית הביטוח
 • מסמכים הקשורים למוטבים:  
  • אם המוטבים הם היורשים החוקיים - יש לצרף צו ירושה או צו קיום צוואה, בצירוף צילומי תעודות הזהות
  • אם המוטבים הם קטינים - אך אין להם אפוטרופוס "טבעי", יש לצרף צו מבית המשפט הממנה אפוטרופוס לקטינים.
 • אם מדובר בפוליסת מנהלים, יש לצרף את המסמכים הבאים: 
  • אישור המעביד על העברת בעלות למבוטח
  • טופס 161, הודעת מעביד על תשלום מענק פרישה או מוות 
  • תצהיר שאירים חתום על-ידי עורך דין
  • אם כספי הפיצויים משולמים לשאיריו החוקיים של המנוח, יש לצרף תצהיר מעורך דין הכולל את הפרטים הבאים לגבי השאירים: שמות השאירים, קרבה משפחתית לנפטר, תאריכי לידה ומספרי זהות
  • יתרת הסכום תשולם למוטבים שקבע המבוטח
 • אם מדובר בתכנית ביטוח משכנתא המשועבדת לבנק, יש לצרף אישור מקורי מהבנק, המופנה לאיילון חברה לביטוח בע"מ, המפרט את יתרת ההלוואה, נכון למועד הפטירה

בהתאם למקרה שלך, ייתכן ונצטרך ממך מסמכים נוספים.


איך ממלאים את טופס התביעה?

טופס הגשת תביעה בנוי מ-3 חלקים:

 • בחלק א' עליך למלא פרטים אישיים של המבוטח ז"ל
 • בחלק ב' על הרופא שטיפל במבוטח ז"ל למלא את המידע הרפואי על מקרה הביטוח

 

לאן עלי לשלוח את התביעה והאישורים?

ניתן לשלוח באמצעות: פקס, דואר, דוא"ל, סוכן הביטוח שלך ובאתר

 • צור קשר
 • הדוא"ל שלנו bht@ayalon-ins.co.il
 • מספר הפקס שלנו 03-7569566
 • כתובת הדואר שלנו: איילון חברה לביטוח, מחלקת תשלומי ביטוח, אגף חיסכון לטווח ארוך, אבא הלל סילבר 12, רמת גן מיקוד 5250606
 • באמצעות סוכן הביטוח שלך - פרטי הסוכן האישי שלך מופיעים באזור האישי ובהסכם תוכנית הביטוח שלך, כמו כן תוכל להיעזר במוקד שירות הלקוחות שלנו בטלפון: 1700-72-72-77
 • העברת מסמכים באמצעות מסרון (SMS) - ניתן להעביר מסמכי תביעות של ביטוח חיים ובריאות באמצעות במסרון (SMS) למספר טלפון 0503015829 – בעת שימוש באפשרות זו נדרש לשלוח את המילה תביעה למספר 0503015829 ולאחר מכאן יתקבלו ההוראות להעברת המסמכים.

מיד כשנקבל ממך את המסמכים, מחלקת תביעות תשלומי ביטוח תבדוק את זכאותך לפיצוי בהתאם לתנאי הביטוח. אם תימצא זכאי לפיצוי,נשלח לך מכתב אישור תביעה והתשלום יועבר לך באמצעות העברה בנקאית לחשבון הבנק שלך


אנחנו כאן בשבילך

למידע נוסף ובירורים, אפשר לפנות אלינו בכל אחת מהדרכים הבאות:


 

איך אעקוב אחרי מצב התביעה שלי?

טפסים להורדה ומילוי
איך מגישים תביעת אובדן כושר עבודה – בפוליסות ביטוח חיים?

לקוח איילון המבוטח בפוליסת ביטוח חיים פרט/ מנהלים/ תגמולים לעצמאיים, הכוללת כיסוי לביטוח אובדן כושר עבודה,
אם נפגעת או חלית ואיבדת את כושר העבודה שלך, תוכל לבחון את זכאותך לקבלת פיצוי חודשי ו/או שחרור מתשלום פרמיה, בהתאם לתנאי הכיסוי הביטוחי בפוליסה על-שמך, בהגשת תביעה בהתאם למדריך להלן.


התיישנות הגשת תביעת ביטוח אובדן כושר עבודה

תביעה לתגמולי ביטוח אובדן כושר עבודה מתיישנת לאחר שלוש שנים ממועד קרות מקרה הביטוח, בהתאם לקבוע בסעיף 31 בחוק חוזה ביטוח, התשמ"א-1981.
יצוין כי בחוק ההתיישנות תשי"ח-1958, קבועות הוראות נוספות העשויות להשפיע על תקופת ההתיישנות.
לתשומת לבך: הגשת תביעה לחברה אינה עוצרת את מרוץ ההתיישנות האמור וכי רק הגשת תביעה לבית המשפט עוצרת את מרוץ ההתיישנות.


לשירותך, מדריך להגשת תביעה במקרה של אובדן כושר עבודה.

איזה טפסים ואישורים עלי להגיש לחברה?

 

 • להגשת תביעת ביטוח לאובדן כושר עבודה, הנך מתבקש להעביר טופס הגשת תביעה חתום על כל חלקיו :

  חלק א' – טופס הגשת תביעה לביטוח אובדן כושר עבודה - בפוליסות ביטוח חיים.
  בחלק זה עליך למלא פרטים אישיים, פרטי מקרה הביטוח ונתונים בנוגע לעבודתך, הכנסתך, עיסוקך וביטוחים נוספים קיימים, ולחתום.

  חלק ב' – טופס ויתור סודיות רפואית,  בחלק זה עליך למלא פרטים אישיים, לחתום, ולהחתים עד מהימן

  חלק ג' – טופס מידע רפואי מהרופא המטפל, העבר חלק זה למילוי פרטים רפואיים והחזר לחברה


 • מסמכים נוספים שחובה לצרף ונדרשים לבירור התביעה:
  • אישורים רפואיים המעידים על מצבך הרפואי ונמצאים ברשותך, לרבות: סיכומי אשפוז בבתי חולים,
   תוצאות בדיקות שעברת, בדיקות הדמיה, סיכומים רפואיים מרופאים מקצועיים וכו'.
  • העתק החלטה ופרוטוקול המוסד לביטוח לאומי, ככל והגשת תביעה.
  • ככל והנך מקבל קצבת אובדן כושר עבודה מגורמים אחרים, אישור על גובה הקצבה והתקופה שאושרה.
  • אישור הכנסה למבוטח שכיר - צילום 12 תלושי שכר אחרונים לפני קרות האירוע הנתבע, וככל וחזרת לעבודה באופן מלא או חלקי, נדרש להעביר גם צילום תלושי שכר מיום החזרה למעגל העבודה.
  • אישור הכנסה למבוטח עצמאי - אישור רו"ח על הכנסה שנתית החייבת במס או דוח שומה לשנה שקדמה לאירוע הנתבע, ובנוסף אישור רו"ח על הכנסתך לאחר האירוע הנתבע, או אישור על העדר הכנסות כאמור.
  • העתק המחאה או אישור ניהול חשבון עדכני.
  • טופס 101 מצורף לטופס התביעה. הטופס זמין ברשימת הטפסים מטה
  • לאחר הגשת טופס התביעה והמסמכים הנוספים, החברה עשויה לפנות אליך ולדרוש פרטים נוספים ו/או מסמכים נוספים, ו/או בדיקה רפואית, לפי הצורך והנסיבות, ולשם השלמת הטיפול בבירור התביעה.
 • להגשת תביעת המשך לאובדן כושר עבודה:

לבחינה מחודשת של הזכאות להמשך תשלום תביעת ביטוח אובדן כושר עבודה, שאושרה לך בהודעת החברה,
וככל שמצבך הרפואי לא מאפשר לך לחזור לעבודה, הנך רשאי להגיש תביעת המשך חודשיים לפי תום תקופת התשלום שנקבעה לך בהודעת החברה, בהגשת המסמכים הבאים לחברה:

 • טופס הגשת תביעה לביטוח אובדן כושר עבודה - בפוליסות ביטוח חיים :
  בחלק א' –
  עליך למלא פרטים אישיים, פרטי מקרה הביטוח ונתונים בנוגע לעבודתך, הכנסתך, עיסוקך וביטוחים נוספים קיימים, ולחתום.
  חלק ג' – טופס מידע רפואי מהרופא המטפל, העבר חלק זה למילוי פרטים רפואיים והחזר לחברה.
 • אישורים רפואיים עדכניים, לרבות סיכומי אשפוז בבתי חולים, תוצאות בדיקות שעברת, בדיקות הדמיה, סיכומים רפואיים מרופאים מקצועיים וכו'.

לאן עלי לשלוח את הטופס והמסמכים?


את טופס התביעה והמסמכים הנוספים, נבקשך להעביר לחברה באחת מהדרכים הבאות:

 • באזור האישי באתר החברה
 • בדוא"ל לכתובת: bht@ayalon-ins.co.il
 • בפקס למספר: 03-7569566
 • בדואר לכתובת: בית איילון, רחוב אבא הלל סילבר 12, ת.ד. 10957, רמת גן 5250606, לידי צוות תביעות חיים
 • באמצעות סוכן הביטוח, לקבלת פרטי הסוכן ניתן ליצור קשר עם מוקד שירות לקוחות
 • במסרון (SMS): לשימוש באפשרות זו, עליך לשלוח במסרון את המילה "תביעה" למספר טלפון 050-3015829,
  ולאחר מכן יתקבלו הוראות להעברת המסמכים.


החברה רשאית לדרוש מסמכים רפואיים נוספים ו/או הפניה לבדיקה רפואית על חשבונה, לשם השלמת הבירור בתביעה.

בתביעות חדשות שתוגשנה החל מ 1 בספטמבר 2021, בכפוף להוראות חוזר הממונה על רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון "יישוב תביעות אובדן כושר עבודה", ככל ולא התקבלו המסמכים המלאים - נציג החברה ימסור לך בשיחה טלפונית פירוט המסמכים שהתקבלו באופן תקין ויעדכן אותך במסמכים החסרים הנדרשים להשלמה. הודעות כאמור תשלחנה אליך גם באמצעי דיגיטלי וגם באמצעות הדואר.

לאחר קבלת המסמכים בחברה באופן תקין ומלא, נעדכן אותך על קבלת המסמכים המלאים, באמצעי דיגיטלי ובאמצעות הדואר, ונפעל להמשך הטיפול בבירור זכאותך לתשלום התביעה, בהתאם למפורט במסמכים הבאים:


ספקי שרותי ייעוץ רפואי לתביעות אובדן כושר עבודה


החברה התקשרה עם התאגידים הבאים המעניקים שירותי ייעוץ רפואי באמצעות רופאים מומחים, לבירור ויישוב תביעות בביטוח אובדן כושר עבודה:

 • מדיטון רשת מרכזים רפואיים בע"מ
  כתובת: רחוב החשמל 18, תל אביב
 • קרדיומדיקס בדיקות (1985) בע"מ
  כתובת: שדרות שאול המלך 8, תל אביב


אנחנו כאן בשבילך


למידע נוסף, בירורים ומעקב אחר סטטוס התביעה - ניתן לבצע בכל אחת מהדרכים הבאות:

 1. בטלפון למוקד שירות לקוחות: 1700-72-72-77
 2. באזור האישי שלך "בתביעות שלי"
 3. באמצעות סוכן הביטוח שלך
טפסים להורדה ומילוי
איך מגישים תביעת ביטוח חיים במקרה של מחלה קשה?

לקוח איילון בביטוח חיים הכולל כיסוי מחלות קשות?

אם חלית במחלה קשה, תוכל לבחון זכאות לקבלת פיצוי חד פעמי על פי סכום שנקבע מראש, בהתאם לתנאי הביטוח שלך.התיישנות הגשת תביעת ביטוח מחלה קשה

תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח מחלה קשה היא חמש שנים לאחר שקרה מקרה הביטוח לפי תנאי חוזה הביטוח.
לתשומת לבך: הגשת הבקשה לחברה, אינה עוצרת את מרוץ ההתיישנות וכי רק הגשת התביעה לבית משפט עוצרת את מניין ההתיישנות.


לשירותך, מדריך להגשת תביעה במקרה של מחלה קשה.איזה טפסים ואישורים עלי לשלוח?

בהתאם למקרה שלך, ייתכן ונצטרך ממך מסמכים נוספים


איך ממלאים את טופס התביעה?

טופס הגשת תביעה בנוי מ-3 חלקים:

 • בחלק א' עליך למלא פרטים אישיים ואת פרטי מקרה הביטוח
 • בחלק ב' על הרופא המטפל למלא את המידע הרפואי על מקרה הביטוח
 • בחלק ג' על הרופא המנתח למלא את המידע הנדרש - ככל ורלוונטי למקרה התביעה
 • בחלק ד' עליך לחתום על ויתור על סודיות רפואית

בהתאם למקרה שלך, ייתכן ונצטרך ממך מסמכים נוספיםלאן עלי לשלוח את התביעה והאישורים?

ניתן לשלוח באמצעות: פקס, דואר, דוא"ל, סוכן הביטוח שלך ובאתר

 • צור קשר
 • הדוא"ל שלנו bht@ayalon-ins.co.il
 • מספר הפקס שלנו 03-7569566
 • כתובת הדואר שלנו: איילון חברה לביטוח, מחלקת תשלומי ביטוח, אגף חיסכון לטווח ארוך, אבא הלל סילבר 12, רמת גן מיקוד 5250606
 • באמצעות סוכן הביטוח שלך - פרטי הסוכן האישי שלך מופיעים באזור האישי  ובהסכם תוכנית הביטוח שלך, כמו כן תוכל להיעזר במוקד שירות הלקוחות שלנו בטלפון: 1700-72-72-77
 • העברת מסמכים באמצעות מסרון (SMS) - ניתן להעביר מסמכי תביעות של ביטוח חיים ובריאות באמצעות במסרון (SMS) למספר טלפון 0503015829 – בעת שימוש באפשרות זו נדרש לשלוח את המילה תביעה למספר 0503015829 ולאחר מכאן יתקבלו ההוראות להעברת המסמכים.

מיד כשנקבל ממך את המסמכים, מחלקת תביעות תשלומי ביטוח תבדוק את זכאותך לפיצוי בהתאם לתנאי הביטוח. אם תימצא זכאי לפיצוי,נשלח לך מכתב אישור תביעה והתשלום יועבר לך באמצעות העברה בנקאית לחשבון הבנק שלך


אנחנו כאן בשבילך

למידע נוסף ובירורים, אפשר לפנות אלינו בכל אחת מהדרכים הבאות:

 • צור קשר
 • טלפונים: מוקד שירות לקוחות 1700-72-72-77
 • בדוא"ל: bht@ayalon-ins.co.il
 • באמצעות סוכן הביטוח שלך - פרטי הסוכן האישי שלך מופיעים באזור האישי  ובהסכם תוכנית הביטוח שלך, כמו כן תוכל להיעזר במוקד שירות הלקוחות שלנו בטלפון: 1700-72-72-77


 

איך אעקוב אחרי מצב התביעה שלי?

טפסים להורדה ומילוי
איך מגישים תביעת ביטוח חיים במקרה של מוות מתאונה?

במקרה של מות אחד מיקיריך, תוכל לבחון קבלת פיצוי חד פעמי, בהתאם לתנאי הביטוח של המנוח וכפי שהורה המבוטח לחברת הביטוח טרם מותו.התיישנות הגשת תביעת ביטוח מוות מתאונה

תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח מוות מתאונה היא חמש שנים לאחר שקרה מקרה הביטוח, לפי תנאי חוזה הביטוח.
לתשומת לבך: הגשת הבקשה לחברה, אינה עוצרת את מרוץ ההתיישנות וכי רק הגשת התביעה לבית משפט עוצרת את מניין ההתיישנות.

לשירותך, מדריך להגשת תביעה במקרה של מוות מתאונה.


איזה טפסים ואישורים עלי לשלוח?

 • טופס הגשת תביעה דיגיטלי או טופס הגשת תביעה חתום.
 • אישור מרופא משפחה לגבי ההיסטוריה הרפואית
 • תעודת פטירה בציון סיבת המוות, ממשרד הפנים.
 • אישור סיבת המוות מגורם מוסמך כמו משטרה, בית חולים, מגן דוד אדום או רופא מטפל
 • אם המבוטח נפטר בבית חולים, יש לצרף מסמך סיכום אשפוז
 • אם המבוטח נפטר כתוצאה מתאונת דרכים , יש לצרף אישור ממוסד ממשלתי כמו משטרת ישראל, המכון לרפואה משפטית או משרד הביטחון, המעיד על נסיבות התאונה
 • צילום תעודות זהות עדכניות של המוטבים בתכנית הביטוח
 • מסמכים הקשורים למוטבים:  
  • אם המוטבים הם היורשים החוקיים יש לצרף צו ירושה או צו קיום צוואה, בצירוף צילומי תעודות הזהות
  • אם המוטבים הם קטינים אך אין להם אפוטרופוס "טבעי", יש לצרף צו מבית המשפט הממנה אפוטרופוס לקטינים.

בהתאם למקרה שלך, ייתכן ונצטרך ממך מסמכים נוספים.


איך ממלאים את טופס התביעה?

טופס הגשת תביעה בנוי מ-3 חלקים:

 • בחלק א' עליך למלא פרטים אישיים של המבוטח ז"ל
 • בחלק ב' על הרופא שטיפל במבוטח ז"ל למלא את המידע הרפואי על מקרה הביטוח

 

לאן עלי לשלוח את התביעה והאישורים?

ניתן לשלוח באמצעות: פקס, דואר, דוא"ל, סוכן הביטוח שלך ובאתר

 • צור קשר
 • הדוא"ל שלנו bht@ayalon-ins.co.il
 • מספר הפקס שלנו 03-7569566
 • כתובת הדואר שלנו: איילון חברה לביטוח, מחלקת תשלומי ביטוח, אגף חיסכון לטווח ארוך, אבא הלל סילבר 12, רמת גן מיקוד 5250606
 • באמצעות סוכן הביטוח שלך - פרטי הסוכן האישי שלך מופיעים באזור האישי  ובהסכם תוכנית הביטוח שלך, כמו כן תוכל להיעזר במוקד שירות הלקוחות שלנו בטלפון: 1700-72-72-77
 • העברת מסמכים באמצעות מסרון (SMS) - ניתן להעביר מסמכי תביעות של ביטוח חיים ובריאות באמצעות במסרון (SMS) למספר טלפון 0503015829 – בעת שימוש באפשרות זו נדרש לשלוח את המילה תביעה למספר 0503015829 ולאחר מכאן יתקבלו ההוראות להעברת המסמכים.

מיד כשנקבל ממך את המסמכים, מחלקת תביעות תשלומי ביטוח תבדוק את זכאותך לפיצוי בהתאם לתנאי הביטוח. אם תימצא זכאי לפיצוי, נשלח לך מכתב אישור תביעה והתשלום יועבר לך באמצעות העברה בנקאית לחשבון הבנק שלך.


אנחנו כאן בשבילך

למידע נוסף ובירורים, אפשר לפנות אלינו בכל אחת מהדרכים הבאות:

 

איך אעקוב אחרי מצב התביעה שלי?

טפסים להורדה ומילוי
איך מגישים תביעת ביטוח חיים במקרה של נכות מוחלטת ותמידית?

לקוח איילון בביטוח חיים הכולל כיסוי בגין נכות מוחלטת ותמידית , אם נגרמה לך נכות מוחלטת ותמידית תוכל לבחון קבלת פיצוי חד פעמי על פי סכום שנקבע מראש, בהתאם לתנאי הביטוח שלך.התיישנות הגשת תביעת ביטוח נכות מוחלטת ותמידית

תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח נכות מוחלטת ותמידית היא שלוש שנים מיום שקמה למבוטח זכות לתבוע תגמולי ביטוח לפי תנאי חוזה הביטוח.
לתשומת לבך: הגשת הבקשה לחברה, אינה עוצרת את מרוץ ההתיישנות וכי רק הגשת התביעה לבית משפט עוצרת את מניין ההתיישנות.


לשירותך, מדריך להגשת תביעה במקרה של נכות מוחלטת.


איזה טפסים ואישורים עלי לשלוח?

 • טופס הגשת תביעה חתום
 • חלק א' – פרטי המבוטח, ימולא בכל תביעת נכות

 • חלק ב' – טופס ויתור סודיות רפואית כולל אימות חתימה, ימולא בכל תביעת נכות

 • חלק ג' – ימולא רק בהגשת תביעה לביטוח נכות מתאונה

 • חלק ד' – ימולא רק בהגשת תביעה לביטוח נכות מוחלטת ותמידית

בהתאם למקרה שלך, ייתכן ונצטרך ממך מסמכים נוספים.


מסמכים נוספים הנדרשים לצרף לטופס התביעה:

 • צילום קריא של ת.ז. עדכנית כולל ספח. בתעודה ביומטרית – צילום שני צידי התעודה
 • צילום המחאה מחשבונך או אישור ניהול חשבון בנק עדכני, מאושר בחתימת הבנק
 • אישור מרופא משפחה, המפרט את ההיסטוריה הרפואית שלך
 • אישורים רפואיים כמפורט בפרק הביטוחי הנתבע, בהמשך הטופס
 • אישורים ממוסדות ממשלתיים ממשטרת ישראל, משרד הביטחון וכו', המעידים על תאונה / האירוע
 • פרוטוקול מלא מהמוסד לביטוח לאומי.
   

לאן עלי לשלוח את התביעה והאישורים?

ניתן לשלוח באמצעות: פקס, דואר, דוא"ל, סוכן הביטוח שלך ובאתר

 • צור קשר
 • הדוא"ל שלנו bht@ayalon-ins.co.il
 • מספר הפקס שלנו 03-7569566
 • כתובת הדואר שלנו: איילון חברה לביטוח, מחלקת תשלומי ביטוח, אגף חיסכון לטווח ארוך, אבא הלל סילבר 12, רמת גן מיקוד 5250606
 • באמצעות סוכן הביטוח שלך - פרטי הסוכן האישי שלך מופיעים באזור האישי ובהסכם תוכנית הביטוח שלך, כמו כן תוכל להיעזר במוקד שירות הלקוחות שלנו בטלפון: 1700-72-72-77
 • העברת מסמכים באמצעות מסרון (SMS) - ניתן להעביר מסמכי תביעות של ביטוח חיים ובריאות באמצעות במסרון (SMS) למספר טלפון 0503015829 – בעת שימוש באפשרות זו נדרש לשלוח את המילה תביעה למספר 0503015829 ולאחר מכאן יתקבלו ההוראות להעברת המסמכים.


מיד כשנקבל ממך את המסמכים, מחלקת תביעות תשלומי ביטוח תבדוק את זכאותך לפיצוי בהתאם לתנאי הביטוח. אם תימצא זכאי לפיצוי,נשלח לך מכתב אישור תביעה והתשלום יועבר לך באמצעות העברה בנקאית לחשבון הבנק שלך


אנחנו כאן בשבילך

למידע נוסף ובירורים, אפשר לפנות אלינו בכל אחת מהדרכים הבאות:


איך אעקוב אחרי מצב התביעה שלי?

טפסים להורדה ומילוי
איך מגישים תביעת ביטוח חיים במקרה של נכות מתאונה?

לקוח איילון בביטוח חיים הכולל כיסוי בגין נכות מתאונה, אם נגרמה לך נכות כתוצאה מתאונה, תוכל לבחון קבלת פיצוי חד פעמי על פי סכום שנקבע מראש ובאחוזים קבועים מראש, בהתאם לתנאי הביטוח שלך.


 

התיישנות הגשת תביעת ביטוח נכות מתאונה

תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח נכות מתאונה היא שלוש שנים מיום שקמה למבוטח זכות לתבוע תגמולי ביטוח לפי תנאי חוזה הביטוח.
לתשומת לבך: הגשת הבקשה לחברה, אינה עוצרת את מרוץ ההתיישנות וכי רק הגשת התביעה לבית משפט עוצרת את מניין ההתיישנות.


לשירותך, מדריך להגשת תביעה במקרה של נכות מתאונה.

איזה טפסים ואישורים עלי לשלוח?

 • טופס הגשת תביעה  חתום
 • חלק א' – פרטי המבוטח, ימולא בכל תביעת נכות

 • חלק ב' – טופס ויתור סודיות רפואית כולל אימות חתימה, ימולא בכל תביעת נכות

 • חלק ג' – ימולא רק בהגשת תביעה לביטוח נכות מתאונה

 • חלק ד' – ימולא רק בהגשת תביעה לביטוח נכות מוחלטת ותמידית

בהתאם למקרה שלך, ייתכן ונצטרך ממך מסמכים נוספים

מסמכים נוספים הנדרשים לצרף לטופס התביעה:

 • צילום קריא של ת.ז. עדכנית כולל ספח. בתעודה ביומטרית – צילום שני צידי התעודה
 • צילום המחאה מחשבונך או אישור ניהול חשבון בנק עדכני, מאושר בחתימת הבנק
 • אישור מרופא משפחה, המפרט את ההיסטוריה הרפואית שלך
 • אישורים רפואיים כמפורט בפרק הביטוחי הנתבע, בהמשך הטופס
 • אישורים ממוסדות ממשלתיים ממשטרת ישראל, משרד הביטחון וכו', המעידים על תאונה / האירוע
 • פרוטוקול מלא מהמוסד לביטוח לאומי.
   

לאן עלי לשלוח את התביעה והאישורים?

ניתן לשלוח באמצעות: פקס, דואר, דוא"ל, סוכן הביטוח שלך ובאתר

 • צור קשר
 • הדוא"ל שלנו bht@ayalon-ins.co.il
 • מספר הפקס שלנו 03-7569566
 • כתובת הדואר שלנו: איילון חברה לביטוח, מחלקת תשלומי ביטוח, אגף חיסכון לטווח ארוך, אבא הלל סילבר 12, רמת גן מיקוד 5250606
 • באמצעות סוכן הביטוח שלך - פרטי הסוכן האישי שלך מופיעים באזור האישי ובהסכם תוכנית הביטוח שלך, כמו כן תוכל להיעזר במוקד שירות הלקוחות שלנו בטלפון: 1700-72-72-77
 • העברת מסמכים באמצעות מסרון (SMS) - ניתן להעביר מסמכי תביעות של ביטוח חיים ובריאות באמצעות במסרון (SMS) למספר טלפון 0503015829 – בעת שימוש באפשרות זו נדרש לשלוח את המילה תביעה למספר 0503015829 ולאחר מכאן יתקבלו ההוראות להעברת המסמכים.

מיד כשנקבל ממך את המסמכים, מחלקת תביעות תשלומי ביטוח תבדוק את זכאותך לפיצוי בהתאם לתנאי הביטוח. אם תימצא זכאי לפיצוי,נשלח לך מכתב אישור תביעה והתשלום יועבר לך באמצעות העברה בנקאית לחשבון הבנק שלך


אנחנו כאן בשבילך

למידע נוסף ובירורים, אפשר לפנות אלינו בכל אחת מהדרכים הבאות:


 

איך אעקוב אחרי מצב התביעה שלי?

טפסים להורדה ומילוי
איך מגישים תביעת ביטוח חיים במקרה של אבטלה?

לקוח איילון בביטוח חיים הכולל כיסוי לשחרור מתשלום פרמיות במקרה של אבטלה לעובדים שכירים, אם הנך מובטל – תוכל לבדוק את זכאותך לתגמולי ביטוח בהתאם לתנאים המוגדרים בתנאי התוכנית הכלולה בפוליסה על-שמך.התיישנות הגשת תביעת ביטוח אבטלה

תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח אבטלה היא שלוש שנים לאחר שקרה מקרה הביטוח, לפי תנאי חוזה הביטוח.
לתשומת לבך: הגשת הבקשה לחברה, אינה עוצרת את מרוץ ההתיישנות וכי רק הגשת התביעה לבית משפט עוצרת את מניין ההתיישנות.


לשירותך, מדריך להגשת תביעה במקרה של אבטלה.

איזה טפסים ואישורים עלי לשלוח?

 • אישור המוסד לביטוח לאומי המכיר בך כמובטל
 • אישור לשכת התעסוקה כי הנך רשום כמחוסר עבודה והנך מוכן ומסוגל לעבודה במקצוע שלך או בכל עבודה אחרת המתאימה לך, ולשכת התעסוקה לא הציעה לך עבודה כאמור
 • אישור מעסיקך לגבי תקופת עבודתך
 • צילום ת.ז עדכנית כולל ספח. בתעודה ביומטרית – צילום שני צידי התעודהאיך ממלאים את טופס התביעה?

בטופס יש למלא את החלקים הבאים בלבד:

 • בחלק א' – עליך למלא פרטים בסעיפים: 1, 3, 5 ולחתום
 • בנספח 4 – עלייך למלא את כל הפרטים, לצרף את המסמכים המפורטים ולחתום
   

לאן עלי לשלוח את התביעה והאישורים?

ניתן לשלוח באמצעות: פקס, דואר, דוא"ל, סוכן הביטוח שלך ובאתר

 • הדוא"ל שלנו bht@ayalon-ins.co.il
 • מספר הפקס שלנו 03-7569566
 • כתובת הדואר שלנו: איילון חברה לביטוח, מחלקת תשלומי ביטוח, אגף חיסכון לטווח ארוך, אבא הלל סילבר 12, רמת גן מיקוד 5250606
 • באמצעות סוכן הביטוח שלך - פרטי הסוכן האישי שלך מופיעים באזור האישי  ובהסכם תוכנית הביטוח שלך, כמו כן תוכל להיעזר במוקד שירות הלקוחות שלנו בטלפון: 1700-72-72-77
 • העברת מסמכים באמצעות מסרון (SMS) - ניתן להעביר מסמכי תביעות של ביטוח חיים ובריאות באמצעות במסרון (SMS) למספר טלפון 0503015829 – בעת שימוש באפשרות זו נדרש לשלוח את המילה תביעה למספר 0503015829 ולאחר מכאן יתקבלו ההוראות להעברת המסמכים.

מיד כשנקבל ממך את המסמכים, מחלקת תביעות תשלומי ביטוח תבדוק את זכאותך לפיצוי בהתאם לתנאי הביטוח. אם תימצא זכאי לפיצוי,נשלח לך מכתב אישור תביעה והתשלום יועבר לך באמצעות העברה בנקאית לחשבון הבנק שלך.

אנחנו כאן בשבילך

למידע נוסף ובירורים, אפשר לפנות אלינו בכל אחת מהדרכים הבאות:


איך אעקוב אחרי מצב התביעה שלי?

טפסים להורדה ומילוי
ערעור על החלטת החברה בתביעת ביטוח

ערעור על החלטת החברה בגין תביעה שהוגשה לחברתנו


במידה והגשת תביעה לחברתנו ותביעתך נדחתה ו/או שולמה באופן חלקי, עומדת לך הזכות להגיש ערעור על החלטת החברה, בדרכים המפורטות להלן :


פניה ישירה לצוות תשלומי ביטוח חיים באמצעות:

 • מייל יעודי : bht@ayalon-ins.co.il
 • פקס יעודי : 03-7569566
 • מוקד טלפוני שמספרו : 1700-72-72-77
 • דואר ישראל לכתובת : אבא הילל סילבר 12 רמת גן מיקוד 5250606 ת.ד 10957


 

פניה לממונה על פניות הציבור בחברתנו, באמצעות:

 

או באמצעות אחת מהאפשרויות הבאות:

 • ממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר
 • ערכאות משפטיות


איך אעקוב אחרי מצב התביעה שלי?

בקשה לביטול או עדכון מינוי סוכן
כללים ליישוב תביעות
מבוטח יקר, מסמכים אלה יסייעו לך בהבנת הליך בירור ויישוב תביעה