הודעה על העברת פעילות "עסקי ביטוח חיים" של פסגות חברה לביטוח (פ.ב) בע"מ לאיילון חברה לביטוח בע"מ
 • ניתנת בזאת הודעה כי בהתאם להסכם שנחתם ביום 27 בפברואר, 2018 (להלן: "ההסכם"), בין פסגות חברה לביטוח (פ.ב) בע"מ,
  ח.פ. 51-414875-8 (להלן: "פסגות ביטוח") לבין איילון חברה לביטוח בע"מ, ח.פ. 52-004216-9 (להלן: "איילון ביטוח"), קיבלה לידיה איילון ביטוח את פעילות עסקי הביטוח של פסגות ביטוח, כאשר העברת הפעילות קרתה ביום 1 ביולי, 2018 (להלן: "מועד השלמת העסקה").
 • במסגרת נספח א' להודעה זו מפורטת רשימת פוליסות הביטוח ונספחי הביטוח מכוח תכניות הביטוח אשר נוהלו על ידי פסגות ביטוח והועברו לאיילון ביטוח במועד השלמת העסקה ("הפוליסות והנספחים של פסגות").
  • במסגרת נספח ב' להודעה זו מובאים פרטים על מסלולי ההשקעה של פוליסת החיסכון לפני מועד השלמת העסקה ולאחריו.
  • במסגרת נספח ג' להודעה זו מובאים פרטים על השינויים במדיניות ההשקעה של חלק ממסלולי ההשקעה של פוליסת החיסכון החל ממועד השלמת העסקה.
  • יצוין כי החל ממועד השלמת העסקה מסלולי ההשקעה של פוליסת החיסכון המשיכו להיות מנוהלים כמסלולי אירוח על-ידי פסגות ניירות ערך בע"מ, הנמנית על קבוצת "פסגות בית השקעות", כאשר המסלול הכללי של פוליסת החיסכון הינו סגור למצטרפים חדשים החל ממועד השלמת העסקה (מבוטחים קיימים במסלול נכון למועד השלמת העסקה יהיו רשאים להמשיך ולבצע הפקדות במסלול זה וכן יהיו רשאים להעביר כספים ממסלולים אחרים למסלול זה).
  • מובהר כי ניתן לשנות את מסלול ההשקעה של פוליסת החיסכון בכל עת, למסלולי ההשקעה המנוהלים על-ידי איילון ביטוח ולמסלולי האירוח המנוהלים על-ידי פסגות ניירות ערך בע"מ הפתוחים למצטרפים חדשים, לפי בחירת המבוטח, בכפוף להוראות הדין.
 • החל ממועד השלמת העסקה, כל החיובים הכספיים על-פי הפוליסות והנספחים של פסגות, אשר נעשו עד למועד השלמת העסקה על ידי פסגות ביטוח או לטובתה, יתבצעו על ידי איילון ביטוח או לטובתה.
 • החל ממועד השלמת העסקה הועברו נתוני הפוליסות והנספחים של פסגות (לרבות פרטי המבוטחים, בעלי הפוליסות, הגורמים המשלמים עבור הפוליסות והמוטבים) למאגר מידע שבבעלות איילון ביטוח שהוא בעל מטרות המכילות את מטרות מאגר המידע של פסגות ביטוח. כמו כן, לאחר מועד השלמת העסקה, ממשיכה פסגות ביטוח לשמור עותק מהמידע האישי שהיה במאגר המידע של פסגות ביטוח עד למועד השלמת העסקה, כאשר המטרה שלה נועד עותק זה, החל ממועד השלמת העסקה, הינה לצרכי תיעוד ושמירה למטרות ארכיב וגיבוי, על פי חובה שבדין ו/או במסגרת עסקת פסגות-איילון, ביצוע פעולות הנדרשות בגין התקופה שבה נוהלו הפוליסות על ידי פסגות ביטוח בטרם המכירה לאיילון ביטוח, לצרכי הגנה מפני תביעות ומסירת מידע לרשויות, וכן לצרכי התחשבנות מול ספקים, מבטחי משנה, סוכנים ו/או לקוחות ככל שיידרש ובכפוף לכל דין.   
 • החל ממועד השלמת העסקה, הוספנו למספרי הפוליסות המועברות מפסגות לאיילון, את הספרות הבאות:
  בפוליסות ביטוח חייםהתווספו הספרות 85 בתחילת המספר הקיים.
  לדוגמא: מספר פוליסה קיים בפסגות: 123456, השתנה למספר הפוליסה באיילון : 85123456.
  בפוליסות החיסכוןהתווספה הספרה 1 בתחילת המספר הקיים.
  לדוגמא: מספר פוליסה קיים בפסגות: 200123, השתנה למספר הפוליסה באיילון: 1200123.               
 • רציפות זכויות המבוטחים ובעלי הפוליסות במסגרת הפוליסות והנספחים של פסגות תשמר, הן לא תפגענה כתוצאה מעצם ההעברה ולא יחול בהן כל שינוי, והשינוי היחיד שיחול הוא שינוי הנובע מעצם העברת הפעילות כאמור לאיילון ביטוח. 
בכבוד רב,
איילון חברה לביטוח בע"מ

לשירותך

החל מ- 1 ביולי 2018 לקבלת שירות יש לפנות לאיילון ביטוח, בדרכי ההתקשרות הבאים:
מוקד שירות לקוחות

מוקד שירות לקוחות

פעיל בימים א'-ה' בין השעות: 08:00-16:00
בטלפון: 1-700-72-72-77
שירות קבלת קהל

שירות קבלת קהל

בכתובת: בית איילון, רחוב אבא הלל סילבר 12, רמת גן
שעות פעילות: ימים א'-ה' בין השעות: 08:00-15:00
באמצעות הפקס

באמצעות הפקס

03-7569566

לקבלת הצעה לביטוח חיים

שדות חובה מסומנים ב -
לידיעתך, לצורך טיפול מקצועי, פנייתך תועבר לאחד מסוכני הביטוח המקצועיים שלנו
 
לקבלת הצעה לביטוח חיים
שם מלא
תעודת זהות
מספר נייד
דואר אלקטרוני
מהות הפניה
MarketingSource
MarketingMedium
MarketingQueryString