נספח ג'

מדיניות השקעה


מדיניות ההשקעה של חלק ממסלולי השקעה של פוליסת החיסכון אשר נוהלו על ידי פסגות ביטוח

לפני העברת הפעילות לאיילון ביטוח ולאחריה

 

שם מסלול ההשקעה באיילון ביטוח לאחר העברת הפעילות

מדיניות ההשקעה

לפני העברת הפעילות

מדיניות ההשקעה לאחר העברת הפעילות

איילון מסלול אג"ח – מנוהל באמצעות פסגות
נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים בארץ ובחו"ל:
אג"ח סחירות ושאינן סחירות,
ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות, אג"ח להמרה, פקדונות.
החשיפה תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
חשיפה לנכסים כאמור לעיל תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע
בכפוף להוראות הדין ובכפוף לשיקול דעת וועדת השקעות.
לפחות 80% מהנכסים יושקעו באג"ח בארץ ובחו"ל , ממשלתי וקונצרני ופיקדונות בבנקים.
בכל מקרה לא יושקעו יותר מ 5% מהנכסים במניות.
איילון מסלול מניות – מנוהל באמצעות פסגות
נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל,
בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
החשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל,
בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה.
יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין ובכפוף לשיקול דעת וועדת השקעות.
לפחות 80% מהנכסים יושקעו במניות ו/או תעודות סל על מדדי מניות הנסחרים בישראל או בחו"ל.
יתרת הנכסים במסלול יושקעו
על פי שיקול דעתו של הגוף המוסדי בכפוף למגבלות ולתנאים שנקבעו
בתקנות ההשקעה.
איילון מסלול הלכה – מנוהל באמצעות פסגות
ההשקעות במסלול זה תהיינה
בכפוף לכללי ההלכה היהודית
 
ההשקעות במסלול זה תהיינה
בכפוף לכללי ההלכה היהודית.
במעבר לאיילון חל שינוי קל במדד הייחוס.
 
* ביתר מסלולי ההשקעה אשר נוהלו על ידי פסגות ביטוח לא חל כל שינוי במדיניות ההשקעה החל ממועד העברת הפעילות לאיילון ביטוח.

לקבלת הצעה לביטוח חיים

שדות חובה מסומנים ב -
לקבלת הצעה לביטוח חיים
שם מלא
תעודת זהות
מספר נייד
דואר אלקטרוני
מהות פניה