ביטוח מחלות קשות, נכות ואכ"ע - תוכניות פסגות שעברו לאיילון: מידע כללי

תוכניות ביטוח מחלות קשות, נכויות ואובדן כושר עבודה

 

 • ביטוח נוסף למקרה נכות מתאונה (פ)

במעבר לאיילון שם התכנית השתנה מ: ביטוח נוסף למקרה נכות מתאונה
ביטוח נוסף הניתן לרכישה ככיסוי נוסף בפוליסת ביטוח חיים, על פיו ישולם סכום הביטוח במלואו במקרה שלמבוטח תיגרם נכות מלאה ותמידית עקב תאונה, או תשלום חלק מסכום הביטוח במקרה שלמבוטח תיגרם נכות חלקית ותמידית עקב תאונה.
 

 
 • "חוסן" - כיסוי מפני מחלות קשות וארועים רפואיים 

במעבר לאיילון לא חל שינוי בשם התכנית
ביטוח נוסף הניתן לרכישה ככיסוי נוסף בפוליסת ביטוח חיים, המקנה פיצוי כספי בעת גילוי מחלה קשה או אירוע רפואי חמור. גובה הפיצוי נקבע בעת ההצטרפות, ואינו מותנה בעלויות הטיפול הרפואי או בהוצאות הנלוות. הפוליסה מאפשרת ריבוי תביעות כנגד מחלות שונות מקבוצות מחלות שונות, בהתאם לתנאי התכנית.
 

 
 • "אלמוג" - נספח לפיצוי חודשי ושחרור מתשלום פרמיה במקרה אובדן מוחלט של כושר עבודה
  (בהגדרה עיסוקית – מיועד לבעלי מקצועות מיוחדים). 

במעבר לאיילון לא חל שינוי בשם התכנית
ביטוח הניתן לרכישה ככיסוי נוסף בפוליסת ביטוח חיים, על פיו במקרה של אובדן כושר עבודה מוחלט כתוצאה ממחלה או מתאונה של המבוטח, ישולם פיצוי חודשי למבוטח ושחרור בעל הפוליסה מתשלום פרמיות, החל מתום תקופת ההמתנה הרשומה בפוליסה וכל עוד מצוי המבוטח באובדן מוחלט של כושר העבודה ולכל היותר עד תום תקופת הביטוח של ביטוח זה. המבוטח ייחשב כבלתי כשיר באופן מוחלט לעבודה, אם נתמלאו, במצטבר, כל התנאים שלהלן:

1. כתוצאה ממצב בריאות לקוי, שנגרם עקב תאונה או מחלה, שתחילתה בתוך תקופת הביטוח נשלל ממנו בשיעור של 75% לפחות, הכושר לעסוק באופן זמני או קבוע בעיסוק ו/או במקצוע, בהם עסק ב-24 החודשים שקדמו לקרות מקרה הביטוח.

2. המבוטח אינו עובד או עוסק בפועל בעבודה כלשהי ואינו מקבל במישרין או בעקיפין שכר או תגמול או הכנסה בגין עבודתו, למעט הכנסה שמקורה מעבודה שבוצעה, לפני קרות מקרה הביטוח.

3. התנאים בסעיפים 1 ו-2 לעיל התקיימו במשך תקופה העולה על תקופת ההמתנה כמפורט בדף פרטי הביטוח.

4. אם לא הייתה למבוטח תעסוקה ביום קרות מקרה הביטוח, תחול לגביו הגדרת אובדן מוחלט של כושר העבודה, דלעיל, רק אם עקב מחלה או תאונה הינו מרותק לבית.

 

 
 • נספח לשחרור מתשלום פרמיה במקרה אובדן מוחלט של כושר עבודה (פ)
  (בהגדרה עיסוקית - מיועד לבעלי מקצועות מיוחדים).

במעבר לאיילון חל שינוי בשם התכנית מ: נספח לשחרור מתשלום פרמיה במקרה אובדן מוחלט של כושר עבודה
ביטוח נוסף זה מקנה כיסוי לשחרור מתשלום פרמיות, במקרה של אובדן כושר העבודה עבודה מוחלט של המבוטח. בעל הפוליסה יהיה משוחרר מתשלום כל הפרמיות הנקובות בפוליסה אשר זמן פירעונן חל בתקופת אי הכושר המוחלט ולאחר סיומה של תקופת ההמתנה, בהתאם לתנאים המיוחדים לביטוח זה המפורטים בתנאי התכנית.
 
       
                            
 • "טופז" - נספח לפיצוי חודשי ושחרור מתשלום פרמיה במקרה אובדן מוחלט של כושר עבודה
  (בהגדרה רגילה)

במעבר לאיילון לא חל שינוי בשם התכנית
ביטוח הניתן לרכישה ככיסוי נוסף בפוליסת ביטוח חיים, על פיו במקרה של אובדן כושר עבודה מוחלט כתוצאה ממחלה או מתאונה של המבוטח, ישולם פיצוי חודשי למבוטח ושחרור בעל הפוליסה מתשלום פרמיות, החל מתום תקופת ההמתנה הרשומה בפוליסה וכל עוד מצוי המבוטח באובדן מוחלט של כושר העבודה ולכל היותר עד תום תקופת הביטוח של ביטוח זה.
המבוטח ייחשב כבלתי כשיר באופן מוחלט לעבודה, אם נתמלאו, במצטבר, כל התנאים שלהלן:

1. כתוצאה ממצב בריאות לקוי, שנגרם עקב תאונה או מחלה, שתחילתה בתוך תקופת הביטוח נשלל ממנו בשיעור של 75% לפחות, הכושר לעסוק באופן זמני או קבוע בעיסוק ו/או במקצוע, בהם עסק לפני קרות מקרה הביטוח.

2. בעקבות האמור בסעיף 1 לעיל, נבצר ממנו לעסוק בעיסוק סביר אחר המתאים לניסיונו, להשכלתו ולהכשרתו.

3. התנאים בסעיפים 1 ו-2 לעיל התקיימו במשך תקופה העולה על תקופת ההמתנה כמפורט בדף פרטי הביטוח.

4. אם לא הייתה למבוטח תעסוקה ביום קרות מקרה הביטוח, תחול לגביו הגדרת אובדן מוחלט של כושר העבודה דלעיל, רק אם עקב מחלה או תאונה הינו מרותק לבית.

 
לתנאי התכנית המלאים, נספח 1008 לחץ כאן >>   
                                                           

 • נספח לשחרור מתשלום פרמיה במקרה אובדן מוחלט של כושר עבודה (פ) 
  (בהגדרה רגילה)

במעבר לאיילון חל שינוי בשם התכנית מ: נספח לשחרור מתשלום פרמיה במקרה אובדן מוחלט של כושר עבודה
ביטוח נוסף זה מקנה כיסוי לשחרור מתשלום פרמיות, במקרה של אובדן כושר העבודה עבודה מוחלט של המבוטח. בעל הפוליסה יהיה משוחרר מתשלום כל הפרמיות הנקובות בפוליסה אשר זמן פירעונן חל בתקופת אי הכושר המוחלט ולאחר סיומה של תקופת ההמתנה, בהתאם לתנאים המיוחדים לביטוח זה המפורטים בתנאי התכנית,
 

 
 • הרחבה לאובדן כושר עבודה חלקי (פ)

במעבר לאיילון שם התכנית השתנה מ: הרחבה לאובדן כושר עבודה חלקי
כיסוי נוסף לתכנית אובדן כושר עבודה.
במסגרת הרחבה זו ישולם פיצוי חודשי חלקי למבוטח אם יאבד את כושר עבודתו באופן חלקי.
המבוטח ייחשב כבלתי כשיר חלקית לעבודה, אם נתמלאו כל התנאים האלה:

1. המבוטח מקיים במצטבר את כל התנאים בנספח אובדן כושר העבודה אליהם צורף נספח זה בשיעור אובדן כושר עבודה של 25% לפחות, אך לא יותר מ- 74%.

2. כתוצאה מהאמור בסעיף קטן 1 לעיל, קטנה הכנסתו של המבוטח ב – 25% לפחות.

3. התנאים בסעיפים קטנים 1 ו– 2 לעיל התקיימו במשך תקופה העולה על תקופת ההמתנה כמפורט בדף פרטי הביטוח.

 

 
 • הרחבה לאובדן כושר עבודה לסיעוד ותאונות דרכים  

במעבר לאיילון לא חל שינוי בשם התכנית
כיסוי נוסף לתכנית אובדן כושר עבודה. במסגרת הרחבה זו ישולם פיצוי חודשי מוגדל לתקופה של עד 12 חודשים במקרה של אובדן מוחלט של כושר העבודה עקב תאונת דרכים או בהיות המבוטח בעל צורך סיעודי.
                                                                       
 • הרחבה לאובדן כושר עבודה פרנצי'זה (פ)

במעבר לאיילון שם התכנית השתנה מ:
הרחבה לאובדן כושר עבודה פרנצי'זה
כיסוי נוסף לתכנית אובדן כושר עבודה פיצוי ושחרור או שחרור. במסגרת הרחבה זו ישולם פיצוי חודשי נוסף למבוטח המצוי באובדן כושר עבודה מוחלט לתקופה העולה על תקופת ההמתנה בפוליסה, בגובה הפיצוי החודשי והפרמיה החודשית ששולמו בחודשים הראשון והשני שלאחר תקופת ההמתנה.
 
באם צורפה הרחבה זו לנספח שחרור מתשלום פרמיה, תחזיר החברה לבעל הפוליסה או למבוטח בחודש הראשון והשני שלאחר תקופת ההמתנה פרמיה בגובה הפרמיה שנזקפה לפוליסה בחודשים אלה.
 

 
 • רשימת פעילויות ספורט אתגרי (פסגות)

רשימת פעילויות ספורט אתגרי אשר מוחרגות מתוכניות הביטוח מוות מתאונה ונכות מתאונה.

לקבלת הצעה לביטוח חיים

לקבלת הצעה לביטוח חיים
Full name
תעודת זהות
דואר אלקטרוני
מספר נייד

לשירותך

החל מה - 1 ביולי 2018 לקבלת שירות יש לפנות לאיילון ביטוח, בדרכי ההתקשרות הבאים:
 
מוקד שירות לקוחות
פעיל בימים א'-ה' בין השעות: 08:00-16:00 
בטלפון: 1-700-72-72-77
 
שירות קבלת קהל
בכתובת: בית איילון, רחוב אבא הלל סילבר 12, רמת גן
שעות פעילות: ימים א'-ה' בין השעות: 08:00-15:00
 
בדואר אלקטרוני
 
באמצעות הפקס
03-7569566
 
באתר איילון, באזור האישי
בכתובת: www.ayalon-ins.co.il