ביטוח חיים למקרה מוות: מידע כללי

תוכניות ביטוח חיים למקרה מוות

ידיים שעוטפות משפחה למעלה ולמטה


מהו ביטוח חיים?

ביטוח חיים למקרה מוות מכל סיבה שהיא (למעט התאבדות בשנה הראשונה לביטוח), מעניק פיצוי כספי ליקיריו של אדם שנפטר, על מנת להבטיח את יציבותה הכלכלית של המשפחה ושמירה על רמת החיים אליה הורגלו, גם לאחר פטירתו. 
 

למי מיועדת תוכנית זו?

רמת החיים מותאמת להכנסה שלנו. כדי למנוע זעזוע כלכלי משמעותי במקרה של אסון – מוות, חשוב להגן על היקרים לנו ביצירת חלופות להכנסה שאבדה, באמצעות רכישת תוכנית ביטוח מתאימה. אז מה זה ביטוח חיים? מגוון תכניות המגנות עליך ועל משפחתך, ומונעות משבר כלכלי ברגעים הקשים, ועל ידי כך מאפשרים לך להתמקד בשיקום הרפואי.תכניות הביטוח של איילון ניתנות לרכישה כתכנית עצמאית או ככיסוי נוסף לכל פוליסת חיים חדשה וקיימת, ומיועדת למי שאין לו וגם למי שיש ביטוח חיים – למטרת השלמת סכומי הביטוח לצרכים המשתנים שלך.
 

מגוון תוכניות ביטוח החיים למקרה מוות של איילון

ביטוח למקרה מוות

תכנית המעניקה תשלום בסכום חד-פעמי למוטב, במקרה שפטירת המבוטח התרחשה במהלך תקופת הביטוח.
 • דרור 1 פרט  – הפרמיה משתנה כל שנה, בהתאם לגיל המבוטח
 • דרור למשכנתא – פוליסת ביטוח חיים למקרה פטירה, לכיסוי יתרת הלוואה.
  אדם אשר ידחה בחיתום לביטוח חיים למשכנתא, תיבחן זכאותו לביטוח "משכנתא לאדם עם מוגבלות מקצרת חיים" בהתאם לחוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התשנ"ח - 1998
 • עוגן למשפחה פרט – תכנית המעניקה תשלום חודשי במקרה פטירת המבוטח, ממועד הפטירה ועד לתום תקופת הביטוח המוגדרת בפוליסה, לשמירה היציבות הכלכלית של המשפחה.


יתרונות התכניות:

 • סכום הביטוח יקבע על-ידך בהתאמה לצרכים, בכפוף לחיתום רפואי
 • המבוטח קובע את המוטבים לקבלת התשלום במקרה פטירה
 • התכניות מבוססות על תשלום נמוך למבוטחים לא מעשנים, ובהתאמה לגברים ונשים.
 • התכניות ניתנות לרכישה כתוכנוית עצמאיות או ככיסוי נוסף לכל פוליסת ביטוח חיים.
 • תכנית "דרור 1 פרט" כוללת הטבת ברות ביטוח: למבוטחים קיימים עד גיל 45 – התוכנית מאפשרת להגדיל את סכום הביטוח הקיים עד הכפלתו במהלך התקופה באירועים כגון: נישואין, הולדת ילדים ללא צורך בהצהרת בריאות חדשה, ובכפוף לתנאי הפוליסה.

איך להתאים את ביטוח החיים הנכון לי?

סוכן הביטוח שלך באיילון יתאים עבורך את ביטוח החיים הנכון לך.
אם אין לך סוכן ביטוח, ניתן לפנות לאחד מסוכני הביטוח של איילון או למלא את פרטיך בטופס צור קשר.

תוכניות ביטוח חיים למקרה מוות של איילון
דרור 1 פרט

על התוכנית

תכנית המעניקה תשלום סכום חד-פעמי למוטב, במקרה שפטירת המבוטח התרחשה במהלך תקופת הביטוח.


דרור 1 פרט – הפרמיה משתנה כל שנה, בהתאם לגיל המבוטח


יתרונות התכניות

 • סכום הביטוח יקבע על-ידך בהתאמה לצרכים, בכפוף לחיתום רפואי
 • המבוטח קובע את המוטבים לקבלת התשלום במקרה פטירה
 • התכנית מבוססות על תשלום נמוך למבוטחים לא מעשנים, ובהתאמה לגברים ונשים.
 • התכנית ניתנות לרכישה כתוכנית עצמאית או ככיסוי נוסף לכל פוליסת ביטוח חיים.
 • התכנית כוללות הטבת ברות ביטוח:
  למבוטחים קיימים עד גיל 45 – התוכנית מאפשרת להגדיל את סכום הביטוח הקיים עד הכפלתו במהלך התקופה באירועים כגון: נישואין, הולדת ילדים ללא צורך בהצהרת בריאות חדשה, ובכפוף לתנאי הפוליסה.

איך להתאים את סכום הביטוח הנכון לי?

סוכן הביטוח שלך באיילון יתאים עבורך את סכום הביטוח הנכון לך ולמשפחתך. אם אין לך סוכן ביטוח, ניתן לפנות לאחד מסוכני הביטוח של איילון או למלא את פרטיך בטופס.
נספחים להורדה
טפסי הצעה
עוגן למשפחה – פרט

על התוכנית

"עוגן למשפחה - פרט" תוכנית ביטוח חיים המעניקה תשלום חודשי ליקרים לך, במקרה פטירה בטרם עת של המבוטח, ממועד הפטירה ועד לתום תקופת הביטוח המוגדרת בכיסוי, לשמירה על היציבות הכלכלית של המשפחה.

בתכנון פיננסי נכון והתאמה אישית לצרכי הלקוח ומשפחתו, חשוב לתת פתרון משולב למקרה פטירה:

 • ברכישת כיסוי "עוגן למשפחה פרט" המבטיח תשלום חודשי
  כחלופה להכנסה החודשית שאבדה, ולשמירה על רמת החיים אליה הורגלה המשפחה. 
  קיימת אפשרות לרכישת מספר תשלומים חודשיים שונים בהתאמה למוטבים שונים ולתקופות ביטוח שונות, ללא מגבלת תשלום לשארים חוקיים.
 • וברכישת כיסוי משלים "דרור 1 פרט" המבטיח סכום חד פעמי
  כמענה להוצאות חד פעמיות ובלתי צפויות, ולתמיכה בתכניות העתידיות של המשפחה

תכנון נכון בשילוב הכיסויים ייתן מענה מותאם לצרכים המשתנים לאורך תקופת הביטוח, ויימנע את הצורך בהתאמת סכום הביטוח למקרה פטירה בתדירות שוטפת.

יתרונות תוכנית עוגן למשפחה פרט

 • תכנית עוגן למשפחה פרט מבוססת על פוליסת ריסק ללא מרכיב חיסכון וללא ערכי סילוק, ומכסה מקרה מוות מכל סיבה שהיא, למעט התאבדות בשנה הראשונה
 • ניתן לרכוש עוגן למשפחה כביטוח יסודי
  ו/או כביטוח נוסף בפוליסות: ריסק "דרור 1 פרט" וחסכון פרט "פוליסל בשבילך"
 • ניתן לרכוש עד 5 כיסויים שונים לתשלום חודשי בפוליסה אחת (למבוטח ראשי ומשני יחד) ולהגדיר לכל כיסוי: את סכום הפיצוי החודשי, את תקופת הביטוח והמוטב.
 • תקופת ביטוח מינימאלית: 10 שנים
  אך לא יאוחר ממועד תום תקופת הביטוח בפוליסה היסודית אליה צורף הכיסוי, או עד גיל 85 של המועמד לביטוח – המוקדם מביניהם.
 • גיל כניסה מינימאלי: 20
 • גיל כניסה מרבי: 65
 • גיל תום ביטוח מרבי: 85
 • עלות הביטוח בפרמיה משתנה כל שנה.
 • התשלום החודשי - צמוד למדד מחירים לצרכן, עד למועד קרות מקרה הביטוח
 • אופן הצמדת התשלום החודשי למוטב לאחר קרות מקרה הביטוח:
  תשלום הראשון – ישולם בתוספת הצמדה למדד מחירים לצרכן
  מהתשלום השני ואילך – ישתנה סכום התשלום החודשי מידי חודש בחודשו בהתאם לתשואת מסלול ההשקעה "איילון מסלול כללי" (116), בניכוי הריבית התחשיבית בשיעור שנתי של 4%, ובניכוי דמי ניהול בשיעור שנתי של 1% ובכפוף להסדר התחיקתי.
 • מיסוי התשלום החודשי
  • סכום התשלום החודשי הפטור ממס = התשלום החודשי הנגזר מהערך ההוני הנוכחי של הפיצוי החודשי* בתוספת הצמדה למדד מחירים לצרכן.
  • סכום התשלום החודשי החייב במס = יתרת התשלום החודשי המלא צמוד למסלול השקעה "כללי" פחות סכום הפיצוי הפטור ממס.
   שיעור המס לניכוי: 25% מס רווח הון.
  • קיזוז הפסד – היה התשלום החודשי המלא נמוך מסכום התשלום החודשי הפטור ממס (כשהסכום אינו צמוד למדד, בשוק הון יורד) יראו בהפרש הפסד אשר ניתן לקיזוז רק כנגד הרווח אשר ייוצר בתכנית זו בשנת המס בה נוצר ההפסד.

*הגדרה: הערך ההוני הנוכחי של הפיצוי החודשי – במות המבוטח לפני תום תקופת הביטוח, החברה תחשב את הערך ההוני הנוכחי הדרוש לכסות את הסכום החודשי לתשלום למוטב, ממועד קרות מקרה הביטוח ועד לתום תקופת הביטוח שנותרה, כמפורט בפוליסה. הסכום החודשי המהוון יחושב על בסיס ריבית תחשיבית שנתית ברוטו בשיעור 4% ובניכוי דמי ניהול שנתיים בשיעור 1%, בהתאם להסדר התחיקתי.

איך להתאים את סכום התשלום החודשי הנכון לי?

סוכן הביטוח שלך באיילון יתאים עבורך את סכום התשלום החודשי הנכון לך ולמשפחתך.  אם אין לך סוכן ביטוח, ניתן לפנות לאחד מסוכני הביטוח של איילון.

נספחים
טפסים נוספים
דרור למשכנתא

על התוכנית

תכנית לביטוח חיים למקרה פטירה לכיסוי יתרת הלוואה. במקרה פטירת המבוטח במהלך תקופת הביטוח, תשלם החברה את תגמולי הביטוח למוטב הבלתי חוזר (המלווה) והסכום העודף, במידה וקיים, ישולם למוטב של המבוטח.

 • דרור למשכנתא - הפרמיה משתנה כל שנה, בהתאם לגיל המבוטח. 
 • משכנתא לאדם עם מוגבלות מקצרת חיים - אדם אשר ידחה בחיתום לביטוח משכנתא (רגיל) תיבחן זכאותו לביטוח "משכנתא לאדם עם מוגבלות מקצרת חיים" בהתאם לחוק "שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התשנ"ח - 1998"


יתרונות התכנית

 • סכום הביטוח  – יקבע על ידי הלקוח בהתאם לסכומי ההלוואה שלווה מהמלווה.
 • התכנית מבוססת על תשלום נמוך למבוטחים לא מעשנים, ובהתאם לגברים ונשים.
 • התכנית ניתנת לרכישה כתכנית עצמאית בלבד, למבוטח אחד או שניים - בזיקה להלוואה המבוטחת. 

איך להתאים את סכום הביטוח הנכון לי?

סוכן הביטוח שלך באיילון יתאים עבורך את סכום הביטוח הנכון לך ולמשפחתך. אם אין לך סוכן ביטוח, ניתן לפנות לאחד מסוכני הביטוח של איילון או למלא את פרטיך בטופס.
נספחים להורדה
טפסי הצעה
מוות מתאונה

ביטוח חיים למקרה מוות עקב תאונה – המשלם פיצוי כספי חד פעמי

תאונה היא אירוע פתאומי, שלא תוכנן על ידי המבוטח וגרם למותו, למעט מוות שנגרם כתוצאה ישירה ממחלה, המשפיע על המשך מהלך חייהם של בני המשפחה.

ביטוח חיים למקרה מוות מתאונה, הינו כיסוי נוסף המעניק פיצוי כספי בסכום חד פעמי פטור ממס במקרה של מות המבוטח אשר נגרם כתוצאה ישירה ומכריעה מתאונה במהלך התקופה הקובעת (3 שנים ויום ממועד התאונה), ומבטיח ליקירייך ביטחון כלכלי במקרה של אירוע בלתי צפוי.

תקופת ההתיישנות לכיסוי
– חמש שנים ממועד התאונה.

למי מיועדת התוכנית ?

התכנית מיועדת למבוטחים המעוניינים להגדיל את סכום ביטוח החיים למקרה פטירה בסכום פיצוי נוסף למקרה פטירה מתאונה בלבד בתשלום מופחת כדי לספק הגנה ביטוחית וכלכלית נוספת. סכום הביטוח משולם ללא תלות בתכניות ביטוח חיים נוספות הקיימים למבוטח.


יתרונות התוכנית

 • תשלום חד פעמי למוטבים - פטור ממס
 • אתה קובע את המוטבים בתוכנית


עקרי תנאי התכנית

 • התוכנית ניתנת לרכישה ככיסוי נוסף בלבד, בכל פוליסת פרט באיילון
 • סכום הביטוח המינימאלי לרכישה הינו בסך 50,000 ₪
 • סכום הביטוח המכסימלי 100% מסכום ביטוח ריסק מוות בתוכנית
 • תשלום פיצוי חד פעמי פטור ממס
 • דמי הביטוח (הפרמיה) צמודה למדד ומשתנה כל שנה בהתאם לגיל ולמגדר
 • סכום הביטוח צמוד למדד
 • ללא תקופת המתנה
 • גיל הצטרפות 20 עד 60
 • תום תקופת הביטוח בגיל 65, או כאשר הביטוח היסודי אליו צורפה התכנית יבוטל או ישולם במקרה מוות, או יהפוך לפוליסה מסולקת, או כאשר ישולם ערך פדיון הפוליסה - המוקדם מביניהם
 • קיימים חריגים לכיסוי הביטוח, כאמור בתנאי התכנית
 • תנאי הביטוח המלאים הם המחייבים


איך להתאים את סכום הביטוח הנכון לי?

סוכן הביטוח שלך באיילון יתאים עבורך את סכום הביטוח הנכון לך ולמשפחתך. אם אין לך סוכן ביטוח, ניתן לפנות לאחד מסוכני הביטוח של איילון או למלא את פרטיך בטופס.

 
טפסי הצעה

לקבלת הצעה לביטוח חיים

לידיעתך, לצורך טיפול מקצועי, פנייתך תועבר לאחד מסוכני הביטוח המקצועיים שלנו
 
לקבלת הצעה לביטוח חיים
שם מלא
תעודת זהות
מספר נייד
דואר אלקטרוני
מהות הפניה
MarketingSource
MarketingMedium
MarketingQueryString