"חושן" - ביטוח אובדן כושר עבודה: מידע כללי

חושן - ביטוח אובדן כושר עבודה למנהלים שכירים ועצמאייםתכנית מ- 12.2017


רמת החיים והביטחון הכלכלי של כל משפחה, תלויה ביכולת העבודה ובהכנסה סדירה. היכולת להמשיך לעבוד עלולה להיפגע עקב תאונה או מחלה לפרקי זמן קצרים או באופן תמידי, ולגרום לאובדן הכנסה בתקופה קשה בה ההוצאות הרפואיות אף גוברות.
"חושן" - תכנית הביטוח החדשה למקרה של אובדן כושר עבודה, מעניקה תשלום חודשי כתחליף להכנסה שאבדה, בתנאים משופרים, ומאפשרת לשמר את היציבות הכלכלית ואורח החיים אליו הורגלה המשפחה, בתקופת אי יכולת לעבוד מסיבה רפואית.

למי מיועדת התכנית

תכנית ביטוח חיים למקרה של אובדן כושר עבודה "חושן" מיועדת לשכירים ולעצמאיים, וניתנת בשלב זה לרכישה בפוליסת ביטוח מנהלים, תגמולים לעצמאיים, ובפוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה עצמאית (S.A), בכפוף להצהרה על הכנסה קיימת מעבודה.


רגל עם גבס


מה כוללת תכנית חושן?

 • "חושן" - כיסוי יסודי לביטוח אובדן כושר עבודה פיצוי ושחרור
 • נספחים המרחיבים את הכיסוי היסודי

עיקרי הכיסוי היסודי

 

 • הגדרת אובדן כושר עבודה מוחלט: אובדן כושר עבודה עקב מחלה או תאונה שבעקבותיה נשלל כושר העבודה של המבוטח באופן זמני או קבוע בשיעור של 75% לפחות, לעסוק בעיסוק שבו עסק עד אותה מחלה או תאונה ושבעקבותיה נבצר ממנו לעסוק בכל עיסוק סביר אחר**
 • אובדן כושר עבודה חלקי: אובדן כושר עבודה עקב מחלה או תאונה שבעקבותיה נשלל כושר העבודה של המבוטח באופן זמני או קבוע בשיעור של 25% ועד לשיעור של 74%, לעסוק בעיסוק שבו עסק עד אותה מחלה או תאונה ושבעקבותיה נבצר ממנו לעסוק בכל עיסוק סביר אחר**
 • **עיסוק סביר אחר: עיסוק התואם את ניסיונו, השכלתו והכשרתו של המבוטח בתקופה שלא תעלה על 3 שנים לפני קרות מקרה הביטוח, ואם שינה המבוטח את עיסוקו עקב המחלה או התאונה שגרמו למקרה הביטוח, תקופה שלא תעלה על 3 שנים לפני קרות המחלה או התאונה כאמור
 • פיצוי חודשי: בשיעור של עד 75% מהמשכורת/הכנסה מעבודה, המבוטחת בפוליסה
 • שחרור מהפקדות לחסכון הפנסיוני: בשיעורים שנקבעו בדף פרטי הביטוח
 • המשכורת המבוטחת לשכיר: ממוצע השכר הריאלי המבוטח בתכנית בשנים עשר החודשים או בשלושת החודשים שקדמו למועד קרות מקרה הביטוח, לפי הגבוה מביניהם, או תקופה קצרה יותר אם מדובר בשנת הביטוח הראשונה
 • ההכנסה המבוטחת לעצמאי: ממוצע ההכנסה הריאלית מעבודה המבוטחת בפוליסה והמדווחת לרשויות המס בשנים עשר החודשים שקדמו למועד קרות מקרה הביטוח, או תקופה קצרה יותר אם מדובר בשנת הביטוח הראשונה
 • גיל תום תקופת ביטוח: גיל 67, גיל פרישת חובה לגברים ונשים
  מבוטח רשאי לבחור בגיל מוקדם לגיל פרישת חובה, מינימום גיל 60 (פרישה מוקדמת)
 • תקופת המתנה: 3 חודשים
 • גג חתם: עד 15% ריאלי בשנים עשר החודשים, מוגבל ב- 60% גידול ריאלי במשך שישים החודשים שקדמו למועד הגידול
 • הפרמיה: משתנה כל שנה
 • קיים קיזוז פיצוי חודשי המשולם ממבטחים אחרים ו/או מגורם ממשלתי
 • קיים קיזוז מהכנסות אחרות
 • קיימים סייגים וחריגים בתכנית
 • כיסוי בתקופת העדר עבודה: מבוטח שלא חזר למעגל העבודה לאחר תקופת ריסק זמני של 12 או 24 חודשים, וכל עוד הכיסוי לאובדן כושר עבודה בתוקף, יוכל להמשיך ולשמר את הפיצוי חודשי בשיעור של עד 75% משכר מינימום או הפיצוי הקיים בפוליסה הנמוך מביניהם, ועל יתרת הפיצוי קיימת אופציה לרכישת נספח ברות ביטוח.
 • חובה רגולטורית חדשה: לכל טופס הצטרפות הכולל ביטוח אובדן כושר עבודה, קיימת חובת צירוף טופס גילוי נאות – המחשת השתנות שיעור הפיצוי החודשי בכל תקופת הביטוח, חתום על ידי המבוטח.

איך להתאים לי את ביטוח החיים למקרה של אובדן כושר עבודה הנכון לי?

סוכן הביטוח שלך באיילון יתאים עבורך את ביטוח החיים למקרה של אובדן כושר עבודה (ביטוח אובדן כושר עבודה) הנכון לך ולמשפחתך. אם אין לך סוכן ביטוח, ניתן לפנות לאחד מסוכני הביטוח של איילון או למלא את פרטיך בטופס קשר.

לקבלת הצעה לביטוח חיים

לקבלת הצעה לביטוח חיים
Full name
תעודת זהות
דואר אלקטרוני
מספר נייד