שאלות ותשובות בביטוח דירקטורים ונושאי משרה

ביטוח אחריות מקצועית מתייחס להחלטות סבירות אותן מקבל המבוטח, כשההחלטות נבחנות בהתאם להכשרתו המקצועית.

ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה מתייחס לאחריות ניהולית ואינו מתייחסת למקצוע או הכשרה מקצועית ספציפית.

ביטוח דירקטורים ונושאי משרה מיועד לחברות פרטיות, ציבוריות, חברות לתועלת הציבור, עמותות, מושבים, ורשויות מקומיות ונותן כיסוי לאחריותם הניהולית והפיקוחית של הדירקטורים ונושאי המשרה.

רצוי להקדים ולרכוש את הביטוח מיום הקמת החברה לשם קבלת כיסוי ביטוחי מקיף ורצף ביטוחי.

ניתן לערוך ביטוח נושאי משרה ודירקטורים במידה והדבר אינו נוגד את תקנון התאגיד וכן בשל:

  • הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אחר
  • הפרת חובת אמונים כלפי החברה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה

באזור האישי תוכל לעקוב אחר מצב התביעה שלך ולבדוק האם הטפסים ששלחת הגיעו אלינו.

באמצעות האזור האישי או בעזרת הצ'אט בוט תוכל לעקוב אחר מצב התביעות שלך בכל זמן ומכל מקום. 

פרטי הסוכן האישי שלך מופיעים באזור האישי.
אם אין לך סוכן, בעמוד הראשי של אתר הבית של איילון תוכל למצוא את כל סוכני הביטוח הקרובים אליך.

יש כמה דרכים לבדוק זאת:

לאיילון מחלקת תביעות מנוסה אליה ניתן להעביר הודעות על תביעות או חשש לתביעות כנגד דירקטורים ונושאי משרה באמצעות סוכן הביטוח. כדאי לדווח לנו מיד כשעולה החשש לתביעה ולא להמתין.

הכיסוי הביטוחי כולל באופן אוטומטי חברות בנות קיימות של החברה. לגבי חברת בת חדשה, על פי תנאי הביטוח, ישנן חברות בנות אשר נכללות באופן אוטומטי ואחרות אשר נדרש בגינן דיווח. כדאי לבדוק מול סוכן הביטוח שלכם האם חברת הבת החדשה עומדת בתנאי ההכללה האוטומטית או שנדרש דיווח בגינה.

כאשר חברה חדלה מלהתקיים כישות משפטית, ביטוח הדירקטורים שלה משתנה באופן אוטומטי לכיסוי תביעות בגין מעשים שלא כדין שנעשו עד ליום הפירוק ואשר תוגשנה במהלך תקופת הביטוח (כיסוי RUN (OFF. באפשרות החברה לרכוש ביטוח RUN OFF נוסף, אשר ימשיך הכיסוי במתכונת זו לתקופה נוספת, עד 7 שנים.

כאשר יש שינוי בבעלות החברה, או בנושאים אחרים אשר עלולים להשפיע על הסיכון, יש להודיע על כך לסוכן הביטוח על מנת שיבדוק מול איילון האם יש צורך לעדכן את השינוי בביטוח והאם יש לשינוי השפעה על הכיסוי הקיים.

שאלות ותשובות בביטוח דירקטורים ונושאי משרהלמאגר השאלות והתשובות

לקבלת הצעה לביטוח דירקטורים ונושאי משרה

לקבלת הצעה לביטוח דירקטורים ונושאי משרה
שם מלא
תעודת זהות
מספר נייד
דואר אלקטרוני
מהות הפניה
MarketingSource
MarketingMedium
MarketingQueryString