תנאי שימוש

בממשק ביטוח אחריות מקצועית לסוכני ביטוח


מבוא

 • האמור בתנאי השימוש מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.
 • נבקשך לקרוא בעיון את תנאי השימוש לפני השימוש באתר.
 • אם אינך מסכים לכל תנאי השימוש אל תעשה שימוש באתר. גלישה ושימוש באתר מהווים הסכמה מצדך להוראות ולתנאים אלה והתחייבותך לפעול על-פיהם.
 • באתר ניתן לבצע רכישה באופן דיגיטלי מקוון לפוליסה אטרקטיבית מאיילון חברה לביטוח בע"מ (להלן: "איילון") איילון נמנית עם החברות הבנות של איילון אחזקות בע"מ. כל חברות הבנות והחברות הקשורות ייקראו להלן: "קבוצת איילון".

אופן ביצוע רכישת הפוליסה

 • עליך להזין נתונים אישיים לצורך קבלת הצעת מחיר.
 • איילון רשאית שלא לאפשר קבלת הצעת מחיר וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי
 • הצעת מחיר אינה מהווה אישור לקיום ביטוח.
 • לאחר קבלת הצעת מחיר תוצג האפשרות לרכישת הפוליסה. יהיה עליך לאשר את הפרטים אותם הזנת במעמד ההצעה, למסור פרטים רלוונטיים לצורך הרכישה ולסיים את התהליך בשלמותו.
 • הנך מאשר כי אם תהליך מכירת הפוליסה לא הושלם, איילון תהיה רשאית, אך לא חייבת, לפנות אליך לשם בחינת האפשרות להשלמת התהליך.

כללי

 • השימוש באתר עשוי להיות כרוך ברישום ובמסירת פרטים ומידע אישי. שים לב כי אינך חייב על פי חוק למסור את הפרטים והמידע האישי; מסירתם תלויה בהסכמתך וברצונך החופשי בלבד.
 • עם זאת מובהר כי מסירת פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים, עלולים למנוע ממך את האפשרות להשלים את קבלת ההצעה ורכישת הפוליסה, לפגוע באיכות השירות הניתן לך או באפשרות לקבלו, לפגוע ביכולת ליצור אתך קשר, במידת הצורך וכן להביא לרכישת מוצר שאינו מתאים לצרכיך.
 • איילון עשויה ואף רשאית לשנות מעת לעת (בדרך של שינוי, מחיקה, הסרה, הוספה, לרבות הוספת תנאים) את תנאי השימוש באתר על פי שיקול דעתה הבלעדי בכפוף להוראות הדין. השימוש באתר או במערכות יהיה כפוף לתנאים החדשים לאחר השינוי ולפיכך עליך לקרוא את תנאי השימוש בכל פעם שהנך עושה שימוש באתר.
 • האמור בתנאי שימוש אלו, הוא בנוסף לכל זכות המוקנית לאיילון על פי כל דין.

השימוש באתר

 • רשאי להשתמש באתר כל אדם העומד בתנאים הבאים:
   • בגיר, בעל כשרות משפטית (לגבי חסויים, רשאי להשתמש באתר האפוטרופוס שלהם).
   • בעל תעודת זהות תקפה.
   • בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק בישראל על ידי חברת כרטיסי אשראי
   • בעל תיבת דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.
   • בעל כתובת בישראל.
 • אתה מצהיר כי כל מידע שאתה מוסר באתר הינו נכון ומדויק. כמו כן אתה מצהיר, כי אתה יודע כי איילון מסתמכת על נכונות המידע לצורך מתן ההצעה ומכירת הפוליסה.

הצגת המידע

המשתמש מכיר בכך ומסכים כי האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו ו/או כל חומר או מידע שהגישה אליו נעשית באמצעות האתר, השירות המוענק באמצעות השימוש באתר והתוכנות העומדות בבסיסו, מוגשים ומועמדים לרשותו כמות שהם (AS IS).

 • קבוצת איילון לא תחוב בכל אחריות מכל סוג שהוא לגבי החלטות ו/או פעולות עסקיות, כלכליות ו/או כספיות אשר יקבל ו/או יעשה המשתמש בהסתמך על מידע המסופק על-ידי ובאמצעות האתר. המשתמש מסכים, מצהיר ומתחייב במפורש ליטול על עצמו בלבד את כל האחריות לרבות כל סיכון אפשרי הנובעים מכל שימוש שייעשה באתר.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל קבוצת איילון ו/או החברות הקשורות אליהם ו/או עובדיהם, בעלי המניות שלהם, סוכניהם, ספקי התוכן השונים או מעניקי הרישיונות השונים הקשורים לאתר ולתוכנו, עושים כל שביכולתם לוודא את תקינות ורצף פעולתו של האתר וכן את איכותו, אמינותו, שלמותו ורמת הדיוק והעדכון של המידע והתוכן הכלולים באתר, אולם הם אינם יכולים, מבטיחים או מתחייבים לערוב לכך שהתקינות ו/או רציפות פעולתו של האתר ושל המידע ו/או השירות הניתנים באמצעותו, יהיו חופשיים ו/או חפים מהפרעות ו/או שגיאות, כמו גם לתוצאות שיושגו כתוצאה מהשימוש באתר ו/או למידת הדיוק ו/או רמת העדכון של תוכנו של האתר ו/או של כל מידע המאוחסן באתר או שניתנת אליו גישה באמצעות האתר.
 • ההחלטה להשתמש באתר והאחריות על תוצאות השימוש בו הנה על המשתמש בלבד, וקבוצת איילון לא תישא בשום אחריות בגין נזק, הפסד או אובדן כלשהו, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא לשימוש באתר, לעיכוב בשימוש בו, או לאי- יכולת להשתמש בו מכל סיבה שהיא.

הגבלת אחריות 

המשתמש מצהיר בזאת ומסכים כי קבוצת איילון ו/או כל חברה מקבוצת איילון ו/או כל גוף או אדם הקשורים ו/או מעורבים ביצירת, הפקת או הפצת האתר ותוכנו יהיו פטורים מכל אחריות וחבות תחת כל עילה משפטית שהיא, בקשר לכל נזק, פגיעה, הפסד או הוצאה, ישירים או עקיפים, משניים, מיוחדים או תוצאתיים, הקשורים בקבלת המידע המצוי באתר, ו/או השירותים הניתנים באמצעות האתר ו/או בשימוש באתר או חוסר היכולת להשתמש באתר, לרבות אך לא רק, אובדן נתונים או רווחים, שייגרמו כתוצאה מכל כשל, שגיאה, שיבוש השמטה, הפרעה, מחיקה, פגם, איחור או עיכוב של כל פעולה או העברת נתונים, נזקי חומרה ו/או תוכנה הנובעים מוירוסים כלשהם, נתק תקשורת כלשהו, גניבה, השמדה, קיום גישה בלתי חוקית לכל מידע המצוי באתר, ו/או לכל שינוי או שימוש בנתונים ובמידע המצויים באתר ו/או כל התנהגות פוגעת ו/או בלתי חוקית של משתמשים אחרים ו/או צדדים שלישיים כלשהם, וכי כל אחריות ו/או סיכון בקשר עם כל האמור לעיל יחולו על המשתמש בלבד. המשתמש מבין ומסכים כי כל האמור לעיל חל לגבי כל תחולתו ותוכנו של האתר.

שיפוי

המשתמש באתר מסכים ומתחייב לשפות ולפצות את קבוצת איילון ו/או כל חברה מקבוצת איילון, מנהלים, נושאי משרה בהם, בעלי מניותיהם, עובדיהן, סוכניהן, והבאים מכוחם כנגד כל תביעה, דרישה והוצאה, לרבות שכ”ט עו”ד, הנובעים מכל שימוש שיעשה המשתמש באתר בניגוד לתנאי השימוש.


העלאת מידע לאתר

בנוסף להגבלות אחרות המפורטות בתנאי שימוש אלה, אתה מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר כמפורט להלן:

 • העלולים להשפיע על הביצועים או התפקוד של המערכות, השירותים או האתר של קבוצת איילון או המפריע או המונע או המגביל מאחרים את השימוש באתר;
 • האסורים לפרסום או לשימוש ו/או הם בגדר איום, פגיעה העלבה, הוצאת דיבה, השמצה או ביטוי פוגעני אחר;
 • הם בגדר דברים העלולים לעודד לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי חיקוק, או עלולים לעורר אחריות משפטית;
 • העלולים להפר זכויות קניין של אחר, כולל, בלי הגבלה, זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, פטנטים, זכויות להגנת הפרטיות ו/ או כל זכות קניינית אחרת;
 • הכוללים וירוס, סוס טרויאני, תולעת, פצצות זמן או רוטינות או תוכנה אחרת העלולים לגרום נזק, הפרעה, יירוט או הפקעה לכל מערכת, לאתר או למידע או הפוגע בזכויות הקניין הרוחני של אחר, הכוללים פרסומות מכל סוג שהוא בלי הרשאה מפורשת מראש של קבוצת איילון.
 • כוללים מידע כוזב או מטעה.
  כמו כן הינך מסכים:
 • שלא תשתמש ולא תבקר בכל שירות, מידע, יישום או תוכנה הזמינים דרך אתר האינטרנט באופן שלא הורשה במפורש על-ידי קבוצת איילון.
 • שלא תהיה רשאי למסגר או לנצל טכניקות מסגור כדי לצרף כל חלק או היבט של התוכן או המידע, ללא הסכמתה המפורשת בכתב של קבוצת איילון.
 • שאין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר לרבות תוכנות מסוג Robots, Crawlers וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר ובכלל זה אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
 • שלא להתחזות לאיילון או לקבוצת איילון או לכל אחת מהחברות מקבוצת איילון לאחר או להתחפש (spoof) לאיילון או לקבוצת איילון או אחר.
 • שלא לזייף כותרות או להערים באמצעים מזהים כדי להסוות את מקור התוכן המשודר באמצעות השירותים.
 • הינך רשאי להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש או לאפשר לאחרים להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים בפרסומים אלקטרונים וכיו”ב, לכל מטרה בין מסחרית ובין שאינה מסחרית שאינה לצורך שימוש אישי ופרטי.
 • קבוצת איילון אינה יכולה לפקח על כל מידע המועלה באתר על-ידיך או על-ידי משתמשים אחרים. ידוע לך ומוסכם עליך כי מבלי לגרוע מכל זכות המוקנות לקבוצת איילון על-פי תנאי שימוש אלה, קבוצת איילון שומרת לעצמה את הזכות לערוך, להסיר ולסרב להעלות לאתר כל מידע שלפי שיקול דעתה הבלעדי של קבוצת איילון מפר את תנאי השימוש.
 • בהעלותך מידע, מסמכים או הודעות לאתר ("התקשרות") אתה מעניק בזאת לקבוצת איילון רישיון בלתי מוגבל ובלתי חוזר לעשות בתקשורת כל שיידרש לפי שיקול דעתה הבלעדי של קבוצת איילון כדי להשיג את המטרות החוקיות שלשמן הועלתה התקשרות לאתר, בכפיפות להוראות תקנון זה. אתה מוותר בזאת, על כל טענה או תביעה כנגד קבוצת איילון בגין הפרת זכויות קניין ופרטיות בכל הנוגע לתקשורת, אלא אם תוכח התרשלות איילון בביצוע חובותיה הנובעות מתקנון השימוש.

קישורים צד שלישי
קישורים יוצאים - אתר האינטרנט עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט ולמשאבים של צד שלישי (אשר ייקראו ביחד להלן "אתרים מקושרים") אתרים מקושרים אלה ניתנים אך ורק לנוחיותך ולא כהמלצה של קבוצת איילון לגבי תוכנם של אתרים מקושרים כאלה. קבוצת איילון אינה מייצגת ואינה אחראית לנכונות, הדיוק, רמת הביצועים או האיכות של כל תוכן, תוכנה, שירות או יישום הנמצאים באתר מקושר כלשהו. קבוצת איילון אינה אחראית לזמינות של האתרים המקושרים או לתוכנם או פעילויותיהם של אתרים כאלה. אם תחליט לבקר באתרים מקושרים, אתה עושה זאת באחריותך בלבד. בנוסף, שימושך באתרים מקושרים כפוף לכל מדיניות ותנאי שימוש החלים, לרבות מדיניות הפרטיות של האתר המקושר.

קישורים נכנסים - קישור לכל דף של אתר האינטרנט מלבד https://www.ayalon-ins.co.il באמצעות קישור טקסט פשוט אסור בהחלט בהיעדר הסכם קישור נפרד עם קבוצת איילון. נאסר על כל אתר אינטרנט או כלי אחר המכיל קישור לאתר https://www.ayalon-ins.co.il או לכל דף הזמין בתוכו (1) להעתיק תוכן (2) להשתמש בדפדפן או בסביבת שוליים מסביב לתוכן, (3) לרמוז בכל צורה כי כל אחת מחברות קבוצת איילון ממליצה עליו או על מוצריו, (4)לתת מצג-שווא בנוגע לכל מצב עובדתי, לרבות בנוגע ליחסיו עם קבוצת איילון (5)להציג מידע כוזב אודות מוצרים או שירותים של קבוצת איילון וכן להשתמש בכל סמל או סימן של כל חברה מקבוצת איילון ללא רשות מפורשת בכתב של קבוצת איילון.


שימוש בסיסמאות
השימוש באינטרנט לצורך צפייה במידע אישי חושף את המשתמש לסיכונים הנובעים ממבנה רשת האינטרנט ומהשימוש במחשב אישי ו/או כל ציוד קצה אחר המאפשר התחברות לרשת ("מחשב אישי"). במידה ולצורך רכישת שירות ניתן לך שם וסיסמא עליך לשמור על הסיסמאות ושאר אמצעי אבטחת המידע בסודיות מוחלטת ולמנוע כל שימוש בלתי מורשה בהם ו/ או במחשבך האישי.


שימוש במידע

 • קבוצת איילון אוספת מידע ושומרת אותו במאגריה. המידע האישי הנאסף על ידה מהמשתמשים באתר, כגון: שם, כתובת, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני וכיוצא באלה- נאסף רק כאשר המשתמשים באתר בוחרים לספק מידע אישי כאמור מרצונם החופשי או כאשר קבוצת איילון עורכת סקר מקוון על בסיס רצוני. 
 • בעת שתשתמש באתר, עשויה קבוצת איילון לאסוף מידע על נוהגיך ביחס לשימוש באתר, לרבות מידע שקראת, העמודים בהם צפית, השירותים שעניינו אותך, מקום המחשב ונתוני כתובת האינטרנט שבאמצעותם ניגשת לאתר, סוג מכשיר הקצה שברשותך, סוג מערכת ההפעלה המשמשת אותך ועוד. בנוסף, קבוצת אילון רשאית לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי או מצרפי בקשר עם השימוש באתר.
 • הנך מסכים כי המידע שיימסר על ידך באתר יוכל לשמש את קבוצת איילון למטרות עיבודים סטטיסטיים לרבות ביצוע פילוחי מידע. כן הנך מסכים לכך שהמפעילה תהא רשאית לשמור את המידע שיימסר על ידך במאגרי המידע שלה.

מסירת מידע צד שלישי
קבוצת איילון לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים שלהלן:

 • ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר;
 • אם תפר את תנאי השימוש באתר, או אם תבצע באמצעות האתר או בקשר אליו, פעולות הנחזות על ידי קבוצת איילון כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
 • אם יתקבל בידי קבוצת איילון צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי;
 • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין קבוצת איילון או מי מטעמה;
 • על פי בקשתך המפורשת.

   

הזכות לעיין במידע
על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 כל אדם זכאי לעיין – בעצמו, או על ידי בא כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוס - במידע שעליו המוחזק במאגרי מידע. אדם שעין במידע ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל מאגר המידע סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות שמכוח הגנת הפרטיות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעות סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן שנקבע בתקנות.


אבטחת מידע

 • קבוצת איילון משתמשת באמצעי אבטחת מידע התואמים את אמות המידה הנהוגים באתרי מרשתת. למרות האמור לעיל, מובא לידיעתך כי בהיות הסביבה מקוונת לא ניתן להבטיח במאת האחוזים חסימה הרמטית וקיים סיכון מסוים של חדירה למאגרי הנתונים של האתר וכן לתעבורת הנתונים בין המחשב בו אתה עושה שימוש לבין המפעילה ולהיפך.
 • משכך, מוסכם עליך כי קבוצת איילון לא תהא אחראית לנזק, ככל שייגרם לך, כתוצאה מחדירה בלתי מורשית למאגר הנתונים באתר והעברת מידע אודותיך או מידע שנמסר על ידך לצד שלישי כלשהו, וזאת ככל שהמפעילה נקטה בצעדים סבירים ומקובלים למניעת פעולות שכאלה.

קנין רוחני

 • כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני בקשר לאתר וכל המידע, התכנים והשירותים הנמצאים באתר, שאינם של צדדים שלישיים, שייכים לקבוצת איילון, הם רכושה הבלעדי וחלות עליהם כל ההגנות הקבועות בכל דין.
 • מובהר, כי נאסר עליך לעשות כל פעולה שיש בה כדי לפגוע בזכויות קנייניות אלה. בכלל זה, נאסר עליך להכניס שינויים, לשדר, להעביר, להפיץ, להעתיק, לשכפל, להציג, לפרסם, או למכור כל מידע, תכנים והשירותים המופיעים באתר, כולם או חלקם.

דין ושיפוט

 • תנאי שימוש אלו וכל עניין הקשור באתר כפופים לחוקי מדינת ישראל.
 • בכל עניין או סכסוך שיפרוץ בהקשר לאתר או לתקנון זה, סמכות השיפוט הבלעדית לדון בו תהא נתונה לבתי המשפט במחוז תל אביב.