משיכת (פדיון) כספים מביטוח מנהלים (פיצויים / תגמולים)

משיכת (פדיון) כספים מביטוח מנהלים (פיצויים / תגמולים) - תוכן
הכספים שצברת בפוליסת ביטוח מנהלים שלך בחברת איילון מיועדים להבטיח לך הכנסה קבועה בעת פרישתך ממקום עבודת ויציאתך לגמלאות, בכפוף להסדר התחיקתי, תקנות קופות גמל ופקודת מס ההכנסה.

החיסכון בביטוח מנהלים מורכב מחיסכון לפיצויים ולתגמולים. קיימת חשיבות רבה בהפקדה רציפה לחיסכון בביטוח מנהלים, והימנעות ממשיכת החיסכון כולו/חלקו במהלך תקופת הביטוח עד לגיל פרישה. משיכת חיסכון לפני גיל פרישה תקטין את הקצבה הצפויה בפרישה לפנסיה.

כספי הפיצויים שהצטברו בפוליסה ניתנים למשיכה רק לאחר סיום יחסי עובד ומעסיק ומיועדים לגיל פרישה. משיכתם במהלך השנים מקטין באופן משמעותי את הקצבה הצפויה בגיל פרישה.

כספי התגמולים שנצברו בפוליסה שלך מהווים מרכיב עיקרי בחיסכון שלך ומיועדים לגיל פרישה. משיכת התגמולים כפופה לתקנות קופות גמל, והפטור או חבות המס הינם בהתאם לוותק הכספים ו/או מועד משיכתם, כמפורט להלן.

חשוב לקבל הכוונה פנסיונית מסוכן הביטוח שלך או יועץ מס לפני ביצוע פדיון, על מנת להבין את כל ההשלכות הצפויות בפוליסות שלך מבעוד מועד, ומניעת תשלום מס ככל האפשר, בהתאם לתקנות.

חשוב לדעת


 • פדיון כספי פיצויים:

כספי פיצויים ניתנים למשיכה לאחר סיום יחסי עובד ומעסיק בלבד. הפיצויים עומדים במבחן מס בהתאם לכללים הבאים:
פיצויים פטורים ממס מוגבלים בתקרה או השכר (הנמוך מביניהם) X וותק במקום העבודה האחרון (התקרה מפורסמת ע"י רשות המיסים בתחילת כל שנה). חישוב הפיצויים הפטורים, החייבים במס ושיעור המס לניכוי, ייעשו על סמך טופס 161 שיועבר אליך על-ידי המעסיק ו/או על-פי תאום מס שיונפק לך מפקיד שומה הקרוב למקום מגוריך. קיימים פתרונות להימנעות מתשלום מס על חלק הפיצויים החייב במס. חשוב להתייעץ לפני קבלת החלטה.

 • פדיון כספי פיצויים על ידי מעסיק:

בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005,
משיכת כספי פיצויים על ידי מעסיק שהופקדו במרכיב הפיצויים בביטוח מנהלים לקצבה, בכפוף להוראות סעיף 26 לחוק פיצויי פיטורים ולהוראות לפי סעיף 14, אפשרי רק אם תיעשה לאחר שיחסי העבודה הסתיימו והתקיים אחד מאלה:

 •  המעסיק העביר לחברה בתוך ארבעה חודשים ממועד סיום יחסי העבודה פסק דין הצהרתי שמאשר שהעובד חדל לעבוד אצלו בנסיבות שאינן מזכות אותו בפיצויי פיטורים או בחלקם, שכספי הפיצויים, כולם או חלקם, שייכים למעסיק והוא זכאי לקבלם.
 • המעסיק המציא לחברה, בתוך ארבעה חודשים ממועד סיום יחסי העבודה, אסמכתה המעידה שנקט הליך משפטי לקבלת פסק דין הצהרתי בדבר זכאותו לכספי הפיצויים או חלקם, או שנקט הליך משפטי לשלילת פיצויי הפיטורים או חלקם לפי סעיפים 16 או 17 לחוק פיצויי פיטורים, והתקבלה הכרעה סופית בהליך בדבר זכאותו של המעסיק לכספי הפיצויים או חלקם אף לאחר התקופה למתן הודעה.
 • הומצאו לחברה בתוך ארבעה חודשים ממועד סיום יחסי העבודה, כל המסמכים האלה:

1) הודעה מאת המעסיק בצירוף אסמכתא, שכספי פיצויים שהפקיד לקופת הגמל בעבור עמית-שכיר, או חלקם, ניתנים להחזרה לידי המעביד על פי דין או בהתאם להסכם העסקה;

2) הודעה מאת העובד, שנחתמה על ידו אחרי מועד סיום יחסי העבודה, שכספי הפיצויים או חלקם שהופקדו בעבורו לביטוח המנהלים בתקופת עבודתו אצל המעסיק ניתנים להחזרה למעסיק.

 • פדיון כספי תגמולים


תקנות קופות גמל למשיכת כספי תגמולים, מבחינות בין תקופות הפקדה שונות ובין תוכניות "הון" (המיועדת למשיכה ח"פ) ולתכנית "קצבה" (המיועדת לקבלת קצבה חודשית מגיל פרישה).
משיכת תגמולים כדין בהתאם לתקנות – תהיה פטורה ממס הכנסה וממס רווחי הון.

משיכת תגמולים שלא כדין ובניגוד לתקנות – תחויב בניכוי מס במקור בשיעור של מינימום 35% או בשיעור אחר ככל שייקבע ע"י פקיד שומה.

במשיכה חלקית של התגמולים, חשוב לציין את סוג החיסכון המבוקש על ידך למשיכה הון או קצבה. בהעדר הנחיה, יפדו תחילה תגמולים פטורים ממס מחיסכון הון ולאחר מכן מחיסכון קצבה, בכפוף לפטור/ניכוי מס בהתאם לתקנות קופות גמל. במשיכת תגמולים באופן חלקי או מלא, תקוזז יתרת ההלוואה הקיימת בפוליסה, במידה וקיימת.

להלן כללי משיכת כספי תגמולים לשכירים, בהתאם לתקנות קופות גמל:


1. משיכה כדין – פטור ממס

תגמולים בתכנית הון שהופקדו בפוליסה עד לתאריך 31.12.2004
ותגמולים בתכנית קצבה שהופקדו בפוליסה עד לתאריך 31.12.1999:

 • לאחר תקופה של 6 חודשים לפחות, לא היית מועסק כלל.
 • לאחר תקופה של 13 חודשים לפחות, בה היית מועסק אך המעסיק לא הפריש בעבורך בתקופה זו להסדר פנסיוני.
 • לאחר תקופה של 6 חודשים לפחות, בה שונה מעמדך עצמאי.
 • בהגיעך לגיל 60, מותנה בוותק של 5 שנים ממועד ההפקדה הראשונה

תגמולים בתכנית הון שהופקדו בפוליסה מתאריך 01.01.2005 ועד 31.12.2007:

 • בהגיעך לגיל 60, מותנה בוותק של 5 שנים ממועד ההפקדה הראשונה

2. משיכה שלא כדין – חייבת בניכוי מס

תגמולים בתכנית הון – ללא עמידה בתנאים לעיל
ותגמולים בתכנית קצבה – שהופקדו בפוליסה החל מ- 1.1.2000:

 • במשיכה ינוכה מס במקור בשיעור של מינימום 35%

3. תנאים מיוחדים למשיכת תגמולים בתכניות הון וקצבה – ללא מס

 • בעילה של מיעוט הכנסות, בהתאם לתצהיר הכנסות שלך ובן/בת הזוג לפי טופס 159 א'
 • למטרת כיסוי הוצאות רפואיות גבוהות עבורך או עבור קרוב שלך
 • במצב של נכות צמיתה בשיעור של 75% ומעלה, שנקבעה לך או לקרוב שלך

  הגדרת קרוב: בן זוג, הורה, הורי הורה, צאצא, או צאצא של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מהם

איך מבקשים משיכה (פדיון) מביטוח מנהלים?


יש להעביר אלינו את הטפסים הבאים, הזמינים באתר איילון:

 • טופס בקשה למשיכת כספי תגמולים בביטוח מנהלים
 • טופס בקשה למשיכת פיצויים בביטוח מנהלים
 • טופס 161 ו/או אישור פקיד שומה בגין פיצויים חייבים במס
 • צילום תעודת זהות קריא, כולל ספח
 • אישור ניהול חשבון בנק אליו יופקדו הכספים או צילום המחאה מהחשבון
 • למשיכה בעילה של מיעוט הכנסות, טופס 159א' מרשות המיסים, בצירוף הוכחת הכנסה של שני בני הזוג
 • למשיכה בעילה של הוצאות רפואיות גבוהות – יש לצרף אישור פטור מפקיד שומה.

באפשרותך להעביר אלינו את טפסים באחת מהדרכים הבאות:

 • בדואר, לכתובת: בית איילון ביטוח, רח' אבא הלל סילבר 12, ת.ד. 10957, רמת גן 5250606
 • בדואר אלקטרוני bht@ayalon-ins.co.il
 • בפקס 03-7569566
 • לברורים ניתן ליצור קשר עם מוקד שרות הלקוחות בטלפון: 1-700-72-72-77

* התוכן הנ"ל הינו בגין הצעה בלבד ואין בו כדי להוות המלצה או תחליף לייעוץ מקצועי

לקבלת הצעה לחיסכון

לקבלת הצעה לחיסכון
Full name
תעודת זהות
דואר אלקטרוני
מספר נייד

מוקד ביטוח חיים

דואר אלקטרוניmokedat@ayalon-ins.co.il
טלפון: 1-700-72-72-77
פקס: 03-7569566
ימים ושעות פעילות: א-ה מ-8:00 עד 16:00