משיכת כספים מחיסכון לעצמאיים

איך מושכים כספים מחיסכון תגמולים לעצמאיים?

איך מושכים כספים מחיסכון תגמולים לעצמאיים?


פוליסת תגמולים לעצמאיים, כפופה לתקנות קופות גמל, ולפיכך בעת תכנון משיכת החיסכון עלייך לבחון את אפשרויות הפדיון בהתאם לתקנות וחבות במס.

חיסכון תגמולים לעצמאיים מיועד לגיל פרישה, למטרת קבלת קצבה חודשית לאחר הפרישה לפנסיה, כתחליף להכנסה מעבודה שפסקה.

קיימת חשיבות רבה בביצוע הפקדות רציפות לפוליסה במשך כל שנות העבודה, ולהימנע ככל האפשר מפדיון (משיכת) החיסכון, העלול לגרום לפגיעה בכיסויים הביטוחיים, בזכויותיך בפוליסה/ות, והקטנת החיסכון והקצבה בגיל פרישה. במשיכה מלאה של החיסכון – הפוליסה תבוטל.

חשוב שתקבל הכוונה פנסיונית מסוכן הביטוח שלך או יועץ מס לפני ביצוע פדיון, לקבלת סיוע והבנת ההשלכות הצפויות בפוליסות שלך מבעוד מועד, ומניעת תשלום מס ככל האפשר, בהתאם להסדר התחיקתי, תקנות קופות גמל ופקודת מס ההכנסה.


חשוב לדעת בפדיון חסכון תגמולים לעצמאיים

 • תקנות קופות גמל למשיכת תגמולים לעצמאיים, השתנו במהלך השנים והן מבחינות בין תקופות הפקדה שונות ובין תכנית "הון" לבין תכנית "קצבה".
 • משיכת תגמולים בהתאם לתקנות – תהיה פטורה ממס הכנסה וממס רווחי הון.
 • משיכת תגמולים בניגוד לתקנות – "משיכה שלא כדין", תחייב ניכוי מס במקור בשיעור מינימאלי של 35% או שיעור המס השולי הגבוה מביניהם, בהתאם להסדר התחיקתי.
 • במשיכה חלקית, חשוב שתציין את סוג החיסכון המבוקש על ידך מחיסכון הון או חיסכון קצבה. בהעדר הנחיה, יפדו תחילה כספים מחיסכון הון ולאחר מכן מחיסכון קצבה, בכפוף לפטור/ניכוי מס בהתאם להסדר התחיקתי.
 • במשיכת תגמולים באופן חלקי או מלא, תקוזז יתרת ההלוואה הקיימת בפוליסה, במידה וקיימת.
 • להלן כללי משיכת תגמולים לעצמאיים מפוליסת ביטוח, בסכום חד-פעמי - פטור ממס, בכפוף להסדר התחיקתי:

תגמולים לעצמאיים

חסכון תגמולים הנובע מפקדות עד

כללי משיכת סכום חד-פעמי בפטור ממס

תוכנית "הון"

עד 31.12.2005

1. לאחר 15 שנות וותק ממועד ההפקדה הראשונה לקופה.
2. בגיל 60 מותנה בוותק מינימאלי של 5 שנים לפחות.

תוכנית "הון"

מ- 1.1.2006
ועד 31.12.2007

בגיל 60 מותנה בוותק מינימאלי של 5 שנים לפחות.

ביטוח מנהלים "הון"

מ- 1.1.2008 ואילך

החיסכון אינו ניתן למשיכה בסכום חד פעמי, ומיועד למשיכה כקצבה חודשית או היוון קצבה, החל מגיל 60 (פרישה מוקדמת). משיכה בסכום חד-פעמי, תחשב כ"משיכה שלא כדין", ותחייב ניכוי מס במקור.

תכנית
"קצבה"

פוליסה שהופקה עד 1.5.1997
הפקדות עד 31.12.1999

1. לאחר 15 שנות וותק ממועד ההפקדה הראשונה לקופה.
2. בגיל 60 מותנה בוותק מינימאלי של 5 שנים לפחות

ביטוח מנהלים
"קצבה"

פוליסה שהופקה עד 1.5.1997
הפקדות מ- 1.1.2000

פוליסה שהופקה מ- 1.5.1997 ואילך

החיסכון אינו ניתן למשיכה בסכום חד פעמי, ומיועד למשיכה כקצבה חודשית או היוון קצבה, החל מגיל 60 (פרישה מוקדמת). משיכה בסכום חד-פעמי, תחשב כ"משיכה שלא כדין", ותחייב ניכוי מס במקור.

תכנית
"הון" ו"קצבה"

ללא הגדרת תקופה

משיכה בעילה סוציאלית

בכפוף לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), תשכ"ד-1964

ניתן לקבל פטור במקרים מיוחדים הבאים :

1. בעילה של הכנסה נמוכה - אין לו ולבן זוגו הכנסות העולות על סכום ההכנסה המזערית בחודש מסוים. הפטור יהיה בסכום שהוא ההפרש שבין סכום ההכנסה המזערית לבין סכום הכנסות בני הזוג כאמור בהצהרה לתקופה של 3 חודשים.

2. בעילה של הוצאות רפואיות גבוהות - של העמית או של קרובו בשנת המס, שהן גבוהות ממחצית ההכנסה השנתית שלו ושל בן זוגו, של קרובו שלטובתו נשא בהוצאות הרפואיות ושל בן הזוג של קרובו האמור; הסכום הפטור לא יעלה על סכום ההוצאות הרפואיות כאמור.

3. בעילה של נכות צמיתה בשיעור 75% לפחות – למבוטח קיים או קרובו שחלה או נפגע ונקבעה לו נכות צמיתה בדרגה של 75% או יותר על פי אחד החוקים המפורטים בסעיף 9 (5) (א) לפקודה או על פי תקנות שהותקנו מכוח סעיף 9 (5) (ב) לפקודה

תכנית
"הון" ו"קצבה"

ללא הגדרת תקופה


בפטירת המבוטח החוסך – תשלום פטור ממס לזכאים

 

לביצוע פדיון תגמולים לעצמאי, נבקשך להעביר את כל המסמכים הבאים לחברתנו:

 • טופס בקשה לפדיון, מלא וחתום על-ידך.
 • צילום תעודת זיהוי קריא.
 • צילום המחאה או אישור ניהול חשבון מהבנק – לאימות פרטי חן בנק על שמך אליו תבקש להפקיד את הפדיון.

בנוסף למסמכים הנ"ל:

 • למשיכה בעילה של הכנסה נמוכה – יש לצרף תצהיר בטופס 159א' מרשות המיסים, והוכחת הכנסה של שני בני הזוג.
 • למשיכה בעילה של הוצאות רפואיות גבוהות – יש לצרף אישור פטור מפקיד שומה.
 • למשיכה בעילה של הוצאות רפואיות גבוהות – יש לצרף אישור פטור מפקיד שומה.

באפשרותך להעביר אלינו את בקשת הפדיון באחת מהדרכים הבאות:

 • בדואר, בכתובת: בית איילון ביטוח, רח' אבא הלל סילבר 12, ת.ד. 10957, רמת גן 5250606
 • בדואר אלקטרוני bht@ayalon-ins.co.il
 • בפקס 03-7569566
 • לברורים ניתן ליצור קשר עם מוקד שרות הלקוחות בטלפון: 1-700-700-649

* התוכן הנ"ל הינו בגין הצעה בלבד ואין בו כדי להוות המלצה או תחליף לייעוץ מקצועי

 •  

לקבלת הצעה לחיסכון

לקבלת הצעה לחיסכון
Full name
תעודת זהות
דואר אלקטרוני
מספר נייד