פניית סוכן לקבלת מידע

הנחיות לקבלת מידע


סוכן יקר,

לצורך קבלת מידע אודות הפוליסה/ות הקיימת/ות למועמד לביטוח, לצורך ביצוע הליך ההתאמה, כפי שנדרש בחוזר צירוף לביטוח

(2016-1-7), יש באפשרותך לפנות לכתובת המייל הבאה: mail-infobh@ayalon-ins.co.il.


שים לב, חובה לצרף למייל: