בקשה לביטול פוליסה קיימת

הנחיות להגשת בקשה לביטול פוליסה


מבוטח יקר,


פוליסת ביטוח שברשותך מעניקה ביטחון כלכלי, כיסויים ושירותים שיסייעו לך במקרה של אירוע ביטוחי. לתשומת ליבך, קיימת חשיבות לשמירה על הרצף הביטוחי , ככל שלא תדאג לכיסוי ביטוחי הינך עלול להיות חשוף לנזק ו/או לכל מקרה ביטוח אחר על פי תנאי הפוליסה.
לביטול פוליסת ביטוח כללי


פניה לביטול פוליסה קיימת בביטוח דירה / רכב- רכוש/ רכב חובה/ ביטוח עסק


פוליסת ביטוח שברשותך מעניקה ביטחון כלכלי, כיסויים ושירותים שיסייעו לך במקרה של אירוע ביטוחי.

בטרם תעביר את בקשתך לביטול פוליסת הביטוח שברשותך, אנו ממליצים לך לפנות לסוכן הביטוח שלך לצורך קבלת הסבר ביחס לכיסויים הביטוחים שברשותך ומשמעות ביטול הפוליסה.

לתשומת ליבך, קיימת חשיבות לשמירה על הרצף הביטוחי , ככל שלא תדאג לכיסוי ביטוחי הינך עלול להיות חשוף לנזק ו/או לכל מקרה ביטוח אחר שאינו מכוסה על פי תנאי הפוליסה.

חשוב להבין את ההשלכות האפשריות בביטול פוליסה קיימת

בעת ביטול פוליסה קיימת יבוטלו כל הכיסויים הביטוחיים הקיימים בפוליסה, וממועד הביטול – לא יכוסו אירועים שקרו לאחר מועד הביטול.
במידה ותרצה לחדש את הפוליסה יתכן ותעריפי הפרמיה ודרישות החיתום ישתנו בהתאם לנהוג בחברה ביום הבקשה החדשה.


במידה והחלטת כי ברצונך לבטל את פוליסת הביטוח שברשותך, עליך לפעול כדלהלן:

 • במידה ושם המבוטח בפוליסה היינו בית עסק/ חברה/ תאגיד- יש לצרף אישור חתימה של בית העסק, החברה או התאגיד.
 • אם סוג הפוליסה שהנך רוצה לבטל הוא ביטוח רכב חובה (נזקי גוף)- עלייך לשלוח את תעודת החובה המקורית שברשותך לכתובת: אבא הילל סילבר 12 ,רמת גן 5250606 ת.ד 10957_- במקרה של אובדן התעודה או השחתה או גניבה, עלייך לצרף לטופס הבקשה טופס הצהרה חתומה על ידך המפרטת את נסיבות האובדן.
 • אם הפוליסה שברשותך כוללת זכויות לטובת צדדים שלישיים יתכן ויש צור לצרף את המסמכים הבאים:
 • אישור הסרת שעבוד מהמשעבד לצורך ביטול פוליסה משועבדת. במידה ולא יצורף מסמך זה לטופס "בקשה לביטול פוליסה" הפוליסה תתבטל לאחר 30 ימים מיום קבלת בקשת הביטול בחברתנו, בכפוף לתנאי הפוליסה.
 • אישור קיום ביטוחי – יש לצרף מכתב מאת הגורם שלטובתו הוצא אישור קיום ביטוחים המאשר את ביטול הפוליסה.

באפשרותך להעביר את בקשת הביטול לחברתנו גם באחת מהדרכים הבאות:

 • דרך האזור האישי
 • אם בחרת להוריד את הטופס ולמלא אותו באופן ידני עליך לשלוח אותו לכתובת מייל mail-cancel@ayalon-ins.co.il
 • או לפקס שמספרו 072-2469552
 • בשיחה למוקד שירות לקוחות, בטלפון 1-700-72-72-77, שעות פעילות: בימים א'-ה בין השעות 8:00-16:00
לביטול פוליסת ביטוח חיים

פניה לביטול פוליסה קיימת בביטוח חיים / אובדן כושר עבודה / נכות


פוליסת ביטוח שברשותך מעניקה ביטחון כלכלי, כיסויים ושירותים שיסייעו לך במקרה של אירוע ביטוחי.

בטרם תעביר את בקשתך לביטול פוליסת הביטוח שברשותך, אנו ממליצים לך לפנות לסוכן הביטוח שלך לצורך קבלת הסבר ביחס לכיסויים הביטוחים שברשותך ומשמעות ביטול הפוליסה.

לתשומת ליבך, קיימת חשיבות לשמירה על הרצף הביטוחי , ככל שלא תדאג לכיסוי ביטוחי הינך עלול להיות חשוף לנזק ו/או לכל מקרה ביטוח אחר שאינו מכוסה על פי תנאי הפוליסה.

חשוב להבין את ההשלכות האפשריות בביטול פוליסה קיימת

בביטוח חיים/ אובדן כושר עבודה/ נכות – בעת ביטול פוליסה קיימת יבוטלו כל הכיסויים הביטוחיים הקיימים בפוליסה, וממועד הביטול – לא יכוסו אירועים שקרו לאחר מועד הביטול.

לרכישת ביטוח מחדש בחברת איילון או בגוף מוסדי אחר:

 • תידרש למלא הצהרת בריאות חדשה ויבוצע לך חיתום רפואי עדכני. במידה ומצבך הרפואי השתנה, יהיו לכך
  השלכות על תנאי קבלתך לביטוח.
 • תנאי הפוליסה החדשה יהיו בהתאם לתוכנית העדכנית שתשווק במועד רכישת התוכנית החדשה.
 • גובה הפרמיה אשר תידרש לשלם – תותאם לתוכנית החדשה, גילך במועד הרכישה, ותושפע מתנאי החיתום
  הרפואי העדכני.

במידה והחלטת כי ברצונך לבטל את פוליסת הביטוח שברשותך, עליך לפעול כדלהלן:

  • למלא טופס בקשה לביטול פוליסה - באפשרותך לבחור ולמלא את הטופס בכל אחת מהאפשרויות הבאות שנוחות לך: 
  • כל מבוטח בוגר (מעל גיל 18) ימלא טופס בקשת ביטול נפרד.
  • חשוב לפרט את מספר הפוליסה הרלוונטית באופן מדויק, ולמלא את כל הפרטים הנדרשים בטופס.
  • באפשרותך לבטל את הפוליסה במלואה – במקרה זה יבוטלו כל הכיסויים הביטוחיים הקיימים בה.
  • באפשרותך לבטל רק נספח/ים הקיימים בפוליסה – במקרה זה, שאר הכיסויים בפוליסה יישארו ללא שינוי. 
  • מסמכים נוספים שעלייך לצרף:
   • לכל בקשות הביטול יש לצרף צילום תעודת זהות, כאמצעי לזיהוי המבוטח/ים המבקש/ים לבטל פוליסה ו/או נספחים.
   • בפוליסה בה קיימים שני מבוטחים בגירים (מגיל 18 ומעלה), נוכל לטפל בבקשת הביטול בכפוף לקבלת הנחיות מפורטות בחתימת שני המבוטחים בפוליסה, כדלהלן:
    לביטול הפוליסה ו/או הנספחים לשני המבוטחים - בחתימת שני המבוטחים
    לביטול הפוליסה ו/או הנספחים לאחד המבוטחים ולמבוטח שני המשך שמירת הכיסוי - הוראות מפורטות בחתימת שני המבוטחים
   • בביטול פוליסת משכנתא - יש לצרף אישור הסרת שעבוד מהבנק

באפשרותך להעביר את בקשת הביטול לחברתנו גם באחת מהדרכים הבאות:

 • דרך האזור האישי
 • אם בחרת להוריד את הטופס ולמלא אותו באופן ידני עליך לשלוח אותו לכתובת מייל mail-cancel@ayalon-ins.co.il
 • או לפקס שמספרו 072-2469552
 • בשיחה למוקד שירות לקוחות, בטלפון 1-700-72-72-77, שעות פעילות: בימים א'-ה בין השעות 8:00-16:00
  טפסים להורדה ולמילוי
  לביטול פוליסת ביטוח בריאות

  פניה לביטול פוליסה קיימת בביטוח בריאות


  פוליסת הביטוח שברשותך מעניקה ביטחון כלכלי, ומספקת כיסויים ושירותים שיסייעו לך במקרה של אירוע רפואי.
  בטרם תעביר את בקשתך לביטול פוליסת הביטוח שברשותך, אנו ממליצים לך לפנות לסוכן הביטוח שלך לצורך קבלת הסבר ביחס לכיסויים הביטוחיים שברשותך ומשמעות ביטול הפוליסה.


  חשוב להבין את ההשלכות האפשריות בביטול פוליסת בריאות קיימת:

  בעת ביטול פוליסת בריאות קיימת – לניתוחים, תרופות, השתלות, מחלות קשות וסיעוד , יבוטלו כל הכיסויים הביטוחיים הקיימים בפוליסה, וממועד הביטול – לא יכוסו אירועים שקרו לאחר מועד הביטול.

  באם ביטול הפוליסה נובע מהחלטתך לרכוש ביטוח בריאות מחדש בחברת איילון או בגוף מוסדי אחר, נבקש להסב את תשומת ליבך לכך:

  • תידרש למלא הצהרת בריאות חדשה ויבוצע לך חיתום רפואי עדכני. במידה ומצבך הרפואי השתנה, יהיו לכך
   השלכות על תנאי קבלתך לביטוח.
  • תנאי הפוליסה החדשה יהיו בהתאם לתוכנית העדכנית שתשווק במועד רכישת התוכנית החדשה.ייתכן ותנאי הפוליסה אותה הנך מבטל – טובים יותר עבורך.
  • גובה הפרמיה אשר תידרש לשלם – תותאם לתוכנית החדשה, גילך במועד הרכישה, ותושפע מתנאי החיתום הרפואי העדכני.
  • בתוכנית סיעוד הכוללת ערכי סילוק – תוכל לבחון האם תהיה זכאי לתגמולי ביטוח מופחתים, בהתאם לתנאי הפוליסה שלך.

  במידה והחלטת כי ברצונך לבטל את פוליסת הביטוח שברשותך, עליך לפעול כדלהלן:

  • למלא טופס בקשה לביטול פוליסה - באפשרותך לבחור ולמלא את הטופס בכל אחת מהאפשרויות הבאות שנוחות לך: 
  • כל מבוטח בוגר (מעל גיל 18) ימלא טופס בקשת ביטול נפרד.
  • לביטול פוליסה לבני משפחה קטינים (מתחת לגיל 18), יש למלא טופס נפרד לכל קטין, ומשלם הפוליסה נדרש לחתום.
  • חשוב לפרט את מספר הפוליסה הרלוונטית באופן מדויק, ולמלא את כל הפרטים הנדרשים בטופס.
  • באפשרותך לבטל את הפוליסה במלואה – במקרה זה יבוטלו כל הכיסויים הביטוחיים הקיימים בה.
  • באפשרותך לבטל רק נספח/ים הקיימים בפוליסה – במקרה זה, שאר הכיסויים בפוליסה יישארו ללא שינוי.

  באפשרותך להעביר את בקשת הביטול לחברתנו גם באחת מהדרכים הבאות:

  • דרך האזור האישי
  • אם בחרת להוריד את הטופס ולמלא אותו באופן ידני עליך לשלוח אותו לכתובת מייל mail-cancel@ayalon-ins.co.il
  • או לפקס שמספרו 072-2469552
  • בשיחה למוקד שירות לקוחות, בטלפון 1-700-72-72-77, שעות פעילות: בימים א'-ה בין השעות 8:00-16:00